Unikalne wspinanie się

W Góry Księżycowe mają zamiar pójść uczestnicy projektu alpinistycznego “Siedem szczytów”
W ramach tego projektu grupa alpinistуw biaіoruskich juї zdobyіa takie szczyty, jak Elbrus, Kilimandїaro i Akonkagua. Oprуcz tego, zaіoga wspinaіa siк na Everest i na szczyt gуry Kala Pattar, odwiedziіa Ekwador i tam weszіa na szczyt najwyїszego w ¶wiecie czynnego wulkanu Kotopaksi.

Zdaniem organizatora i kierownika projektu Sergiusza Wariwody, Gуry Ksiкїycowe — to romantyczna nazwa wielkiego masywu gуrskiego na terenie Ugandy w Afryce ¦rodkowej, ograniczonego stref± pкkniкж. Legenda gіosi, їe tu nigdy nie bywa sіoсca i mieszka gospodarz nocy Ksiкїyc. Dlatego gуry moїna zobaczyж dopiero pod czas peіni ksiкїyca. Zreszt±, o istnieniu tajemniczych Gуr Ksiкїycowych w ¶rodku Afryki, od ktуrych bierze swуj pocz±tek Biaіy Nil, pisaі jeszcze starogrecki uczony Ptolemeusz. Potrzebny byі, jednak, czas dla potwierdzenia lub obalenia tego stwierdzenia. Tylko w roku 1888 Europejczyk Henry Morton Stanley przed tym dwukrotnie id±c t± tras±, zobaczyі Gуry Ksiкїycowe.

Wyprawa biaіoruska ma zamiar wej¶ж na szczyt najwyїszej gуry z masywu — Maіgorzaty (5109 m) i tam na ¦wiкto Zwyciкstwa zatkn±ж sztandar narodowy.

Wiкkszo¶ж alpinistуw powziкіo decyzjк zacz±ж atakowanie najwyїszego szczytu gуrskiego Gуr Ksiкїycowych w nocy z 8 na 9 maja przyszіego roku. Kwestia wyboru terminu wyprawy jest bardzo powaїn± spraw±, poniewaї wspinanie siк przypadnie na szczyt sezonu deszczуw w Ugandzie.
Przygotowanie do wspinania siк w czasie najbliїszym rozpoczn± 10 uczestnikуw projektu. Dla dwуch alpinistуw termin wyprawy okazaі siк nie do przyjкcia, jeszcze dwaj maj± zamiar przeprowadzenia konsultacji ze sіuїb± meteorologiczn± Ugandy.

Skomplikowany charakter sytuacji polega na tym, їe do niedawna z powodu bezpieczeсstwa teren Gуr Ksiкїycowych pozostawaі zamkniкty dla alpinistуw i turystуw. Dlatego informacji o marszrucie wspinania siк i niezbкdnych ¶rodkach technicznych nie jest wiele. Ale moїna juї powiedzieж, їe trasa alpinistуw biaіoruskich przebiega przez skaln± czк¶ж Gуr, a przed szczytem oceniana jest jako trasa ¶redniej zіoїono¶ci.

Julia Wanina
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter