Test z wiedzy

“Tylko prawdziwa wiedza i zdolności są gwarancją dostania się na uczelnie wyższe i średnie specjalne” — zaznaczył pierwszy zastępca ministra edukacji Białorusi Aleksander Żuk, witając uczestników międzynarodowej konferencji “Współczesne testowanie: kwestie i drogi rozwoju”, która odbywała się w Mińsku. Zorganizowały ją Republikański Instytut Kontroli Wiedzy i Ministerstwo Edukacji Białorusi przy wsparciu UNESCO
“Tylko prawdziwa wiedza i zdolno¶ci s± gwarancj± dostania siк na uczelnie wyїsze i ¶rednie specjalne” — zaznaczyі pierwszy zastкpca ministra edukacji Biaіorusi Aleksander Їuk, witaj±c uczestnikуw miкdzynarodowej konferencji “Wspуіczesne testowanie: kwestie i drogi rozwoju”, ktуra odbywaіa siк w Miсsku. Zorganizowaіy j± Republikaсski Instytut Kontroli Wiedzy i Ministerstwo Edukacji Biaіorusi przy wsparciu UNESCO:

Eksperci w zakresie testowania z szeregu krajуw europejskich z zainteresowaniem zapoznali siк z praktyk± stosowania technologii testowych w systemie edukacyjnym Biaіorusi i, z kolei, podzielili siк wіasnym do¶wiadczeniem w ocenie wiedzy w swoich krajach. Uczestnicy konferencji zgodzili siк co do tego, їe centralizowane testowanie nie moїe byж jedyn± form± kontroli wiedzy, poniewaї przy przyjmowaniu studentуw na specjalno¶ci artystyczne konieczne jest okre¶lenie poziomu zdolno¶ci abiturienta. Przedmiotуw takich, jak wokal, rysunek lub przygotowanie fizyczne nie da siк oceniж za pomoc± testуw.

Na Biaіorusi system, polegaj±cy na zastosowaniu technologii testowych, zacz±і obowi±zywaж w roku 1998 rуwnolegle z konwencjonalnym systemem oceny i kontroli wiedzy. Jednak zalety centralizowanego testowania — niezawodno¶ж, niezaleїno¶ж, skuteczno¶ж, ¶cisіe bezpieczeсstwo informacyjne oraz naukowe uzasadnienie stosowania testуw — zadecydowaіy o jego stosowaniu w kraju. Oprуcz tego, zdaniem ekspertуw, tylko testowanie pozwala rozwi±zaж najwaїniejsze zadanie spoіeczne: zapewniж rуwne prawa i moїliwo¶ci wszystkim abiturientom, ktуrzy dostaj± siк na uczelnie wyїsze i ¶rednie specjalne.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости