Technologie dla zdrowia

Międzynarodowa konferencja “Nowoczesne technologie informacyjne i telemedyczne dla służby zdrowia” odbyła się w Mińsku
W konferencji wziкli udziaі specjali¶ci z ponad 10 krajуw ¶wiata. Omуwili oni problemy komputeryzacji medycyny oraz kwestie tworzenia systemуw intelektualnych do uїytku praktycznego w sіuїbie zdrowia.

Uczestnicy imprezy rуwnieї wymienili siк do¶wiadczeniem i uogуlnili wyniki uzyskane w dziedzinie opracowania i wdroїenia systemуw telemedycznych.

W szczegуlno¶ci w ramach rozdziaіu tematycznego, po¶wiкconego informacyjnym technologiom, przedstawione zostaіy referaty na temat matematycznego modelowania procesуw patologicznych, obrуbki obrazуw i sygnaіуw medycznych, ekspertowych i intelektualnych medycznych systemуw diagnostycznych, technologii i algorytmуw funkcjonalnej diagnostyki i prognozy chorуb, wyboru kryteriуw normalizacji zabiegуw leczniczych, oceny ryzyka rozpowszechniania chorуb. W tematycznym rozdziale “Technologie telemedyczne” specjali¶ci omуwili praktyczne moїliwo¶ci telediagnostyki, stron internetowych dla pacjentуw, studiуw zdalnych i wykorzystania komputerowych trenaїerуw w medycynie, przeanalizowano jako¶ж informacji medycznej w Internecie oraz skutki jej oddziaіywania na zdrowie pacjentуw.

W ramach forum odbyіa siк specjalna sesja Miкdzynarodowego Centrum Naukowo-Technicznego, gdzie przedstawiono projekty realizowane w dziedzinie informacyjnych i telemedycznych technologii dla sіuїby zdrowia.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи