Te dzieci nie zgubią się w życiu

Wychowankowie centrum twórczości dzieci i młodzieży z dzielnicy Partyzanckiej w Mińsku dostali list wdzięczności od Prezydenta
List ten byі nieoczekiwanym, lecz zasіuїonym prezentem dla studia piosenki estradowej “Wiktoria”, dziaіaj±cej pod skrzydіami centrum. W ci±gu niecaіych trzech lat jego istnienia dzieci nie tylko niejednokrotnie zwyciкїaіy w konkursach krajowych, lecz oznajmiіy o sobie rуwnieї poza granicami kraju. Piosenki autorstwa kierownika studia Olgi Mieszkowej-Stwiec i jej wychowankуw dosyж czкsto brzmiaіy w radiu i telewizji.

Po wydarzeniach w Beslanie Olga napisaіa piosenkк “Marzenie dziecka”, ktуra zostaіa przekazana Prezydentowi Osetii Pуіnocnej. Wkrуtce piosenkк wі±czono do zbioru po¶wiкconego rocznicy tragedii w Beslanie. Nic dziwnego, їe “Marzenie dziecka” zostaіo jedn± z kluczowych kompozycji zbioru, ktуry wychowankowie centrum twуrczo¶ci przekazali Prezydentowi Biaіorusi z okazji ¶wiatowego Dnia pokoju i Dnia Wiedzy.

Na koncercie, po¶wiкconym Dniu Matki, dzieciom wrкczono odpowiedј — list wdziкczno¶ci, podpisany przez Aleksandra Јukaszenkк. W nim Prezydent podkre¶liі, їe dziкki pracy zespoіуw takich jak studio “Wiktoria”, w kraju wychowuje siк now± generacjк aktywnych osуb twуrczych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter