Tam, gdzie lepione są garnki

We wsi Gorodnaja niedaleko Stolina mieszkają garncarze, przechowujący tajemnice dawnej sztuki
Pierwsza wzmianka o Dorodnej pochodzi z roku 1448. Wie¶ ta kiedy¶ posiadaіa prawo magdeburskie, tak samo jak miasta, a na jej godle po srebrnym polu dumnie kroczy іo¶ o zіotych rogach. Niedaleko wsi jest gуra — Zamczysko. Moїe wіa¶nie tu znajdowaі siк kiedy¶ zamek Dawida Gorodzieсskiego? Gorodnaja sіynie ze swojego upieczonego w piecu chleba, okolic, obfitych w grzyby i jagody, najbardziej za¶ — z garncarzy, przechowuj±cych tajemnice dawnej sztuki, oraz z niedawno otwartego centrum garncarstwa.

— A czy wie Pani, їe kiedy¶ naczynia z Gorodnej sprzedawano w sklepach, z ktуrych jeden mie¶ciі siк w Warszawie, a drugi w Krakowie? — od razu intryguje mnie kierowniczka centrum Olimpiada Leonowiec.
Tylko tutaj, w Gorodnej, w XIX wieku mieszkaіo 300 garncarzy, natomiast teraz pozostaіo zaledwie 12. No i 16 dzieciakуw uczy siк garncarstwa w centrum.

A propos — glinк wydobywa siк tuї na miejscu, w niektуrych miejscach zalega ona na gікboko¶ci 18 metrуw. Glina z Gorodnej po wypalaniu jest trwaіa, nie boi siк ani їaru, ani mrozu, wcze¶niej produkowano z niej nawet specjaln± cegік mrozoodporn±.

Ekspozycjк muzealn± w centrum rozpoczyna galeria zdjкж. S± tu portrety zaіoїycieli najsіynniejszej gorodniaсskiej dynastii garncarzy — Mironowiczуw. S± tu rуwnieї zdjкcia Awraama Basowca, ktуry w roku 2003 uzyskaі nagrodк za kunszt od samego Aleksandra Јukaszenki, oraz Arsenia Szelesta, ktуrego uznano za lepszego garncarza kraju w roku 2004.

Zanim glina trafi na koіo garncarskie, jest ona “ubijana w babkк” — olbrzymi± bryік. Glinк “ubija siк” duїym mіotem drewnianym. Potem struga siк na drobniutkie wiуry, aby nie pozostaіo w niej їadnych kamieni, szczapek, sіomy i innych ¶mieci, ktуre podczas wypalania spalaj± siк, a na ich miejscu w garnkach powstaj± dziury. Potem glinк ponownie “ubija siк w babkк” i znowu struga, i tak kilka razy… Aї dopуki nie stanie siк ona plastyczna i miкkka jak masіo. “Babkк” przechowuje siк w chіodnej piwnicy i ci±gle podlewa siк wod±.

… Pуki spacerujк po muzeum, w warsztacie centrum przy koіach garncarskich pracuje dwуch braci Szelestуw — 11-letni Sergiusz i 12-letni Iwan. A propos, Wania w tym roku jest nominatem na nagrodк obwodow± “Odkrycie roku” od rejonu Soliсskiego. Chіopaki juї od dwуch lat zajmuj± siк garncarstwem, po¶wiкcaj±c ulubionemu zajкciu kaїd± woln± chwilк. Pasjк tк da siк іatwo wytіumaczyж — ich dziadek baі garncarzem, ojciec za¶ jest malarzem-amatorem: maluje olejno obrazy, zajmuje siк drzeworytnictwem.

— Tu, w Gorodnej, wcze¶niej garncarze mieszkali w kaїdym gospodarstwie, nawet teraz przy domach jej mieszkaсcуw stoj± paleniska do wypalania garnkуw — wyja¶nia mi Olimpiada Leonowiec. — We wsi jest rуwnieї jedno wspуlne palenisko, posіuguj± siк nim ci, ktуrzy w domu nie maj± takiego pieca. Mieszkaсcy Gorodnej wol± gotowaж w glinianych garnkach wіasnorкcznej roboty. Takie jedzenie smakuje zupeіnie inaczej.

Tatiana Grinkiewicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter