Sztuka patrzenia inaczej

Wystawa, która spodobała się wszystkim
Wystawк, ktуra miaіa miejsce w stoіecznej galerii Leonida Szczemielowa, niedo¶wiadczony widz mуgіby okre¶liж jako po prostu dobr±. Publiczno¶ж, ktуra uwaїa siк za upowaїnion± do wypowiadania ocen, na pewno zaczкіa dyskutowaж na temat nowej — “prymitywnej”, “naiwnej” sztuki… Twуrczo¶ж pary maіїeсskiej Ludmiіy Szczemielowej i Leonida Rymaszewskiego bez w±tpienia zasіuguje na uwagк krytykуw. Ale przede wszystkim jest to naprawdк dobre, warto¶ciowe malarstwo.

Wspуlne wystawy u Szczemielowej i Rymaszewskiego odbywaj± siк dosyж rzadko, ale ich pіуtna tak wspуіbrzmi± ze sob±, їe z nich jak z puzzli daіoby siк uіoїyж szczegуіowy obraz naszego їycia — tego wіa¶nie, na ktуre skіada siк nasza codzienna rutyna, w ktуrym jest miejsce na liryzm, na barwne kolory oraz na niezіo¶liw± ironiк. Jednym sіowem jest to caіa paleta emocji czіowieka, ktуry jest raczej szczк¶liwy, chociaї nic szczegуlnego w tym szczк¶ciu nie ma… Nie kaїdy potrafi obserwowaж ¶wiat przez kolorowe szkieіka, ale tej sztuki moїna siк nauczyж od utalentowanych, ciesz±cych siк їyciem malarzy.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter