Szczęśliwej drogi do Londyn City!

Białoruś reprezentuje swoje możliwości na dużej placówce biznesowej świata
W Wielkiej Brytanii 18 listopada po raz pierwszy odbкdzie siк forum inwestycyjne. Z czym pojad± Biaіorusini do Londyn City? Rozmawiamy o tym z Chargй d’Affaires w Wielkiej Brytanii Aleksandrem Michniewiczem.

— Jak pojawiі siк pomysі przeprowadzenia Biaіoruskiego Forum Inwestycyjnego i dlaczego odbкdzie siк wіa¶nie w Londynie?
— Dla mnie i my¶lк dla wielu naszych przemysіowcуw oczywisty jest poziom rozwoju biaіoruskiej gospodarki, ktуrej wіasnych zasobуw finansowych nie starcza juї dla dalszego aktywnego ruchu naprzуd. Dlatego pojawiіa siк їyciowa potrzeba przyci±gniкcia inwestycji zagranicznych. S± sprawdzone mechanizmy, na przykіad dwustronne komisje gospodarcze z wieloma paсstwami. Niestety z takimi potencjalnie potкїnymi inwestorami jak Anglia, Stany Zjednoczone, paсstwa Ameryki Јaciсskiej, jak rуwnieї wieloma paсstwami Azji i Afryki, nie mamy ¶cisіych kontaktуw. Warto im opowiedzieж przystкpnie, w szczegуіach i z zainteresowaniem, co siк dzieje w naszym kraju, jak zmieniamy swуj klimat inwestycyjny, dlaczego dzi¶, zgodnie z o¶wiadczeniem wielu miкdzynarodowych obiektywnych instytucji badaj±cych reformowanie gospodarki wchodzimy do pi±tki najaktywniej dziaіaj±cych paсstw ¶wiata.
Powstaі pomysі przeprowadzenia forum miкdzynarodowego poza granicami Biaіorusi, na obiektywnej i ciesz±cej siк autorytetem placуwce. Jeste¶my przekonani, їe Londyn to sіuszny wybуr. To miasto jest finansow± i biznesow± stolic± ¶wiata.
— Czy to odpowiedni czas dla takiego przedsiкwziкcia, gdy ze wzglкdu na globalny kryzys finansowy inwestorzy staraj± siк nie wydawaж za duїo pieniкdzy?
— Odwrotnie, to placуwka, gdzie moїna przedyskutowaж nie tylko kwestie przezwyciкїenia kryzysu, ale i te spokojne strefy, odporne i zabezpieczone, gdzie moїna inwestowaж. Logika rozwoju gospodarczego pokazuje, їe Biaіoru¶ jest tak± oaz± spokoju. Oczywi¶cie kryzys wpіyn±і na wszystkich, jednak poszczegуlne paсstwa pochіon±і, my natomiast powaїnie nie ucierpieli¶my. Biaіoru¶ jest dzi¶ spokojn± placуwk±, do ktуrej zaproszenie jest jak najbardziej na czasie na tle kryzysu: przychodј z pomysіami, pieniкdzmi, projektami, swoim menedїmentem do nas i zakіadaj przedsiкbiorstwa. To, co dzieje siк dzi¶ w gospodarce ¶wiatowej, tylko zwiкksza zainteresowanie Biaіorusi±.
— Jakie nisze gospodarcze bкd± zaprezentowane?
— Istota forum polega na tym, їeby zrozumieж, jakie strefy przynosz± dzi¶ maksymalne zyski, jak osi±gn±ж dobre wyniki, pokazaж dobre przykіady i wzorowaж siк na nich. Szereg spуіek od dawna dziaіaj±cych na Biaіorusi i rozszerzaj±cych biznes wіa¶nie o tym bкdzie opowiadaж podczas forum. Chcieliby¶my jednak wysіuchaж takїe nowego biznesu, dlatego okoіo 2/3 zagranicznych uczestnikуw to przedstawiciele spуіek, ktуre dopiero chc± wej¶ж na biaіoruski rynek.
Wychodzili¶my z zaіoїeс tej struktury gospodarki, ktуra uksztaіtowaіa siк u nas, organizuj±c cztery sekcje forum. Przemysі to podstawa naszego potencjaіu gospodarczego, obecnie obserwujemy w nim znaczne postкpy. Potrzeba na to ogromnych ¶rodkуw, nie chodzi wyі±cznie o pieni±dze, najwaїniejsze s± idee. Co tworzyж? Co jest nowoczesne?
W naszym kraju trwaj± prace skierowane na stymulowanie infrastruktury — turystycznej, drogowej. W tym celu maіy i ¶redni biznes otrzymaі sporo ulg, jest to ciekawy temat do omуwienia.
Przewidujemy rozpatrzenie projektуw w zakresie gospodarki rolnej, mуwi±c umownie od przekazania kilkudziesiкciu hektarуw obcym biznesmenom pod uprawк wedіug nowoczesnych technologii i koсcz±c przetwуrstwem surowcуw rolnych.
W przemy¶le lekkim sprawy nie maj± siк dobrze, mimo iї mamy przykіad, gdy irlandzka spуіka nabyіa nasz zakіad przetwуrstwa weіny i z powodzeniem przywrуciіa go do їycia. Chcemy, by takich przykіadуw byіo wiкcej.
Kolejny waїny blok — nasz park techniczny i park wysokich technologii. Bкdzie powaїna rozmowa o moїliwo¶ciach wspуіdziaіania w strefie high tech.
— Biaіoru¶ w czasach radzieckich nazywano “placуwk± montaїow± Zwi±zku Radzieckiego”, podkre¶laj±c w ten sposуb wysoki poziom naszego przemysіu. Czy Biaіoru¶ ma szanse zostaж “placуwk± montaїow± Unii Europejskiej”?
— Osobi¶cie jako obywatel Biaіorusi nie chciaіbym, їeby¶my stali siк tak± placуwk± dla Europy. Mimo їe prawie nie mamy kopalin uїytecznych, musimy wszystko kupowaж, montowaж, uzupeіniaж w nowe rozwi±zania, a potem sprzedawaж. Trzeba generowaж idee, ktуre nastкpnie wykorzystaіaby spoіeczno¶ж ¶wiatowa. Przyczyni siк to do potкїnego, postкpowego rozwoju Biaіorusi.
— Opowiedziaі Pan o niezwykle powaїnej tre¶ci negocjacji. Nie mniej waїna jest jednak umiejкtno¶ж prezentacji. Na czym polega specjaі Biaіoruskiego Forum?
— Oczywi¶cie, forum to takїe akcja PR. Dla nas waїna jest prezentacja Biaіorusi, pozytywnych ludzi, ktуrzy na rуwni rozmawiaj± z czoіowym biznesem planety, ktуrzy generuj± idee. Samo forum odbкdzie siк w Church House, to centrum Londynu, budynek naleїy do Westminster Abbey i mie¶ci siк dosіownie 100 metrуw od gmachu parlamentu. Chcemy nie tylko przyci±gn±ж inwestorуw, ale i daж do zrozumienia: biaіoruska gospodarka osi±gnкіa dzi¶ taki poziom, їe bez їadnej tremy wchodzi na rynek miкdzynarodowy.
Po dyskusjach na salach zbierzemy siк w piкknym starym Sheraton Hotel na kolacji galowej i wymienimy siк opini± juї w nieformalnych warunkach. Przygotowano program kulturalny, gdzie wyst±pi± nasi najlepsi arty¶ci. Szczegуlnie chciaіbym wyrуїniж mіodych muzykуw Aleksego Kisielewa, Aleksandra Muzykantowa, Andrzeja Szyszkowa z repertuarem muzyki klasycznej, tak lubianej przez londyсczykуw. Nie mogк nie powiedzieж o ciekawostce, ktуra urozmaici wieczуr i mam nadziejк wszystkim siк spodoba. Kilka miesiкcy temu z inicjatywy ambasady jedna z czoіowych pracowni projektanckich Uniwersytetu Kardiff uszyіa z tkanin naszego zakіadu grкplowania niezwykle nowoczesne ubrania. Stroje te zobacz± uczestnicy forum. Moim zdaniem taki pokaz to nie tylko іadne widowisko, ale i przykіad wspуіpracy Biaіorusinуw i Anglikуw.

Nina Romanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter