Strefa partnerstwa

[b]X Forum Gospodarcze w Homlu niedawno było jednym z najważniejszych wydarzeń na Białorusi. Uczestniczyły w nim ponad 24 państwa świata. Ponad sto obiecujących projektów zaoferował w tym roku potencjalnym inwestorom południowo-wschodni region kraju o poważnym potencjale przemysłowym, surowcowym i kadrowym.[/b]Obwód homelski jest największy w Republice Białoruś. Jego powierzchnia stanowi prawie czterdzieści i pół tysiąca kilometrów kwadratowych, to jest jedną piątą terytorium kraju. Region ma sporo zalet. Obwód homelski graniczy z obwodem brańskim Rosji oraz z obwodem kijowskim, czernigowskim, żytomirskim i roweńskim Ukrainy. Położenie geograficzne zadecydowało o jego losach jako wielkiego węzła transportowego. Obwodem homelskim biegną ważne autostrady. Homel położony jest na skrzyżowaniu takich strategicznych kierunków jak Kijów — Sankt Petersburg i Brańsk — Brześć. Region ma obszerną sieć torów kolejowych. Warto dodać, że przez obwód homelski przewozi się do 90 procent ładunków kolejowych kraju i około połowy pociągów pasażerskich.
X Forum Gospodarcze w Homlu niedawno było jednym z najważniejszych wydarzeń na Białorusi. Uczestniczyły w nim ponad 24 państwa świata. Ponad sto obiecujących projektуw zaoferował w tym roku potencjalnym inwestorom południowo-wschodni region kraju o poważnym potencjale przemysłowym, surowcowym i kadrowym.

Obwуd homelski jest największy w Republice Białoruś. Jego powierzchnia stanowi prawie czterdzieści i pуł tysiąca kilometrуw kwadratowych, to jest jedną piątą terytorium kraju. Region ma sporo zalet. Obwуd homelski graniczy z obwodem brańskim Rosji oraz z obwodem kijowskim, czernigowskim, żytomirskim i roweńskim Ukrainy. Położenie geograficzne zadecydowało o jego losach jako wielkiego węzła transportowego. Obwodem homelskim biegną ważne autostrady. Homel położony jest na skrzyżowaniu takich strategicznych kierunkуw jak Kijуw — Sankt Petersburg i Brańsk — Brześć. Region ma obszerną sieć torуw kolejowych. Warto dodać, że przez obwуd homelski przewozi się do 90 procent ładunkуw kolejowych kraju i około połowy pociągуw pasażerskich.
Osobnym tematem w biografii południowego wschodu Białorusi jest wysoki potencjał zasobуw naturalnych. W obwodzie homelskim rośnie najwięcej lasуw w kraju. Ponad 42 procent powierzchni zajmują lasy. Jest w regionie rуwnież ropa naftowa. Wydobywa się ponad 1 milion ton rocznie. Jest gaz ziemny, sуl kamienna, torf, węgiel kamienny i brunatny, kreda, piasek szklarski i formierski. Na tej pokaźnej liście są rуwnież granit, gips, łupek palny, metale ziem rzadkich.
Taka sytuacja wygląda szczegуlnie atrakcyjnie na tle poważnego uprzemysłowienia regionu. Działa tu około 300 wielkich i średnich zakładуw, ktуrych udział w wielkości produkcji przemysłowej kraju stanowi ponad 20 procent. Czołowe branże, ktуre rozwijają się w obwodzie homelskim: paliwowa, chemiczna, przemysł wydobywczy ropy naftowej, branża budowy maszyn, obrуbki drewna, branża celulozowa i papiernicza, spożywcza, metalurgia żelazna.
W południowo-wschodnim regionie znajduje się szereg wielkich zakładуw, ktуrych działalność wyrуżnia region na arenie międzynarodowej. Wśrуd nich rafineria ropy naftowej w Mozyrzu, Białoruska Huta Metali, Belorusneft, Gomselmash, Homelski Zakład Chemiczny i inne.
Wszystko to podczas forum można było nie tylko usłyszeć w trakcie prezentacji potencjału regionu, ale i zobaczyć na własne oczy, wybierając poszczegуlne panele i prowadząc negocjacje w trakcie giełdy kontaktowo-operacyjnej w sprawie konkretnych projektуw.

Polesie — Lelczyce — białoruskie Zagłębie Ruhry
Każda branża i strefa, ktуra rozwija się w regionie, zaprezentowała w trakcie forum własne perspektywiczne projekty. Od budowy zakładu ciągnikуw gąsienicowych i zakładu produkcji tłucznia do założenia parku wodnego i kina XXI wieku. Jednak głуwną intrygą forum stała się prezentacja pierwszego na Białorusi regionalnego parku przemysłowego Polesie — Lelczyce. Komitet organizacyjny forum nie pozwolił zwątpić w priorytety:
— Homelski park przemysłowy Polesie — Lelczyce to nie jest po prostu projekt, to jest cała koncepcja ogуlnonarodowa, ktуra zaczynała się pod tytułem Region lelczycki. Od kilku lat uczeni i praktycy potwierdzają, że zachodnie obszary obwodu homelskiego, obejmujące pięć rejonуw administracyjnych — jelski, żytkowicki, lelczycki, mozyrski, petrykowski, to bogata w zasoby naturalne kraina, podobnie jak niemieckie Zagłębie Ruhry. Aktywna eksploatacja tych obszarуw to nowy impuls w rozwoju gospodarki, zarуwno regionu, jak i całego kraju.
Co się kryje w poleskich głębiach? Przede wszystkim zasoby paliwowe, na ktуre składają się złoża węgla brunatnego, łupku i torfu. Doskonale zbadano złoża przemysłowe węgla brunatnego w powiecie żytkowickim i pietrykowskim, gdzie występuje około 100 milionуw metrуw sześciennych. Wstępnie zbadano rуwnież złoża węgla brunatnego Tonieżskie i Lelczyckie na działce pуłnocnej. Ogуlne wstępne zapasy stanowią ponad 150 milionуw ton, szacowane — ponad 250 milionуw ton. Na bazie tych dwуch złуż węgla można zbudować wyrobisko odkrywkowe o mocy do 4 milionуw ton rocznie oraz elektrownie i zakłady produkcji nawozуw huminowych.
W części środkowej regionu wstępnie zbadano wielkie złoże łupkуw palnych Turowskie, ktуrych ogуlne zapasy przekraczają 2,7 miliarda ton.
Nie mniej imponująca jest wielkość zapasуw innych kopalin użytecznych: soli kamiennej, granitu, kamienia dekoracyjnego, torfu, piasku szklarskiego i formierskiego… Jednak dotychczas poważną przeszkodą efektywnego użytkowania tego obszaru był brak połączenia kolejowego. Właśnie budowę torуw przewiduje plan rozwoju parku przemysłowego Polesie — Lelczyce.
Długość trasy Głuszkowice — Lelczyce — Michałki stanowi 121 kilometrуw. Budowa zakończona zostanie najpуźniej w 2020 roku. Kolej pozwoli zapewnić przewуz ładunkуw w wielkości 13 milionуw ton i przewуz pasażerуw na poziomie 340 tysięcy osуb rocznie. Najważniejsze, że ściśle połączy bogaty obszar z gospodarką.
Podczas tegorocznego forum pomiędzy zainteresowanymi firmami podpisana została czterostronna umowa wspуłpracy dotycząca rozwoju parku. Obszar do działalności inwestycyjnej w jego ramach jest ogromny. Dlatego nowi partnerzy mają zielone światło.

Kontakty międzyludzkie
Spotkania biznesowe podczas tego forum odbyły się nie tylko w Homlu. Jedną z regionalnych placуwek został rejon rogaczewski, gdzie działał panel “Turystyka i rozwуj społeczno-gospodarczy obszaru”. Witano tu przedstawicieli włoskiej delegacji na czele z zastępcą burmistrza miasta Lukka (Toskania) Carlą Reggiannini  i prezesem stowarzyszenia humanitarnego YRA Egidio Lasarini. Od około 20 lat mieszkańcy tego włoskiego miasta goszczą białoruskie dzieci z powiatуw, poszkodowanych wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.
Przed otwarciem panelu goście zagraniczni odwiedzili wychowankуw domu dziecka dla dzieci niepełnosprawnych w Żurawiczach, z ktуrym od dawna ściśle wspуłpracuje włoskie stowarzyszenie YRA. Dzieci i dorośli, ktуrzy przyjechali je odwiedzić, nie ukrywali, jak bardzo się cieszą ze spotkania. Delegacja zagraniczna zapoznała się z warunkami panującymi w domu dziecka, zainteresowaniami artystycznymi i sportowymi dzieci.
Dopiero po tym zabrano się do pracy. W ramach praktycznej części programu panelu goście obejrzeli kilka obiektуw w rejonie rogaczewskim, ktуre finansowane są w ramach projektуw międzynarodowych. W Ośrodku Rzemiosł we wsi Streńki zostali uczestnikami teatralizowanego przedstawienia obrzędu swatania: by zdobyć serce białoruskiej panny włoski pan musiał radzić sobie z tradycyjnymi wyzwaniami — popisać się umiejętnością piłowania bali, rąbania drzewa, tańczenia polki.
Goście obejrzeli ekspozycję muzeum Lalka Białoruska, gdzie dba się o rzadkie rzemiosła ludowe. Kolejnym miejscem negocjacji zostało uzdrowisko “Pridnieprowskie”, dobrze znane nie tylko w państwach bliskiej, ale i dalekiej zagranicy. Właśnie tu, dzięki usługom wysokiej jakości, wolą przyjeżdżać na kurację cudzoziemcy.
Finałem pracy panelu “Turystyka i rozwуj społeczno-gospodarczy obszaru” stało się zawarcie pomiędzy powiatem rogaczewskim a włoskim miastem Lukka umowy wspуłpracy w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Obwуd homelski ma o kolejne zaprzyjaźnione miasto więcej po jubileuszowym forum gospodarczym. To jeden z najpoważniejszych jego wynikуw.

Wioletta Draluk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter