Spotkania przyjaciół

Homel odwiedziła delegacja miasta pobratymczego Klermon-Ferran (Francja), którą reprezentowało zrzeszenie “Głosy świata” na czele z jej prezesem Elen Delage. Delegacja liczyła około 20 wykładowców i uczniów konserwatorium oraz szkół muzycznych z Klermon-Ferran
Homel odwiedziіa delegacja miasta pobratymczego Klermon-Ferran (Francja), ktуr± reprezentowaіo zrzeszenie “Gіosy ¶wiata” na czele z jej prezesem Elen Delage. Delegacja liczyіa okoіo 20 wykіadowcуw i uczniуw konserwatorium oraz szkуі muzycznych z Klermon-Ferran.

Francuskich go¶ci przyjmowali miejskie wіadze Homela. W ramach spotkania omawiano plany twуrcze, ktуre і±cz± zrzeszenie “Gіosy miasta” z dzieciкc± szkoі± muzyczn± nr 1 imienia Piotra Czajkowskiego. Wspуіpraca twa ponad 12 lat. W ci±gu tego okresu z inicjatywy Elen Delage w Klermon-Ferran przeprowadzone zostaіy rуїnego rodzaju festiwale muzyczne, w ktуrych wziкіo udziaі duїo homelskich zespoіуw i wykonawcуw. W Homelu rуwnieї odbywaіy siк liczne koncerty z udziaіem francuskich muzykantуw.

Tego rodzaju kontakty twуrcze bкd± kontynuowane w dalszym ci±gu. Strony umуwiіy siк co do tego na przyjкciu w Homelskim Urzкdzie Miasta.

Program wycieczki byі nasycony wydarzeniami twуrczymi. Odbyі siк koncert przyjaјni “Homel–Klermon- Ferran”, spotkanie twуrcze z zespoіem Ludowej kapeli chуrowej, udziaі w jubileuszowym koncercie zespoіu “Bylina”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter