Specyfika współdziałania

Białoruś uważa rozwój pełnowartościowej i obopólnie korzystnej współpracy z NATO za ważny składnik w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno narodowego, jak i euroatlantyckiego
“Pod tym wzglкdem wychodzimy z zaіoїenia, їe konieczne jest zastosowanie wszystkich moїliwych form i mechanizmуw wspуіpracy” — o¶wiadczyі gіowa biaіoruskiej delegacji, pierwszy zastкpca ministra spraw zagranicznych Wasyl Pugaczow, wystкpuj±c na posiedzeniu Rady Euroatlantyckiego Partnerstwa (REAP), ktуre odbyіo siк w Brukseli.

Wasyl Pugaczow podkre¶liі, їe Republika Biaіoru¶ jest jednym z uczestnikуw globalnej koalicji antyterrorystycznej. Kraj ratyfikowaі wszystkie z 12 uniwersalnych konwencji antyterrorystycznych. Pomagaj±c antyterrorystycznej operacji NATO w Afganistanie Biaіoru¶ oferuje swуj teren do tranzytu іadunkуw i personelu kontyngentu ISAF do Afganistanu.

Gіowa biaіoruskiej delegacji nadmieniі, їe w listopadzie 2005 roku odbyіy siк posiedzenia Polityko-wojskowego Komitetu Zarz±du NATO oraz Komitetu Politycznego w formacie “26 + Biaіoru¶”. Rozpatrzono blok kwestii obopуlnej wspуіpracy, zaakceptowano i przyjкto dokument szacunkowy co do udziaіu Biaіorusi w procesie planowania i oceny siі programu “Partnerstwo dla pokoju”. “Osi±gniкcie wybranych celуw partnerstwa pozwoli nam na zapewnienie operatywnej kompatybilno¶ci przydzielonych siі i ¶rodkуw z Siі Zbrojnych Biaіorusi z siіami i ¶rodkami aliansu w celu udziaіu w wielonarodowych operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i humanitarnych, jak rуwnieї w operacjach zwi±zanych z utrzymywaniem pokoju” –jest przekonany Wasyl Pugaczow. Podkre¶liі on rуwnieї, їe trwa konsekwentna realizacja Indywidualnego Programu Partnerstwa Biaіorusi z NATO.
Jako jeszcze jeden waїny kierunek wspуіdziaіania Biaіorusi i NATO wymieniono pracк nad likwidacj± zasobуw min przeciwpiechotnych.

Maria Agafonowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости