Solidne oferty

Białoruskie Forum Inwestycyjne, które odbędzie się w Londynie, bez wątpienia, budzi duże zainteresowanie przedstawicieli zachodnich kół biznesowych. Co możemy zaproponować na tak solidnym forum? To i inne pytania zadaliśmy wicepremierowi Białorusi Andrzejowi Kobiakowowi
Biaіoruskie Forum Inwestycyjne, ktуre odbкdzie siк w Londynie, bez w±tpienia, budzi duїe zainteresowanie przedstawicieli zachodnich kуі biznesowych. Co moїemy zaproponowaж
na tak solidnym forum? To i inne pytania zadali¶my wicepremierowi Biaіorusi Andrzejowi Kobiakowowi.

— Oczywistym celem przedsiкwziкcia jest szerokie informowanie przedstawicieli zachodnich kуі biznesowych o moїliwo¶ciach naszego kraju. Czy moїemy mуwiж o tym, їe dzi¶ za granic± odczuwa siк deficyt informacji o Biaіorusi i jej potencjale gospodarczym?
— Zna siк tych, co nie krкpuj± siк pokazaж. Szczerze i otwarcie. Mamy partnerуw za granic±. Ale moїemy mieж duїo wiкcej. Przypuszczenie o deficycie informacyjnym jest w pewnym stopniu uzasadnione. Forum jest organizowane, їeby te luki eliminowaж. Naszym celem podstawowym jest ukazanie realnego potencjaіu inwestycyjnego Biaіorusi. Sukces prezentacji otworzy nowe moїliwo¶ci przyci±gniкcia do kraju inwestorуw i partnerуw handlowych. A to juї jest czynnik wzmocnienia wizerunku paсstwa.
Biaіoruscy uczestnicy forum orientuj± siк na nawi±zanie bezpo¶rednich kontaktуw z biznesmenami z rуїnych krajуw. W Londynie otrzymamy moїliwo¶ж otwartego dialogu miкdzy wpіywowymi przedstwicielami biznesu i polityki Biaіorusi a miкdzynarodow± elit± finansow± i biznesow±. Niektуrzy go¶cie zagraniczni opowiedz± o wіasnych pozytywnych do¶wiadczeniach wspуіpracy z naszym krajem. To ludzie, ktуrzy ciesz± siк autorytetem i szacunkiem w ¶wiecie biznesu. W¶rуd nich czіonek zarz±du Raiffeisen Bank Patrick Butler, prezes Konfederacji Przemysіowcуw Litewskich, byіy premier tego paсstwa Bronislavas Lubys, wiceprezes banku ABN AMRO Franck Kailaars, prezydent miкdzynarodowej grupy ITERA Igor Makarow.
Juї dzi¶ obserwujemy zainteresowanie przyszіym forum nie tylko przedstawicieli biznesu, ale i wpіywowych mediуw. To kulminacja duїej kampanii informacyjnej, orientowanej na zagranicznych odbiorcуw. Mamy duїo do powiedzenia, na przykіad o ostatnich zmianach w ustawodawstwie, skierowanych na ulepszenie klimatu inwestycyjnego w kraju. Zwiкkszaj± atrakcyjno¶ж inwestycyjn± Biaіorusi. S± dobrym tіem dla tego forum.
— Jak by Pan scharakteryzowaі obecne zainteresowanie obcych spуіek i bankуw wej¶ciem na biaіoruski rynek, bezpo¶rednimi inwestycjami w naszym kraju?
— Na to pytanie najlepiej odpowiada statystyka. W 2002 roku do realnego sektora gospodarki Biaіorusi wpіynкіo okoіo 0,3 miliarda bezpo¶rednich inwestycji. Ich objкto¶ж w ubiegіym roku osi±gnкіa 1,3 miliarda dolarуw. Natomiast w pierwszym pуіroczu 2008 roku wyniosіa 1,2 miliarda dolarуw. To wyraјne oїywienie. S± teї inne dane. W 2002 roku w naszym kraju prowadziіy dziaіalno¶ж 2082 spуіki z udziaіem zagranicznym. Na pocz±tek bieї±cego roku byіo ich juї 4218. Gdyby w naszym kraju zagraniczni biznesmeni nie otrzymywali zyskуw, z caі± pewno¶ci± nie odnotowaliby¶my takich tendencji. Na Biaіorusi z powodzeniem pracuj± organizacje zaіoїone przez takie firmy zagraniczne jak Coca-Cola Beverages Holding II B.V. Sp. z o. o. (Holandia), Henkel SEE GmbH (Austria), Javiesse S. A. (Wіochy), ATEC Holding GmbH (Austria), Mobilcom Austria Group (Austria), Essendine Holding Limited (wchodz±ca w skіad Heineken) (Austria), Ilona Group S.P.A. (Wіochy), Internationale Investitions und Verwaltung (Austria) i in.
W branїy bankowej udziaі obcego kapitaіu jest jeszcze wiкkszy. Wedіug stanu na 1 lipca 2008 roku ¶rodki zagranicznych inwestorуw wpіynкіy do kapitaіu zakіadowego 22 z 28 dziaіaj±cych bankуw. Przy tym w 17 bankach udziaі obcego kapitaіu przekraczaі 50 procent, kapitaі zakіadowy 6 bankуw caіkowicie uksztaіtowano z inwestycji zagranicznych. To Bank Moskwa Miсsk, Home Kredyt Bank, BTA Bank, BelSwissBank, SomBelBank i Miкdzynarodowy Bank Rezerwowy. Ich aktywa wynosz± 1518,5 miliarda rubli z 50922,5 miliarda rubli w ogуle w sektorze bankowym.
— Czym Pana zdaniem kieruj± siк biznesmeni podejmuj±c decyzjк o inwestowaniu na Biaіorusi?
— W tym procesie jest kilka czynnikуw stymuluj±cych. Do¶ж atrakcyjne jest to, їe biaіoruska gospodarka idzie inowacyjn± drog± rozwoju. Bardzo wysoko w koіach biznesowych ceni siк stabilno¶ж spoіeczno-gospodarcz± kraju, wysoki poziom rozwoju potencjaіu ludzkiego, dogodne poіoїenie geograficzne. Dziaіalno¶ж na Biaіorusi otwiera dostкp do rynkуw Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.
Nie mniej waїny aspekt to przejrzyste i wyczerpuj±ce reguіy gry. Nasz kraj jako jedyny z paсstw WNP przyj±і Kodeks inwestycyjny. Jego przepisy skierowane s± na stymulowanie dziaіalno¶ci inwestycyjnej, jej wsparcie przez paсstwo oraz ochronк praw inwestorуw.
Poza tym biznes przyci±ga reїim preferencyjny. To wolne strefy ekonomiczne, Park Wysokich Technologii, maіe i ¶rednie miejscowo¶ci miejskie. Potencjaі tych ostatnich dopiero zaczкto wykorzystywaж. Ma duїe perspektywy.
— W rankingu Banku ¦wiatowego Doing Business 2009 Biaіoru¶ weszіa do czoіowej pi±tki reformatorуw, zajкіa 85 pozycjк, ulepszaj±c ubiegіoroczn± sytuacjк o 30 pozycji. Ten sukces zostaі zauwaїony przez wielu ekspertуw. Jakie dalsze dziaіania ku ulepszeniu klimatu inwestycyjnego zamierza podj±ж rz±d w najbliїszej przyszіo¶ci?
— Najpierw maіe u¶ci¶lenie. Biaіoru¶ weszіa do dziesi±tki liderуw w reformowaniu w latach 2007–2008 i zajкіa 4 pozycjк. Ale nie tylko to jest waїne. Nie tylko ocena Banku ¦wiatowego odnotowuje sukcesy naszego kraju. Tak, w rankingu UNDP w zakresie przyci±gnкcia inwestycji zagranicznych w 2008 roku Biaіoru¶ ulepszyіa sytuacjк o 27 pozycji i zajкіa 95 miejsce.
Bardzo duїo uwagi po¶wiкcamy ulepszeniu warunkуw prowadzenia dziaіalno¶ci gospodarczej. Nie przez przypadek. Postawili¶my przed sob± niezwykle ambitne zadanie — wej¶ж do trzydziestki paсstw ¶wiata o najbardziej sprzyjaj±cych warunkach dla biznesu. W toku realizacji tego zadania uchwalono ostatnio ponad 30 normatywnych aktуw prawnych skierowanych na udoskonalenie ustawodawstwa w rуїnych dziedzinach gospodarki.
Istotnie zmieniono ustawodawstwo o wyі±czeniu i przekazaniu dziaіek, wprowadzono jednolite zasady sprzedaїy na aukcjach. Znacznie zmniejszono ilo¶ж formalno¶ci urzкdowych, mniej czasu i ¶rodkуw potrzeba do zaіoїenia wіasnego interesu, przyjкto zasady wpisu do rejestru paсstwowego i likwidacji instytucji handlowych, uіatwiono tryb wydania specjalnych zezwoleс (licencji) na prowadzenie poszczegуlnych rodzajуw dziaіalno¶ci i in.
Solidna warstwa pracy to udoskonalenie i uproszczenie systemu podatkowego. Wedіug skіadu podstawowych podatkуw i poziomu stawek nasz system jest podobny do systemуw paсstw Europy i WNP. Podstawowe јrуdіa podatkowe budїetu to podatki dochodowe od osуb prawnych i fizycznych, podatek VAT, podatki akcyzowe, podatek od nieruchomo¶ci, podatek gruntowy, cіo i opіaty celne. Ich obliczenie i pobieranie s± zgodne z rozwi±zaniem podatkowym stosowanym w praktyce ¶wiatowej.
Ustawodawstwo celne Biaіorusi, miкdzy innymi taryfa celna i tryb pobierania opіat celnych, ksztaіtuje siк w oparciu o wymagania WTO oraz ujednolicenie ustawodawstwa celnego i podatkowego w miкdzypaсstwowych zwi±zkach integracyjnych, ktуrych uczestnikiem jest nasz kraj.
To wszystko, co juї mamy. Jednak proces udoskonalenia norm i przepisуw prowadzenia dziaіalno¶ci gospodarczej trwa. Przykіadowo w polityce podatkowej gіуwnym punktem orientacyjnym jest dalsze uproszczenie systemu podatkowego, obniїenie obci±їenia podatkowego gospodarki i uksztaіtowanie przejrzystego, stabilnego i skutecznego mechanizmu opodatkowania. Powinien zarуwno stymulowaж wzrost gospodarczy, jak i zapewniaж przyci±gni±cie potrzebnej objкto¶ci zasobуw finansowych do realizacji paсstwowych wydatkуw.
Kolejny kierunek strategiczny polityki paсstwowej to stworzenie w kraju najlepszych warunkуw rozwoju przedsiкbiorczej inicjatywy.
— Czy moїe Pan ujawniж wiкcej szczegуіуw na ten temat?
— Jest kilka momentуw. Po pierwsze zamierzamy dalej pracowaж nad uproszczeniem trybu wpisu do rejestru paсstwowego podmiotуw gospodarczych. Zmniejszyж czas wpisu do 5 roboczych dni. Po drugie naleїy jeszcze zmniejszyж wykaz licencjonowanych rodzajуw dziaіalno¶ci. Moїna to zrobiж eliminuj±c z niego prace nie zwi±zane bezpo¶rednio z ryzykiem wyrz±dzenia szkуd interesom bezpieczeсstwa narodowego, ochronie praw i swobуd obywateli, ktуre nie mog± bezpo¶rednio wyrz±dziж szkodк zdrowiu ludzi, ¶rodowisku. Takie rodzaje dziaіalno¶ci mog± byж regulowane w inny sposуb, na przykіad poprzez certyfikacjк, atesty higieniczne i inne narzкdzia. Po trzecie bкdziemy zmniejszaж ilo¶ж formalno¶ci urzкdowych, ktуre osoby prawne i przedsiкbiorcy indywidualni musz± zaіatwiaж w urzкdach paсstwowych. Po czwarte bкdzie zmniejszona wysoko¶ж skіadki na ubezpieczenia emerytalne dla pracodawcуw z 29 do 28 procent funduszu wynagrodzeс. Po pi±te z czasem bкd± wprowadzone wymagania ujawnienia informacji o transakcjach, w ktуrych realizacji bezpo¶rednio lub po¶rednio s± zainteresowani czіonkowie Rady Dyrektorуw (Rady Nadzorczej), czіonkowie kolegialnego organu wykonawczego, osoba wykonuj±ca uprawnienia jednoosobowego organu wykonawczego spуіki handlowej.
Je¶li chodzi o najbliїsze perspektywy, szereg przedsiкwziкж zaplanowano juї na przyszіy rok. Z 2 do 1 procent od zyskуw zmniejszy siк opіata na rzecz krajowego funduszu wsparcia producentуw artykuіуw rolniczych (od 2010 roku bкdzie caіkowicie zniesiona wraz z miejscowymi docelowymi opіatami od wpіywуw). Z obiektu opodatkowania od nieruchomo¶ci eliminuje siк aktywn± czк¶ж funduszy produkcyjnych. Wprowadza siк jednolita stawka podatku w wysoko¶ci 12 procent, za¶ podatku dochodowego od dziaіalno¶ci gospodarczej — 20 procent. Bкd± prostsze procedury celne i zwi±zane z nimi oraz procedury w zakresie certyfikacji i tranzytu. Nie bкdzie pewnych ograniczeс dostкpu zagranicznych inwestorуw do rynku ubezpieczeniowego Biaіorusi.
W perspektywie planujemy dalsze obniїenie obci±їenia podatkowego funduszu wynagrodzeс, uproszczenie trybu obliczenia i pobierania podatkуw oraz optymizacjк rachunkowo¶ci.
Z aspektуw organizacyjnych wyrуїniіbym podniesienie statusu Narodowej Agencji Inwestycyjnej do podporz±dkowania jej Rz±dowi. Instytucja ta bкdzie pracowaіa dla inwestorуw wedіug zasady jednego okienka.
— Na tle szeregu decyzji skierowanych na stymulowanie rozwoju rynku kapitaіowego aktualne staje siк pytanie: czy w najbliїszej przyszіo¶ci akcje wiкkszo¶ci biaіoruskich spуіek bкd± swobodnie sprzedawane i kupowane? Czy czekaj± na nas bardziej dynamiczne procesy prywatyzacyjne?
— Biaіoru¶, jak wiadomo, ma bardzo przemy¶lane podej¶cie do prywatyzacji maj±tku paсstwowego. W swoim czasie postawili¶my na przeprowadzenie selektywnej prywatyzacji i uwaїamy, їe ta decyzja byіa i nadal jest sіuszna.
Prywatyzacjк w naszym kraju przeprowadza siк nie dla prywatyzacji. Do celуw podstawowych przeksztaіcenia paсstwowych przedsiкbiorstw w spуіki akcyjne naleї± podniesienie poziomu rozwoju gospodarki kraju poprzez przyci±gniкcie bezpo¶rednich inwestycji zarуwno zagranicznych, jak i krajowych; rozwуj spуіki akcyjnej dziкki inwestycjom, nowoczesnym technologiom, postкpowemu zarz±dzaniu; rozstrzygniкcie zadaс budїetowych zwi±zanych z zasileniem budїetu i eliminacj± konieczno¶ci bezpo¶redniego finansowania przez paсstwo prywatyzowanych przedsiкbiorstw i in.
Podej¶cie paсstwa do prywatyzacji maj±tku paсstwowego na obecnym etapie rozwoju gospodarczego kraju utrwalono w Dekrecie Prezydenta Republiki Biaіoru¶ z 14 kwietnia 2008 roku Nr 7 o zmianach i uzupeіnieniach do Dekretu Prezydenta Republiki Biaіoru¶ z 20 marca 2008 roku Nr 3. Ten wіa¶nie dokument nadaі prywatyzacji charakter planowy, plany prywatyzacji maj±tku paсstwowego bкd± obejmowaіy trzyletni okres. Dziкki temu inwestor moїe dokіadniej zbadaж przedsiкbiorstwo. Spуіki rуwnieї bкd± miaіy wiкcej czasu na znalezienie odpowiedniego inwestora, przeprowadzenie kampanii reklamowej, wykonanie innych zadaс.
Plan na lata 2008–2010 przewiduje prywatyzacjк 519 republikaсskich przedsiкbiorstw unitarnych. W¶rуd nich s± duїe i dobrze znane za granic±: Zjednoczenie Produkcyjne Miсski Zakіad Samochodowy, Biaіoruskie Zjednoczenie Optyczno-Mechaniczne BelOMO, Zjednoczenie Produkcyjne BelavtoMAZ, Zjednoczenie Naukowo-Produkcyjne Integral, Zjednoczenie Produkcyjne Gomselmash, Produkcyjne Republikaсskie Przedsiкbiorstwo Unitarne Miсski Zakіad Ci±gnikуw Koіowych, firmy transportowe realizuj±ce przewozy іadunkуw na terenie kraju oraz przewozy miкdzynarodowe i in.
Rz±d uchwaliі takїe wykaz spуіek akcyjnych powoіanych w trakcie prywatyzacji maj±tku paсstwowego, ktуrych akcje naleї±ce do paсstwa bкd± sprzedane w latach 2008–2010. Liczy 147 spуіek.
Nasze prawo w zakresie prywatyzacji przewiduje rуїne formy inwestowania, w tym przez inwestorуw zagranicznych, w biaіoruskie przedsiкbiorstwa. To rуwnieї udziaі w przeksztaіceniu w spуіkк akcyjn± z wpіat± na kapitaі zakіadowy. Moїe byж w postaci pieniкdzy, urz±dzeс, innego mienia, niezbкdnego dla dziaіalno¶ci i rozwoju powoіanej spуіki. Moїliwa jest sprzedaї przez paсstwo posiadanych akcji juї istniej±cych spуіek. Moїliwa jest takїe dodatkowa emisja akcji, ktуre kupuje inwestor, inne formy udziaіu. Bкd±ce wіasno¶ci± paсstwa przedsiкbiorstwa nie tylko mog± byж przeksztaіcone w spуіki, ale i sprzedane inwestorowi jako kompleksy maj±tkowe. Podjкte decyzje w zakresie stosunkуw maj±tkowych uzupeіniaj± ¶rodki skierowane na rozwуj rynku papierуw warto¶ciowych.
Na Biaіorusi realizuje siк program rozwoju rynku korporacyjnych papierуw warto¶ciowych na lata 2008–2010. Duїo juї zrobiono. Przykіadowo transakcji kupna — sprzedaїy akcji spуіek dokonuje siк wyі±cznie na rynku gieіdowym; zmniejszono opіatк za rejestracjк akcji; wdroїono nowe narzкdzie — obligacje gieіdowe, operacje na nich realizowane s± na rynku gieіdowym bez paсstwowej rejestracji emisji papierуw warto¶ciowych; obniїono stawki podatku dochodowego od operacji na akcjach z 40 do 24 procent; zwolniono z podatku dochody otrzymane od operacji nad obligacjami korporacyjnymi, emitowanymi w ci±gu 5 lat (od 1 kwietnia 2008 roku do 1 stycznia 2013 roku); uproszczono procedury urzкdowe w trakcie wpisu do rejestru papierуw warto¶ciowych.
Waїnym krokiem staіo siк zniesienie instytucji “zіotej akcji”. Ta instytucja zdobywaіa najwiкcej negatywnych ocen organizacji miкdzynarodowych i obcych spуіek i najwyraјniej hamowaіa przypіyw inwestycji zagranicznych.
Od 2008 roku do 2011 roku stopniowo bкdzie zniesione moratorium na wywіaszczenie akcji przez obywateli, kupionych u paсstwa na warunkach ulgowych lub w zamian za imienne bony maj±tkowe.
Jak widaж, zrealizowano kompleks ¶rodkуw orientowanych na rozwуj rynku kapitaіowego i liberalizacjк stosunkуw wіasno¶ci. Rz±d nie poprzestanie na tym. Kontynuujemy pracк nad udoskonaleniem ustawodawstwa reguluj±cego rynek papierуw warto¶ciowych, innych narzкdzi inwestycyjnych.
W najbliїszym czasie planuje siк uchwalenie nowej redakcji ustawy o papierach warto¶ciowych i gieіdach kapitaіowych. Przygotowano projekt zmian i uzupeіnieс do ustawy o dziaіalno¶ci depozytowej i centralnym depozytariuszu papierуw warto¶ciowych oraz szereg innych projektуw dokumentуw skierowanych miкdzy innymi na rozwуj funduszy inwestycyjnych, dziaіalno¶ci na rynku venture capital i spуіek joint venture.
Poza tym opracowuje siк kwestia dostosowania rachunkowo¶ci do miкdzynarodowych standardуw IFRS, bo jak wiadomo IPO (Initial Public Offering — pierwsza oferta publiczna dedykowana najczк¶ciej inwestorom zagranicznym) wymaga, їeby organizacja w ci±gu trzech lat prowadziіa rachunkowo¶ж wedіug IFRS.
Jeste¶my otwarci na negocjacje z inwestorami maj±cymi powaїne zamiary dіugoterminowej wspуіpracy z naszymi przedsiкbiorstwami i jeste¶my gotowi rozpatrzyж odpowiednie oferty. Najwaїniejsze dla nas to obopуlnie korzystna wspуіpraca w interesach paсstwa i kaїdej konkretnej firmy.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter