Rynek ruchomości

Specjaliści zaznaczają, że według ilości samochodów na tysiąc osób Białoruś jest liderem wśród państw WNP. Na początku ubiegłego roku na tysiąc Białorusinów przypadało 170,5 samochodów, podczas gdy na tysiąc Rosjan — 160, Ukraińców zaś — 130
Samochodowy ¶wiat wokуі nas zmienia siк co chwila. Na zmianк WAZom-21-0… (ostatni± cyfrк proszк dodaж samodzielnie) przyszіy modne i nie bardzo samochody zagraniczne. Garaїowych mistrzуw (nie wszystkich) zast±pili profesjonali¶ci z centrуw serwisowych. Przemytnika z s±siedztwa wyparіy duїe firmy dostaw samochodowych. Jednym sіowem, rynek samochodуw, ktуry w dowolnym rozwiniкtym kraju ma rozlegі± infrastrukturк i niezіy obrуt, ostatnimi laty staje siк co raz bardziej cywilizowany. Je¶li przyjrzymy siк jako¶ci biaіoruskiego rynku samochodуw osobowych, od razu rzuci siк w oczy (a liczby to potwierdz±), їe najpopularniejszym samochodem zagranicznym na Biaіorusi w ci±gu ostatnich kilku lat jest “narodowy samochуd” Niemiec — “Volkswagen”. Jest to chyba jeden z tych sygnaіуw, ktуre wskazuj±, їe nasze spoіeczeсstwo zbliїa siк do standardуw ¶rodkowoeuropejskich. A propos, jeszcze dziesiкж lat temu WNP w ogуle, a Biaіoru¶ w szczegуlno¶ci nazywano cmentarzem europejskiego przemysіu samochodowego. Wedіug sіуw gіowy administracji holdingu “Atlant-M” Sergieja Riabuchina, to “piкtno” juї jest nieaktualne. “Czasy, kiedy nasze paсstwo byіo samochodowym ¶mietnikiem i nabywaіo ten zіom, ktуry w Europie podlegaі likwidacji, juї dawno staіy siк przeszіo¶ci±. Dzisiaj, nawet je¶li Biaіorusini kupuj± samochody uїywane, s± to z reguіy pojazdy, ktуre maj± mniej niї 10 lat i s± w dobrym stanie technicznym” — twierdzi ekspert. Innymi sіowy biaіoruski rynek samochodowy ulegі zmianom jako¶ciowym, ilo¶ciowym zreszt± teї. Specjali¶ci zaznaczaj±, їe wedіug ilo¶ci samochodуw na tysi±c osуb Biaіoru¶ jest liderem w¶rуd paсstw WNP. Na pocz±tku ubiegіego roku na tysi±c Biaіorusinуw przypadaіo 170,5 samochodуw, podczas gdy na tysi±c Rosjan — 160, Ukraiсcуw za¶ — 130. W innych krajach WNP wskaјnik ten teї byі o wiele niїszy. Dzisiaj wielu ludzi interesuj± perspektywy rozwoju biaіoruskiego rynku samochodowego. W ubiegіym roku, wedіug ocen ekspertуw, na Biaіorusi sprzedano okoіo 5.000 nowych samochodуw. Wzrost sprzedaїy dealerуw wyniуsі 8 procent. Nawiasem mуwi±c, w Rosji i na Ukrainie tempa zbytu byіy o wiele szybsze. Dlaczego? Zgodnie z opini± Sergieja Riabuchina, w s±siednich krajach rynek ro¶nie ekstensywnie, trwa proces jego wypeіniania. Na Biaіorusi za¶ rynek jest bardziej wypeіniony, a walka o klienta — surowsza... Zgodnie z logik± rzeczy dealerzy, zainteresowani maksymalizacj± zyskуw, powinni przekazywaж resursy finansowe z rynkуw powoli rosn±cych do rozwijaj±cych siк szybciej. Jednak niedawno okazaіo siк, їe w Miсsku zaplanowane s± budowy nowych centrуw samochodowych o warto¶ci kilku milionуw dolarуw. Jak daіoby siк wytіumaczyж tak± strategiк dostawcуw? Wedіug opinii analitykуw rynkowych, w najbliїszych latach na Biaіorusi moїliwy jest wzrost popytu na samochody. A dealerzy siк do tego przygotowuj±. Jednym z czynnikуw, popychaj±cych do nabycia “їelaznych koni”, zostanie (wygl±da na to, їe juї powoli staje siк) stworzenie rуwnych warunkуw dla osуb fizycznych i prawnych przy odprawach celnych samochodуw sprowadzanych.

Zbytowi na biaіoruskim rynku sprzyja rуwnieї wzglкdnie nieduїe cіo (jego wielko¶ж zaleїy, jak wiadomo, od wieku samochodu i pojemno¶ci silnika). Ze sіуw Sergieja Riabuchina wynika, їe rozmiar odprawy celnej na Biaіorusi, ktуra zazwyczaj wynosi okoіo 30 procent warto¶ci samochodu, jest o wiele niїszy niї w Rosji i na Ukrainie, gdzie przekroczenie granicy podnosi cenк samochodu o 45-50 procent.

Czynnik hamuj±cy wzrost liczby samochodуw w¶rуd biaіoruskiego spoіeczeсstwa to wysokie oprocentowanie kredytуw. W roku 2005 siкgnкіo ono 12–15 procent. Przedstawiciele firm dealerskich mуwi±, їe najlepszym rozwi±zaniem byіoby obniїenie stopy procentowej w kredytach “samochodowych” do 9–11 procent. Zreszt± kwestia przystкpno¶ci resursуw kredytowych nadal pozostaje nierozstrzygniкta.
I jeszcze jedna sprawa, ktуra martwi dzisiaj wielu posiadaczy samochodуw, rуwnieї potencjalnych: czy w kraju pojawi± siк samochody osobowe z napisem “Wyprodukowano na Biaіorusi”? I je¶li tak, to w jakim stopniu bкd± one mogіy zaspokoiж potrzeby mieszkaсcуw kraju? Przypomnijmy, їe w styczniu bieї±cego roku pomiкdzy biaіoruskim WP “Junison” i iraсskim przedsiкbiorstwem “Iran Hodro” zostaіa podpisana umowa o montaїu pod Miсskiem niedrogich samochodуw “Samand”. Sergiej Riabuchin jest zdania, їe nowe modele potencjalnie s± zdolne do konkurencji w niskim segmencie cenowym, na przykіad z samochodami WAZ — produkcj± fabryki Gorkowskiej. “Byіoby wspaniale, gdyby wiкksz± ilo¶ж Biaіorusinуw byіoby staж na nowe i niedrogie samochody. Nasze wіasne do¶wiadczenie wspуіpracy z chiсskimi producentami pokazuje, їe KIA, cena ktуrego wynosi 10–11 tysiкcy dolarуw, cieszy siк popularno¶ci± w¶rуd obywateli, ktуrych nie staж, powiedzmy, na nowy samochуd niemiecki, ale ktуrzy nie chc± kupowaж uїywanego. Iraсskie wyroby, moim zdaniem, bкd± jeszcze taсsze od rosyjskich i chiсskich” — mуwi ekspert.

Aleksander Sokoіow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи