Razem z innymi

Białoruś uzyskała status obserwatora przy organizacji współpracy Czarnomorskiej
Biaіorusi, USA, Chorwacji i Czechom postanowieniem Rady Ministrуw Spraw Zagranicznych (RMSZ) organizacji Czarnomorskiej Wspуіpracy Gospodarczej (CzWG) udzielono status obserwatora przy tej organizacji miкdzynarodowej. Decyzja ta zapadіa w trakcie 13. posiedzenia RMSZ w Kiszyniowie.

W centrum uwagi spotkania znajdowaіa siк problematyka zwiкkszenia skuteczno¶ci dziaіalno¶ci CzWG, w szczegуlno¶ci - mechanizm kontrolowania wykonania decyzji RMSZ, drуg rozszerzenia regionalnej wspуіpracy gospodarczej i realizacji wspуlnych projektуw w dziedzinie і±czno¶ci i ekologii, rozwoju wspуіdziaіania z UE.

W trybie rotacji przewodnictwo w CzWG na kolejne pуіrocze przeszіo do Rumunii. Kolejne posiedzenie Rady Ministrуw Spraw Zagranicznych zaplanowano na kwiecieс 2006 roku.

Informacja „Belarus”:
organizacja Czarnomorskiej Wspуіpracy Gospodarczej z kwater± gіуwn± w Stambule (Turcja) zostaіa zaіoїona przez kraje-zaіoїyciele w dniu 25 czerwca 1992 roku. Do jej skіadu weszіy: Azerbejdїan, Albania, Armenia, Buіgaria, Grecja, Gruzja, Moіdawia, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina. Zgodnie ze Statutem CzWG w organizacji istnieje status obserwatora. Wcze¶niej go uzyskaіy: Austria, Niemcy, Egipt, Izrael, Wіochy, Polska, Sіowenia, Tunis, Francja.

Zgodnie ze statutem kraje czіonkowskie CzWG realizuj± wspуіpracк w wielu dziedzinach.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter