Ramię transportowe

Białoruś będzie aktywniej wykorzystywać porty Kaliningradu
650 kilometrуw, і±cz±cych Miсsk i Kaliningrad, to їadna odlegіo¶ж, szczegуlnie je¶li chodzi o nowe projekty wspуіpracy, korzystne dla obu stron. Przeіadunek biaіoruskich іadunkуw w portach Kaliningradu — wіa¶nie to byіo jedn± z gіуwnych kwestii, omawianych na kolejnym posiedzeniu Rady Biaіorusko-Rosyjskiej ds. dіugoterminowej wspуіpracy obwodуw, ministerstw i organуw administracji paсstwowej Biaіorusi z obwodem Kaliningradzkim Rosji.

“Kaliningrad to najkrуtsze ramiк transportowe dla Biaіorusi, a zatem dostarczenie іadunkуw przez porty obwodu Kaliningradzkiego wygl±da caіkiem logicznie — o¶wiadczyі dziennikarzom gubernator obwodu Kaliningradzkiego Georgij Boos podczas swojego pobytu w kraju. — Kwestia wpіyniкcia biaіoruskich іadunkуw do portуw Kaliningradu ma byж rozwi±zana z uwzglкdnieniem interesуw wszystkich stron, w szczegуlno¶ci Litwy i Јotwy, ale Kaliningrad nie musi byж wyі±czany z tego procesu”.

W najbliїszym czasie moїna oczekiwaж wzrostu dostaw ryb z Kaliningradu, Biaіoru¶ za¶ zamierza zwiкkszyж eksport materiaіуw budowlanych, tarcicy oraz usіug budowlanych. Oprуcz tego istniej± rуwnieї plany, dotycz±ce wspуіpracy w dziadzienie rolniczej. Jak wynika ze sіуw Georgia Boosa, w najbliїszym czasie zamierza siк osi±gn±ж obrуt towarowy w wysoko¶ci 200 milionуw dolarуw. Jest to znacz±cy, ale nie ostatni krok w obopуlnej wspуіpracy, zaznaczyі gubernator obwodu Kaliningradzkiego.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter