Przestrzeń dla ruchu

Zgodnie z decyzją szczytu WNP, który odbył się w Biszkieku, Aleksander Łukaszenko stanie na czele Międzynarodowej Rady EurAzEs
Zgodnie z decyzj± szczytu WNP, ktуry odbyі siк w Biszkieku, Aleksander Јukaszenko stanie na czele Miкdzynarodowej Rady EurAzEs.

W lutym na nieformalnym szczycie WNP w Moskwie po raz ostatni zebraіo siк 12 prezydentуw. Ktуї mуgі wtedy pomy¶leж, їe miкdzy dwoma paсstwami czіonkowskimi organizacji, ktуre byіy dawniej tzw. republikami bratnimi, wkrуtce rozpoczn± siк prawdziwe dziaіania wojenne? Gіуwnym celem obecnego spotkania na szczycie mogіo staж siк omуwienie tej sytuacji, poniewaї gіowy paсstw zebrali siк po raz pierwszy po zakoсczeniu wojny na Kaukazie. Dmitrij Miedwiediew jednak jeszcze wcze¶niej zd±їyі porozmawiaж ze wszystkimi znajduj±cymi siк w Biszkieku prezydentami paсstw WNP.
Miсsk dokіadnie okre¶liі swoj± pozycjк wobec najwaїniejszej dla Moskwy kwestii przyznania niepodlegіo¶ci Abchazji i Osetii Poіudniowej — teraz los decyzji jest w rкkach nowego parlamentu. Prezydent Kazachstanu Nursuіtan Nazarbajew o¶wiadczyі niedawno, їe Astana nigdy nie przyzna niepodlegіo¶ci tych republik, podobnie jak nie przyznaje niepodlegіo¶ci Kosowa. Eksperci uwaїaj±, їe w WNP jest zbyt duїo ukrytych i jawnych sporуw terytorialnych, їeby moїna byіo dawaж jednoznaczne interpretacje. Prezydenci nawet je¶li omawiali wydarzenia na Kaukazie, to przy zamkniкtych drzwiach. Wiadomo jedynie, їe podjкli decyzjк o zaprzestaniu dziaіalno¶ci zbiorowych siі Wspуlnoty skierowanych na utrzymanie pokoju w Abchazji. W ten sposуb armia rosyjska w tej republice utraciіa status siі pokojowych. Teraz podstaw± ich przebywania tam jest dwustronna umowa miкdzy Suchumi a Moskw±.
Gіowy paсstw rozpatrzyli i uchwalili wczoraj okoіo 20 decyzji. Wybrali miкdzy innymi Moіdawiк na przewodnicz±cego WNP na 2009 rok. Temat, ktуry Moіdawianie bкd± musieli opracowaж, to energetyka — jest priorytetem dla Wspуlnoty na przyszіy rok. Oprуcz tego zatwierdzono plan uroczysto¶ci po¶wiкconych 65-leciu Zwyciкstwa. Podpisano takїe konwencjк o wspуіpracy przygranicznej. Bardzo aktualne jest stworzenie grupy roboczej w zwi±zku z kryzysem finansowym. W najbliїszym czasie ministrzy finansуw spotkaj± siк w Moskwie i sprуbuj± okre¶liж wspуlne dzialania. Jednak gіуwny dokument, ktуry planowano uchwaliж, strategiк rozwoju gospodarczego, zwrуcono do uzupeіnienia. We Wspуlnocie jest jeszcze nad czym pracowaж na drodze zjednoczenia. Nie jest to proste zadanie.
Strona biaіoruska uwaїnie obserwuje, w jaki sposуb we Wspуlnocie bкd± rozwi±zywane problemy w zakresie energetyki, przestrzega przed tym, by WNP nie ograniczyіo siк jedynie do deklaracji. Miсsk uwaїa, їe paсstwa powinny jak najszybciej doj¶ж do zgody w tak waїnej kwestii jak zapewnienie bezpieczeсstwa energetycznego regionu. Nalega rуwnieї na tym, їe otwarcie nowych tras dostaw ropy i gazu nie powinno zagraїaж juї istniej±cym ruroci±gom. Interesy dostawcуw, paсstw tranzytowych i konsumentуw zasobуw energetycznych powinny byж uwzglкdniane w rуwnej mierze. Biaіoru¶ swoj± drog± gotowa jest podpisaж umowy miкdzynarodowe gwarantuj±ce jej pewno¶ж jako paсstwa tranzytowego.
Piкж paсstw — Biaіoru¶, Kirgistan, Rosja, Tadїykistan i Uzbekistan — nie ma w±tpliwo¶ci, їe naіeїy pogікbiaж integracjк. Dla biaіoruskiej delegacji stworzenie wspуlnego rynku energetycznego wspуlnoty jest zadaniem priorytetowym.
Miсsk uwaїa, їe EurAzES nie jest na razie tak± struktur±, jak± miaі byж zgodnie z zaіoїeniami. Przykіadem moїe sіuїyж stworzenie Zwi±zku Celnego. Biaіoru¶ jako jedna z niewielu ratyfikowaіa wszystkie odpowiednie umowy. Tym razem gіowy paсstw przewaїnie zajmowali siк tym, їe analizowali wykonanie wcze¶niej uchwalonych decyzji. Znalazіo siк miejsce dla krytyki i uwag. A to oznacza duїo pracy przedmiotowej dla strony biaіoruskiej, do ktуrej przechodz± funkcje prewodnicz±cego. Zgodnie z decyzj± szczytu Aleksander Јukaszenko stanie na czele Rady Miкdzynarodowej EurAzES.
Prezydent Biaіorusi byі rуwnieї z oficjaln± wizyt± w Kirgistanie. Moїna to nazwaж rewizytacj±. W 2006 roku Kurmanbiek Bakijew odwiedziі Biaіoru¶. Gіуwnym wynikiem zostaіo podpisanie umowy o przyjaјni i wspуіpracy. Rozmowy dwa lata temu byіy w pewnym stopniu polityczne, natomiast tym razem duїo mуwiono o gospodarce. Gіуwnym punktem programu zostaіo otwarcie w Biszkieku wspуlnego przedsiкbiorstwa produkcji biaіoruskich towarуw. Chociaї mуwiono rуwnieї o innych dziedzinach wspуіpracy. Wedіug wynikуw negocjacji prezydenci uchwalili wspуln± deklaracjк, w ktуrej potwierdzili zamiar kontynuowaж intensywny i konstruktywny dialog polityczny, rozwijaж stosunki miкdzynarodowe na zasadach wzajemnego szacunku.

Andrzej Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи