Беларусь Сегодня

Минск
+14 oC
USD: 2.08
EUR: 2.33

Postęp w inżynierii genowej

W zakładzie hodowli zwierząt NAN Białorusi w ramach białorusko-rosyjskiego programu “BelRosTransgen” pojawiły się pierwsze zwierzęta transgeniczne, uzyskane w wyniku wszczepienia genu ludzkiego do DNK kóz. W ten sposób zespół rosyjskich i białoruskich uczonych potrafił uzyskać pierwsze potomstwo kóz, którym wszczepiono genetycznie modyfikowane zarodki
Jest to wynikiem dіugiej wspуlnej pracy biaіoruskich i rosyjskich uczonych w ci±gu ostatnich 2,5 lat. Ten eksperyment naukowy udowadnia, їe w dziedzinie inїynierii genowej dokonano powaїnego postкpu, poniewaї po raz pierwszy w krajach WNP pojawiaіa siк moїliwo¶ж stworzenia lekуw na podstawie konstrukcji genowych.

W Centrum Biotechnologicznym zakіadu, w ktуrym wykonywane s± operacje, urodziіa siк dwуjka koјl±t i jedna kуzka. Niestety ona nie przeїyіa, natomiast koјlкta czuj± siк dobrze, nie maj± їadnych objawуw chorobowych lub anomalnego rozwoju. Wedіug ocen specjalistуw, “uzyskanie zwierz±t transgenicznych pіci mкskiej jest 10 razy waїniejsze niї uzyskanie osobnikуw pіci їeсskiej”.

Obecnie w Centrum Biotechnologicznym zakіadu NAN Biaіorusi trwaj± operacje zwi±zane ze wszczepieniem zarodkom kozy genu ludzkiego. Najskuteczniej wszczepienie poszіo u o¶miu zwierz±t. W ci±gu bieї±cego roku wykonanych zostanie jeszcze niemaіo operacji, aby uzyskaж nie mniej niї 100 implantowanych kуz, poinformowaі Iwan Szejko, dyrektor Zakіadu Hodowli Zwierz±t NAN Biaіorusi.

Zaznaczyі on, їe od pocz±tku bieї±cego roku w Centrum

Biotechnologicznym zakіadu wykonano ponad 80 bardzo skomplikowanych zabiegуw, w wyniku ktуrych opracowano 40 konstrukcji genowych wszczepionych do embrionуw kуz. Operacje wykonywane s± co tydzieс.
Teraz na podstawie testуw DNK trzeba potwierdziж, czy koјlкta s± naprawк genetycznie modyfikowane. W tym celu juї wysіano wycinek ich їywej tkanki do Sanki Petersburskiego laboratorium — jedynego w krajach WNP. W zakіadzie Hodowli Zwierz±t NAN Biaіorusi spodziewaj± siк pozytywnego wyniku, poniewaї w trakcie eksperymentu uczeni potrafili “zbadaж optymalne ¶rodowiska do kultywowania embrionуw kуz”.

Na bazie Centrum Biotechnologicznego funkcjonuje farma, w ktуrej utrzymuje siк okoіo 200 kуz. Wszystkie one s± potencjalnymi uczestnikami eksperymentu naukowego. W laboratoriach centrum zainstalowane zostaіo mikromanipulacyjne wyposaїenie do mikroiniekcji genu ludzkiego do embrionуw zwierz±t. Na jego nabycie i zainstalowanie wydano 70 tysiкcy euro. Duїe ¶rodki potrzebne byіy rуwnieї, aby zakupiж preparaty hormonowe niezbкdne do eksperymentуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи