Posłanie dobrej woli

Zagraniczny korpus dyplomatyczny akredytowany w Mińsku znacznie się rozszerzył
Zagraniczny korpus dyplomatyczny akredytowany w Miсsku znacznie siк rozszerzyі.

Swoje listy uwierzytelniaj±ce Prezydentowi wrкczyіo dziesiкciu ambasadorуw. Sze¶ciu z nich reprezentowaіo paсstwa Unii Europejskiej — Belgiк, Wielk± Brytaniк, Luksemburg, Sіowacjк, Finlandiк i Szwecjк. Nic dziwnego, їe Aleksander Јukaszenko duїo uwagi po¶wiкciі stosunkom z t± wspуlnot±. “Nadeszіa pora na nowo przemy¶leж nasze stosunki — o¶wiadczyі. — Jeste¶my s±siadami, Biaіoru¶ i UE maj± wspуlne interesy — od walki z terroryzmem, handlu ludјmi, nielegalnej migracji po stabilno¶ж gospodarcz± i wzmocnienie roli Europy w sprawach miкdzynarodowych”.
“Nigdy nie stwarzali¶my Paсstwu problemуw — kontynuowaі temat Prezydent. — Odwrotnie jeste¶my potrzebnym partnerem”. Aleksander Јukaszenko przypomniaі zachodnim ambasadorom o wspуіzaleїno¶ci: przez Biaіoru¶ tranzytem przechodzi poіowa rosyjskiej ropy naftowej i jedna trzecia gazu, niezbкdnych dla Europy, swoj± drog± Biaіoru¶ eksportuje do Unii Europejskiej nawet wiкcej towarуw niї do Rosji. “Z tych i innych przyczyn chcemy normalnych stosunkуw z UE — okre¶liі swoj± pozycjк. — Mam do Paсstwa jedn± pro¶bк, szanowaж, popieraж nasz± niepodlegіo¶ж, a w pewnych momentach pomagaж, poniewaї nasza niepodlegіo¶ж jest mіoda”. Prezydent wyst±piі przed europejskimi ambasadorami i za ich po¶rednictwem paсstwami Unii Europejskiej z propozycj±: “Rozwijajmy nasze powi±zania handlowe i inwestycyjne”.
Wielka Brytania jest jednym z liderуw pod wzglкdem inwestycji w biaіorusk± gospodarkк. “Pamiкtaj±c o znaczeniu Zjednoczonego Krуlestwa jako jednego z czoіowych ¶wiatowych o¶rodkуw finansowo-gospodarczych, jego roli w sprawach europejskich, wіa¶nie w Londynie w listopadzie zorganizujemy Biaіoruskie Forum Inwestycyjne. Do udziaіu w nim zaprosili¶my biznesmenуw z caіego ¶wiata” — powiedziaі Aleksander Јukaszenko.
Szczegуlnym kierunkiem polityki zagranicznej Prezydent nazwaі stosunki z paсstwami skandynawskimi. Miсsk popiera wyraјn± aktywizacjк dialogu ze Sztokholmem. “Elementy nowego podej¶cia, ktуre zawiera propozycja o “wschodnim partnerstwie”, decyzjк Szwecji o otwarciu ambasady w Miсsku odbieramy jako bardzo waїne inicjatywy” — podkre¶liі Aleksander Јukaszenko, zwracaj±c siк do ambasadora Stefana Ericssona.
Je¶li chodzi o wspуіpracк z innymi paсstwami, ktуrych ambasadorzy wrкczali listy uwierzytelniaj±ce Prezydentowi, Aleksander Јukaszenko miкdzy innymi wyraziі “ogromne zadowolenie ze stosunkуw z Wenezuel±”. Wedіug niego to jeden z priorytetуw biaіoruskiej polityki zagranicznej. W ci±gu kilku lat dwom paсstwom udaіo siк zwiкkszyж obrуt towarowy do miliarda dolarуw.
Prezydent zaznaczyі takїe pozytywn± dynamikк wspуіpracy z Iranem. “Jeste¶my zainteresowani realizacj± wszystkich porozumieс. W pierwszej kolejno¶ci uchwalonych podczas moich spotkaс z Prezydentem Mahmudem Ahmedineїadem” — podkre¶liі.
Australia i Nigeria to kolejne dwa paсstwa, ktуre akredytowaіy swoich ambasadorуw w Miсsku.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости