Portret wielkiego księcia w manuskryptach

Ukazał się w druku zbiór mało znanych dokumentów Mendoga
Na temat czasu zaіoїenia Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego powiedziano juї wiele. Uczeni aktywnie badaj± ten okres, napisano wiele monografii naukowych, utworуw artystycznych, prac badawczych. Wydawaіoby siк, їe juї nie wypada czekaж na їadne znaleziska i sensacje. Ale kilka dni temu odbyіa siк prezentacja ksi±їki Alesia Їіutki “Mendog, krуl Litowii w dokumentach i potwierdzeniach”. W naukowych krкgach ksi±їkк tк juї okre¶lono jako “ksi±їkк dziesiкciolecia”. Takiego wydania jeszcze nie byіo: jego unikalno¶ж polega na tym, їe skіada siк ono nie z interpretacji, lecz z materiaіуw archiwalnych. Obejmuje wszystkie dotycz±ce Mendoga znane dokumenty z XIII–XIV stuleci w jкzyku іaciсskim. Autor zbioru przez wiele lat badaі je w Tajnym Archiwum Watykanu, Tajnym Archiwum Paсstwowym pruskiej kultury i spadku w Berlinie, w zasobach Zakonu Lioсskiego w Јotewskim Paсstwowym Archiwum Historycznym.

— Moїna mieж rуїny stosunek do historii, w rуїny sposуb j± traktowaж — powiedziaі na prezentacji ksi±їki pierwszy zastкpca naczelnika gіуwnego zarz±du ideologicznego Administracji Prezydenta Aleksander Sіobodczuk. — Ale najwaїniejsze to dokumenty, archiwa. Nie da siк ich zakwestionowaж. Dziкki wieloletniej pracy autora teraz rуwnieї nie specjalista bкdzie mуgі przeczytaж te stare dokumenty, pomy¶leж, byж moїe, znaleјж dla siebie odpowiedј na gіуwne pytania: kim jeste¶my i sk±d pochodzimy. Moim zdaniem wіasnie na tym polega gіуwna zaleta ksi±їki.

Wielu wystкpuj±cych na prezentacji wydania uczonych jednomy¶lnie uznaіo, їe bкdzie ono “їyіo” dіugo.

— Badanie naukowe “їyje” ¶rednio 20–30 lat — powiedziaі profesor, doktor nauk historycznych Georgy Galenczenko — Prace dokumentalne podobne do tej mog± їyж wiecznie. Na takich wіa¶nie pracach opiera siк narodowa, paсstwowa i polityczna ¶wiadomo¶ж narodu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter