Piosenka na Konkurs Eurowizji

Po raz pierwszy na Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci młode talenty z Białorusi zaśpiewają o swoim kraju
Po raz pierwszy na Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci mіode talenty z Biaіorusi za¶piewaj± o swoim kraju.

Biaіoru¶ w tegorocznej stolicy konkursu, sіonecznym mie¶cie Limassol na Cyprze, bкdzie reprezentowaіo trio — Daria Nadzina, Alina Moіosz, Karina Їukowicz z piosenk± “Serce Biaіorusi”. Widzowie i jurorzy byli zgodni — wystкp uczennic Swietіany Stacenko byі najbarwniejszy i najbardziej harmonijny. Chociaї pozostali uczestnicy mieli rуwnieї ciekawe wystкpy. Dlatego sympatie widzуw zyskaі nie tylko jeden numer.
Najwaїniejsza rуїnica miкdzy dzieciкcym konkursem a dorosіym polega na tym, їe piosenka, zgіoszona do udziaіu, musi byж napisana przez mіodego wykonawcк. Piosenkк “Serce Biaіorusi” napisaіa Daria Nadzina. Ma 12 lat. Uczy siк w gimnazjum Nr 7 w Miсsku. Zaczкіa ¶piewaж w wieku piкciu lat, teraz uczкszcza do Centrum Sztuki Muzycznej imienia Wіodzimierza Mulawina. Marzy zostaж piosenkark±. W swojej na razie krуtkiej biografii artystycznej ma tytuі laureatki konkursu miкdzynarodowego “Okno do Europy” w Sank Petersburgu oraz zdobywczyni pierwszej nagrody na konkursie “Nowa muzyka 2008” w Buіgarii.
Zreszt± wszystkie dziewczyny z trio s± utalentowane. Alinк Moіosz widzowie pamiкtaj± po wystкpie na “Bazarze Sіowiaсskim w Witebsku” (tam na dzieciкcym konkursie zdobyіa pierwsz± nagrodк), natomiast Karina Їukowicz jest na razie zagadk±. “Karina pochodzi z Baranowiczy — opowiada jej pedagog Swietіana Stacenko. — Zajmuje siк ¶piewaniem od czterech lat. Jest zdobywczyni± dyplomu II stopnia Miкdzynarodowego Festiwalu Twуrczo¶ci Dzieciкcej “Ziemia pod biaіymi skrzydіami”, zwyciкїczyni± Miкdzynarodowego Festiwalu Twуrczo¶ci Dzieciкcej “Zіota pszczуіka” w kategorii muzyka popularna.
Biaіoru¶ bкdzie uczestniczyіa w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci po raz szуsty w tym roku i po raz czwarty wystкpuj± podopieczni Swietіany Stacenko (warto przypomnieж, їe jej wychowankowie dwukrotnie osi±gali najwiкkszy sukces — Ksenia Sitnik zajкіa pierwsze miejsce w 2005 roku, a w ubiegіym roku Aleksy Їygaіkowicz zostaі drugi).
— To nie jest tylko chкж po raz kolejny zanurzyж siк w atmosferze nieobliczalnego konkursu, to takїe d±їenie odkryж dla Biaіorusi i Eropy nowe imiona utalentowanych dzieci — mуwi Swietіana Stacenko.
— Czy to trio otrzyma jak±¶ nazwк?
— Nie. Dziewczynki w przyszіo¶ci chc± wystкpowaж solo. Rozumiem, їe je¶li od samego pocz±tku bкdziemy je pozycjonowaж jako zespуі, tylko w taki sposуb bкd± pујniej odbierane. Maj± іadne imiona.
— Aranїacja piosenki jest utrzymana w biaіoruskich tradycjach ludowych. Kto jest jej autorem?
— Wiktor Pszeniczny. Bardzo lubiк jego twуrczo¶ж. Kaїdy solista centrum uczy siк piosenek w jкzyku biaіoruskim. Chciaіam, їeby dziewczynki ¶piewaj±c piosenkк, sercem odczuwaіy wiкzi z Biaіorusi±.
Miкdzynarodowy Konkurs Piosenki Eurowizji 2008 odbкdzie siк 22 listopada na Cyprze. Bкdzie w nim uczestniczyіa rekordowa liczba paсstw — 18. Debiutuj± Azerbejdїan, Izrael, Bosnia i Hercegowina. W tym roku wprowadzono pewne zmiany do regulaminu konkursu. Wybieraж zwyciкzcк bкd± nie tylko widzowie, ale i rezerwowe jury. Pierwszeсstwo jednak nadal bкdzie miaіa ocena widzуw. Konkurs odbкdzie siк za niespeіna miesi±c i juї wiadomo, їe jednym z elementуw sceny na Cyprze bкdzie woda, a poprowadz± show doro¶li, przebrani za Adonisa i Afrodytк.

Maryna Kuјmina
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter