Беларусь Сегодня

Минск
+13 oC
USD: 2.08
EUR: 2.33

Pilna sprawa

Białoruscy posłowie Izby Przedstawicieli ratyfikowali Konwencję o odpowiedzialności cywilno-prawnej za korupcję
Dziкki temu dokumentowi osoby, ktуre poniosіy straty z powodu korupcji, otrzymaj± obronк prawn± i moїliwo¶ж wynagrodzenia strat. Jak wynika ze sіуw pierwszego zastкpcy ministra spraw wewnкtrznych Aleksandra Szczurko, podjкta decyzja jest ¶wiadectwem konsekwentnej polityki kraju w sprawie umocnienia wspуіpracy miкdzynarodowej w zwalczaniu tego zіa oraz logiczn± kontynuacj± udziaіu Biaіorusi w Konwencji ONZ przeciw korupcji oraz Konwencji o odpowiedzialno¶ci karnej za korupcjк.

Parlamentarzy¶ci rozpatrzyli rуwnieї szereg projektуw ustaw, przedstawionych przez Ministerstwo Zasobуw Naturalnych i Ochrony ¶rodowiska. W szczegуlno¶ci — poprawki do ustawy “O ochronie i wykorzystaniu ¶wiata zwierzкcego” oraz “O odpadach”. Do tej ostatniej, na przykіad, zgodnie ze zmianami wprowadzona zostanie zasada rozszerzonej odpowiedzialno¶ci producenta z tytuіu obiegu odpadуw zuїytych wyrobуw.

Jak wynika ze sіуw zastкpcy ministra Walentyna Maliszewskiego, w Niemczech umoїliwiіo to — obok wprowadzenia nowych technologii — zmniejszenie ilo¶ci materiaіуw opakowaniowych o 13 procent i przyczyniіo siк do powstania nowego systemu zbierania i recyklingu odpadуw.

Nie obalaj±c zaproponowanych zmian, posіowie tym nie mniej zwrуcili uwagк na konieczno¶ж wzniesienia na Biaіorusi nowoczesnych zakіadуw recyklingu odpadуw. Przecieї dzisiaj na razie nie ma їadnego programu paсstwowego, dotycz±cego ich utylizacji, gdy tymczasem s± inwestorzy, gotowi zainwestowaж pieni±dze w budowк takich zakіadуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи