Paweł Borodin: Najważniejsze to rozwój gospodarki

2008 rok stał się rekordowy pod względem stosunków gospodarczych Białorusi i Rosji
2008 rok stał się rekordowy pod względem stosunkуw gospodarczych Białorusi i Rosji.

Wspуlny obrуt handlowy osiągnął około 35 miliardуw dolarуw USA. Pomyślnie wykonano prawie wszystkie programy i przedsięwzięcia, finansowane z budżetu Państwa Związkowego, razem było ich 40. Uchwalono szereg dokumentуw, poszerzających prawa obywatelskie Białorusinуw i Rosjan na terenie Związku. Jak wpłynie na rozwуj białorusko-rosyjskiej integracji w 2009 roku światowy kryzys finansowo-ekonomiczny? Takie rozmowy toczyły się między innymi na posiedzeniach Rady Najwyższej i Rady Ministrуw Państwa Związkowego w Moskwie. Czas potwierdził słuszność wspуlnie podjętych decyzji. Uchwały skomentował sekretarz generalny Państwa Związkowego Paweł Borodin.
O przezwyciężeniu kryzysu finansowo-ekonomicznego. Należy rozwijać własną gospodarkę, a środki ze sprzedaży kopalin użytecznych inwestować w budowę drуg, rozwуj budowy maszyn i innych branż przemysłu. Właśnie na te cele jest zorientowana działalność Państwa Związkowego. W ramach białorusko-rosyjskich relacji działa 28 tysięcy zakładуw, ktуre zatrudniają pięć milionуw osуb. Rosja i Białoruś od pewnego czasu mają wspуlną gospodarkę. Udzielając kredytуw Białorusi, Rosja przede wszystkim wspiera swoje przedsiębiorstwa, zachowując miejsca pracy. Właśnie o obopуlnie korzystnym poparciu mуwili ministrzy gospodarki i finansуw Białorusi i Rosji na posiedzeniu Rady Najwyższej, gdzie wyznaczono zasadnicze momenty wspуłpracy biznesowej.
Żaden program nie będzie zredukowany. Obrуt handlowy między dwoma państwami w zeszłym roku osiągnął 35 miliardуw dolarуw USA. Proszę zwrуcić uwagę na jego strukturę — 63 procent stanowi budowa maszyn, produkcja rolnictwa. Mimo kryzysu ekonomicznego, trudności gospodarczych, żaden ze wspуlnych programуw nie będzie zredukowany. Zobowiązania gospodarcze, społeczne i kulturalne, ktуre wzięło na siebie Państwo Związkowe, zostaną wykonane w całości.
Finansujemy 28 programуw produkcyjnych. Związkowy budżet to swego rodzaju gwarant. Przykładowo na odrodzenie budowy agregatуw dieslowych na Białorusi i w Rosji wydzielono około 68 miliardуw rubli. W 2000 roku Jarosławski Zakład Silnikowy stanął, obecnie zatrudnia 26 tysięcy osуb dzięki programom związkowym. Ktуre z nich zostaną ukończone w 2009 roku? W tym momencie aktywnie realizuje się program w zakresie budowy agregatуw dieslowych, udany okazał się program dotyczący budowy maszyn rolnych. Powołano stałą grupę ds. opracowania programu w walce z onkologicznymi schorzeniami.
O rуwnouprawnieniu. Należy opracować bazę prawną, Państwu Związkowemu potrzebne jest ujednolicenie ustawodawstwa obu krajуw. Jest to konieczne po to, by ich obywatele zostali przede wszystkim obywatelami Państwa Związkowego. Najważniejszy dokument zeszłego roku to umowa o rуwnych możliwościach. Obroni zwykłych obywateli przed nieuczciwym pracodawcą. Wraz z uchwaleniem tego dokumentu wobec Rosjan, ktуrzy przyjechali pracować na Białoruś, i Białorusinуw, zatrudnionych w Rosji, nie można będzie stosować kategorii “gastarbeiter”. Obywatele Państwa Związkowego będą mieli rуwne prawa do opieki medycznej, socjalnej i prawnej na terenie obu państw.
O strukturze zarządzania. Rosja i Białoruś mogą zadecydować na referendum o przyszłej strukturze zarządzania Państwa Związkowego. Nie chodzi o wejście Białorusi w skład Rosji, lecz o ustrуj korporacyjny, delegowanie szeregu pełnomocnictw. Nad tym zagadnieniem będzie pracowała komisja państwowa na czele z Borysem Gryzłowem, przewodniczącym Dumy Państwowej Rosji. Komisja przygotowuje już właściwe dokumenty.
Plan wspуlnych działań. Komentarz Pawła Borodina uzupełnili zastępcy sekretarza generalnego Państwa Związkowego Wasyl Chroł i Sergiusz Szuchno. Plan wspуlnych działań rządуw Rosji i Białorusi w zakresie minimalizacji skutkуw światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego zakłada ulepszenie parametrуw bilansu płatniczego, usprawnienie warunkуw działalności gospodarczej. To podstawowy dokument dla Rosji i Białorusi. Plan zawiera postanowienia, skierowane na poszerzenie zastosowania rosyjskiego rubla w handlu, wspуłpracę w systemie bankowym i wykorzystanie operacji leasingowych. Po raz pierwszy zaczęto mуwić o dostępie białoruskich przedsiębiorstw do podejmowanych w Rosji środkуw przezwyciężenia kryzysu. Tych białoruskich przedsiębiorstw, ktуre są ściśle powiązane z rosyjskimi partnerami i mają istotny udział produkcji we wzajemnej kooperacji.
Jakie białoruskie zakłady otrzymają rosyjskie wsparcie? Wasyl Chroł wyjaśnił: zgodnie z planem minimalizacji skutkуw kryzysu sporządzono listę, według ktуrej białoruskie przedsiębiorstwa będą uczestniczyć w tym programie, zawiera zakłady samochodowe, zarуwno rosyjskie, jak i białoruskie, oraz zakłady produkcji telewizorуw, ciągnikуw. Przykładowo zatwierdzono plan przedsięwzięć w zakresie uproszczenia przewozu towarуw i poruszania się pojazdуw na terenie Państwa Związkowego. Chodzi o przemieszczenie kontroli celnej z rosyjsko-białoruskiej granicy na zewnętrzną granicę Państwa Związkowego. Zgodnie z tym planem zezwolenia czasowego wwozu samochodуw osobowych, należących do obywateli Białorusi, nie będą potrzebne.
Sergiusz Szuchno zwrуcił uwagę na znaczenie uchwał Rady Ministrуw i Rady Najwyższej Państwa Związkowego dla wspуłpracy w polityce zagranicznej i społecznej. Uchwalono między innymi program uzgodnionej działalności w polityce zagranicznej państw członkowskich Umowy o stworzeniu Państwa Związkowego. Ten dokument ma zapewnić koordynację wysiłku Białorusi i Rosji w obronie wspуlnych interesуw na arenie międzynarodowej.
Poza tym trwają prace nad nową koncepcją międzynarodowego festiwalu “Słowiański bazar w Witebsku”. W jego programie nadal będzie Dzień Państwa Związkowego.

Włodzimierz Jakowlew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter