Paszport dla czworonogiego przyjaciela

Zwierzętom wszczepia się podskórne mikrochipy
Dokumenty biometryczne juї nie s± fantastyk± naukow±. Ale je¶li Biaіorusinom paszporty te wydane bкd± dopiero za dwa lata, kotki i pieski juї dzisiaj mog± dostaж elektroniczny “dowуd osobisty” — podskуrny mikrochip.

Z tej usіugi juї skorzystaіo okoіo stu gospodarzy. S± to gіуwnie wіa¶ciciele zwierz±t ras elitarnych, ktуrzy obawiaj± siк zamiany swoich ulubieсcуw. A co niektуrzy chc± w ten sposуb po prostu zabezpieczyж siк przed “ucieczk±” swojego czworonogiego przyjaciela. Numer mikrochipa wprowadza siк do komputerowej bazy danych razem z kompletnymi danymi zwierzкcia oraz adresem i telefonem wіa¶ciciela. Ten, kto zabierze z ulicy zgubionego pieska, bкdzie mуgі zwrуciж siк do weterynarzy, aby ci sprawdzili, czy posiada on chip. Specjalny skaner “odczyta” kod cyfrowy, i wіa¶ciciel zwierzкcia zostanie odnaleziony w ci±gu kilku minut.

Chip posiada jeszcze jedn± funkcjк: wіa¶ciciel, ktуry wszczepiі swojemu wychowankowi mikroukіad, juї nie wyrzuci go na ulicк. I z pewno¶ci± zwiкkszy siк odpowiedzialno¶ж “za tych, kogo oswoili¶my”.

A propos:

Dzisiaj wszczepiania chipуw dokonuje siк tylko w Miсsku. Ale juї w przyszіym roku z tej usіugi bкd± mogli skorzystaж mieszkaсcy innych centrуw obwodowych. Informacje o zwierzкtach i ich wіa¶cicielach zebrane bкd± we wspуlnej centralizowanej bazie danych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости