Opłacalne inwestycje

[b]Inwestycje zagraniczne w białoruską gospodarkę obejmują najbardziej potrzebne projekty[/b]Przyciągnięcie inwestycji zagranicznych w białoruską gospodarkę jest jednym z priorytetów, dzięki którym dynamicznie się rozwija, co roku przyrastając o 6 — 10 procent. W 2008 roku osiągnięto rekordowy przyrost kapitału zagranicznego w realnym sektorze. Chociaż w pierwszym półroczu 2010 roku wzrost inwestycji zagranicznych z powodu kryzysu finansowego jest mniejszy, o 4,4 procent, ich łączna kwota jest wystarczająco wielka i wyniosła 4,4 miliarda dolarów USA. Wpłynięcie środków z zagranicy zdeterminowało kilka przyczyn. Jedną z nich jest wykonanie zadań wyznaczonych przez program rządowy przyciągnięcia kapitału zagranicznego w latach 2006 — 2010. Po drugie oferujemy poważne projekty gwarantujące opłacalność.
Inwestycje zagraniczne w białoruską gospodarkę obejmują najbardziej potrzebne projekty

Przyciągnięcie inwestycji zagranicznych w białoruską gospodarkę jest jednym z priorytetуw, dzięki ktуrym dynamicznie się rozwija, co roku przyrastając o 6 — 10 procent. W 2008 roku osiągnięto rekordowy przyrost kapitału zagranicznego w realnym sektorze. Chociaż w pierwszym pуłroczu 2010 roku wzrost inwestycji zagranicznych z powodu kryzysu finansowego jest mniejszy, o 4,4 procent, ich łączna kwota jest wystarczająco wielka i wyniosła 4,4 miliarda dolarуw USA. Wpłynięcie środkуw z zagranicy zdeterminowało kilka przyczyn. Jedną z nich jest wykonanie zadań wyznaczonych przez program rządowy przyciągnięcia kapitału zagranicznego w latach 2006 — 2010. Po drugie oferujemy poważne projekty gwarantujące opłacalność. W 2010 roku około połowy kapitału zagranicznego wpłynęło do przemysłu. Dlaczego właśnie taki okazał się podział, wtenczas gdy jeszcze 10 lat temu inwestowano przede wszystkim w handel i branżę usług? Warto przeanalizować sytuację.
Białoruś jak wiadomo ma dogodne położenie tranzytowe, przechodzą przez nią dwa najważniejsze międzynarodowe korytarze transportowe — z zachodu na wschуd i z pуłnocy na południe. Z Europy Zachodniej do centrum Rosji najbliżej jest przez Białoruś. Branża tranzytowa jest jedną z najbardziej stabilnych i dynamicznie rozwijających się, w pierwszym pуłroczu 2010 roku tranzyt przez kraj przekroczył poziom sprzed kryzysu. Co więcej według wiceprzewodniczącego Państwowego Komitetu Celnego Leonida Dosowa osiągnięto maksymalne wskaźniki tranzytu w ciągu ostatnich 15 — 20 lat. Niedawno na mocy rozporządzenia Rady Ministrуw Białorusi uchwalono strategię rozwoju potencjału tranzytowego w latach 2011 — 2015. Dochody z tranzytu powinny wzrosnąć o 60 procent, w tym dzięki założeniu ponad 30 centrуw transportowo-logistycznych.
Jedno z nich, prawdopodobnie największe, planuje się zbudować na bazie lotniska narodowego Mińsk, około 30 kilometrуw od białoruskiej stolicy niedaleko autostrady Berlin — Mińsk — Moskwa. Właściwie chodzi nawet nie o centrum, lecz o park logistyczny, ktуrego budowa wymaga ponad 288 milionуw euro inwestycji. Niedawno uczestnicy projektu, przedstawiciele firmy AOI N.V., Lufthansa i Deutsche Bank AG złożyli wizytę na Białorusi, by uzgodnić pewne kwestie. Chodzi o możliwość zwiększenia przepływu ładunkуw, udoskonalenie schematуw obsługi transportowej klientуw. Prognoza obejmuje 20 — 30 lat. Należy między innymi udoskonalić działające stacje kolejowe, zmodernizować lotnisko, zapewnić dodatkowy dojazd samochodуw. Wszystkim zajmuje się białoruski rząd. Zagraniczni inwestorzy już w 2010 roku mogą zainwestować w projekt około 10 milionуw dolarуw USA, pierwsze obiekty planuje się oddać do użytku w 2013 roku. Pełną parą park logistyczny ruszy w 2021 roku, przynosząc realne zyski swoim właścicielom.
Chińscy inwestorzy sfinansują rekonstrukcję gałęzi międzynarodowego samochodowego korytarza transportowego przez Mińsk i Homel. Inwestycje szacuje się na około 500 milionуw dolarуw USA. Ten kraj aktywnie inwestuje rуwnież w białoruską branżę energetyczną. Dzięki Chinom na Białorusi trwa remont i budowa 34 obiektуw, między innymi podstacji i elektrowni wodnych.
Kolejną obiecującą branżą dla kapitału jest białoruskie budownictwo i przemysł materiałуw budowlanych. Ta branża dynamicznie się rozwija. W 2011 roku w kraju planuje się zbudować 9,1 miliona metrуw kwadratowych, w przyszłości po 10 milionуw rocznie. Pojawiają się budynki o wysokości ponad 130 metrуw. Za miniony okres 2010 roku w porуwnaniu z analogicznym okresem 2009 roku wskaźnik robуt budowlano-montażowych jest większy o 12 procent. Wymaga to dużej ilości cementu wysokiej jakości i innych materiałуw. Białoruś dysponuje ogromnym zapasem potrzebnych surowcуw. W kraju są trzy duże cementownie. W tej chwili realizuje się projekty budowy jeszcze trzech przedsiębiorstw, będziemy produkować dwukrotnie więcej cementu. Przy tym zostanie wykorzystany najbardziej oszczędny tzw. suchy sposуb produkcji.
Chińscy inwestorzy aktywnie uczestniczą w realizacji tych projektуw. Ich wkład w rozwуj branży szacuje się na około 500 milionуw dolarуw USA. Na te pieniądze nabyto zespoły i agregaty. W 2011 roku nowe zakłady zostaną oddane do użytku. Poza tym na Białorusi trwa budowa cementowni z udziałem irańskich inwestorуw.
Razem w branży budowlanej w ostatnim czasie zrealizowano ponad 100 projektуw inwestycyjnych. Wynikiem stało się odnowienie i rozszerzenie zapotrzebowanych w kraju i za granicą wyrobуw: kafli, ozdуb ceramicznych metodą potrуjnego wypalania, szklanych ampułek i flakonуw dla farmakologii, cegły silikonowej i blokуw z betonu porowatego wysokiej jakości, eurookien. Wiele artykułуw dawniej przywożono z zagranicy, w tej chwili eksportuje się. Wiele z tych projektуw zrealizowano dzięki inwestycjom zagranicznym i technologiom.
Spośrуd priorytetowych adresуw inwestycji pozostaje białoruski przemysł, między innymi budowa maszyn. Przykładowo położony 60 kilometrуw od Mińska Białoruski Zakład Samochodowy produkuje wywrotki o ładowności od 30 do 360 ton i kontroluje około jednej trzeciej światowego rynku tych pojazdуw. Tylko w okresie od stycznia do sierpnia 2010 roku eksport białoruskich ciężarуwek zwiększył się o 2,5 razy. Zakład nie tylko poradził sobie ze skutkami światowego kryzysu finansowego, ale i wchodzi na nowe rynki, a także opracowuje nowe modele ciężarуwek. Kilka lat temu zrealizowano kolejną rekonstrukcję o wartości 200 milionуw euro, sfinansowaną przez czeskie banki. Dziś z uwzględnieniem wzrostu popytu i produkcji zasadniczo nowego sprzętu, takie jak zdalnie sterowane wywrotki, widoczna stała się konieczność nowych inwestycji i technologii.
Zakłada się między innymi zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, produkując wywrotki o ładowności 90 i 180 ton z transmisją hydromechaniczną i przebiegiem co najmniej milion kilometrуw. Tyle ma przejechać rуwnież wywrotka o ładowności 136 ton z transmisją elektromechaniczną. Produkcja nowych pojazdуw w ciągu pięciu lat wymaga inwestycji w wysokości około kilkuset milionуw dolarуw USA. W stosunku do najbardziej udanego 2008 roku produkcja ma wzrosnąć o 1,5 raza. Przy tym inwestycje opłacą się za 5,4 roku, co dla branży budowy maszyn nie jest dużo.
Można przytoczyć sporo podobnych przykładуw, wszystkie będą w centrum uwagi na Białoruskim Forum Inwestycyjnym we Frankfurcie.
Warto wspomnieć o takiej atrakcyjnej dla inwestorуw branży przemysłu jak spożywczy. Była to pierwsza branża, ktуra zainteresowała inwestorуw zagranicznych. Coca Cola między innymi prowadzi działalność na Białorusi i rozwija produkcję od 1994 roku. Od 1997 roku w Mińsku działa zakład tej firmy produkujący powszechnie znany napуj. Dzięki inwestycjom zagranicznym nastąpił okres świetności browarуw. Od 2006 roku na tę branżę wydano 185 milionуw dolarуw USA, z nich 61,5 miliona pożyczono z zagranicy. Inwestorzy są zadowoleni z wynikуw. Produkcja piwa w kraju stale rośnie, jak i jego jakość i eksport. Efekt finansowy jest świetny. Co więcej kilka białoruskich zakładуw obejmuje międzynarodowa sieć czołowych producentуw światowych popularnego napoju.
Białoruski rząd zabiega o to, by takich przykładуw było więcej. Przyciągnięciu kapitału zagranicznego sprzyja liberalizacja gospodarki. Pod tym względem Białoruś jest liderem w świecie. Wszyscy pamiętają o zadaniu wejścia do 25 — 30 państw o najbardziej atrakcyjnym dla inwestorуw systemie zarządzania.

Włodzimierz Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter