Okno do przeszłości

W Połocku archeolodzy znaleźli pieczątkę aktową z XI wieku
Znalezisko wydobyto z warstwy kulturowej XI wieku poіockiego Wielkiego podgrodzia, gdzie w ¶redniowieczu mie¶ciіy siк domy zamoїnych mieszkaсcуw Poіocka oraz warsztaty rzemie¶lnicze. Na jednej stronie piecz±tki przedstawione jest oblicze Matki Boskiej, na drugiej za¶ — napis “Serafim”, z czego, jak mуwi± specjali¶ci, da siк wywnioskowaж, їe poprzedni wіa¶ciciel byі biskupem lub inn± osob± duchow±.

Piecz±tka taka mogіa istnieж tylko w pojedynczym egzemplarze, co znacznie podnosi warto¶ж historyczn± artefaktu. Byж moїe biskup ten dotychczas byі nieznany, a teraz dziкki znalezisku odkryty zostanie nowy historyczny kamieс milowy, — uwaїa kierownik katedry historii i socjologii Poіockiego Uniwersytetu Paсstwowego Denis Duk.

W¶rуd znalezisk poіockich archeologуw naleїy wyrуїniж ko¶ciany pisak (pisadіo) datowane XI wiekiem, uїywane do pisania na tabliczkach woskowych. Razem z tym w trakcie prac wykopaliskowych odnaleziono ponad 70 sztuk biїuterii z metali nieїelaznych. Wszystkie ze znaleziska, zdaniem Denisa Duka, “dla wspуіczesnego czіowieka stanowi± okno do XI stulecia, poniewaї daj± przedstawienie o уwczesnej modzie, warunkach їycia i obyczajach ludzi”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter