Okna otaczającego świata

Wystawa jubileuszowa malarza i monumentalisty Wiktora Tichonowa odbyła się w Mińskim muzeum sztuki współczesnej
Ekspozycja reprezentowaіa obrazy, wiкkszo¶ж z ktуrych zostaіa namalowana w ostatnie lata. Stworzone przez Wiktora Tichonowa mozaiki, witraїe, freski ozdabiaj± wnкtrza budynkуw w miastach Biaіorusi i innych krajach ¶wiata. Niewyczerpalnym јrуdіem inspiracji dla mistrza jest przyroda.

Wedіug sіуw samego malarza, nowym dla niego staіo siк d±їenie do bardziej panoramicznej kompozycji utworуw, ktуre skіadaj± siк z dwуch, trzech i wiкcej obrazуw. “To wіa¶nie s± okna ¶wiata dookoіa mnie, przyrody, postrzeїenie ktуrych przez moje zmysіy usiіowaіem wyraziж dostкpnymi dla mnie ¶rodkami”, — mуwi malarz.

Urodzony w obwodzie Witebskim, Wiktor Tichonow skoсczyі Biaіoruski Paсstwowy Instytut Sztuki i Teatru, studiowaі u Gawriiіa Waszczenko. Od roku 1976 bierze udziaі w wystawach malarskich. Jego prace byіy eksponowane w Niemczech, Hiszpanii, USA, Szwajcarii, Szwecji. Wiktor Tichonow bierze udziaі w wielkich biennale i miкdzynarodowych art-salonach.
Co dotyczy maniery artystycznej, jego malarstwo ma charakter impresjonistyczny. Obrazy zostaіy namalowane za pomoc± jaskrawych, wyrazistych poci±gniкж pкdzla, ktуre nadaj± im swoist± grк barw i interpretacjк form przyrody.

Utwory autora s± w Narodowym Muzeum Sztuk Piкknych Biaіorusi, Muzeum sztuki wspуіczesnej (Miсsk), fundacji Kristobala Gabarrona (Hiszpania), muzeum Akademii Sztuk Piкknych w Grenadzie, Bibliotece Narodowej w Madrycie, Muzeum Hiszpaсskiej Ryciny Wspуіczesnej w Marbelii, “Zimmerly Art Muzeum” (USA), licznych kolekcjach prywatnych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter