Минск
+11 oC
USD: 2.04
EUR: 2.26

Od koncepcji do aktywnych działań

W Mińsku odbyły się posiedzenia międzypaństwowej Rady Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Rady bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ. Głowy państw podjęły ważne decyzje
Otwierając w ścisłym gronie posiedzenie Międzypaństwowej Rady Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej przewodniczący Aleksander Łukaszenko przywitał wysokich gości i od razu określił stanowisko białoruskiej strony w stosunku do kwestii zjednoczeniowych w całości. “Białoruś zawsze popierała i będzie popierać maksymalny rozwуj procesуw integracyjnych na przestrzeni postradzieckiej” — podkreślił on. Tak zdecydowane stanowisko ma proste uzasadnienie. Prezydent zwrуcił uwagę obecnych na to, że połączenie krajуw w regionalne organizacje ekonomiczne i polityczne odbywa się w całym świecie. Jest to proces obiektywny. Zgodnie z jego logiką sześć państw wspуlnoty, ktуre razem posiadają ogromny potencjał ekonomiczny, energetyczny, transportowy oraz ludzki, w tym rуwnież w skali światowej, i zajmują wspуlne stanowisko, mogą odgrywać znaczącą rolę w bilansie globalnych interesуw.

Dlatego właśnie Aleksander Łukaszenko wypowiedział zdecydowane przekonanie, że Euroazjatycka wspуlnota gospodarcza ma wszystkie przesłanki do tego, aby zostać skuteczną strukturą integracyjną. Nie ma już żadnych wątpliwości, że część drogi w tym kierunku już została pokonana.

Wydaje się nawet, że etap oświadczenia politycznej woli państw do zjednoczenia jest już miniony. Rozwiązane zostały liczne kwestie organizacyjne funkcjonowania wspуlnoty, sformułowane praktycznie jej podstawy normatywne i umowne, konceptualnie ustalone są priorytety dalszego ruchu na przуd. Teraz nadchodzi czas praktyki. “Nadeszła najwyższa pora, aby przejść od określenia koncepcji do realizacji wspуlnych projektуw” — wezwał członkуw międzypaństwowej Rady Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej jej przewodniczący, akcentując uwagę na konieczności rozszerzenia zakresu wspуłpracy krajуw członkowskich wspуlnoty w dziedzinie energetyki i transportu, podwyższenia statusu i roli tej organizacji w systemie gospodarki światowej, koordynacji rozmуw prowadzonych przez kraje członkowskie w sprawie przystąpienia do światowej organizacji handlowej.

Podczas rozszerzonego posiedzenia Rady Międzypaństwowej omawiano rуwnież inne, nie mniej istotne kwestie. Aleksander Łukaszenko z aprobatą wypowiedział się o przystąpieniu do Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej Uzbekistanu. Jak wynika z jego słуw, z tego powodu cele i zadania wspуlnoty stały się jeszcze bardziej istotne i ambitne. W podobnej tonacji wypowiedział się rуwnież Prezydent Rosji Władimir Putin. Na posiedzeniu Rady Międzypaństwowej zaznaczono rуwnież, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy, ktуre minęły od czasu poprzedniego szczytu wspуlnoty, praca nad realizacją wygłoszonych wtedy inicjatyw krajуw członkowskich już dała swoje plony. Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na to, że wykonano pierwsze ważne kroki zmierzające ku integracji Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej z Szangchajską Organizacją ds. wspуłpracy oraz Organizacją Czarnomorskiej wspуłpracy Gospodarczej, przygotowano Koncepcję międzynarodowej działalności Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. Widoczny jest rуwnież postęp w innych kierunkach: rozpoczęto opracowanie programu ukształtowania Wspуlnej przestrzeni transportowej Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej, w ktуrej przewidziane zostaną środki, skierowane na skuteczne wykorzystywanie i rozwуj potencjału tranzytowo-transportowego państw członkowskich. Poza tym rządy państw członkowskich Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej już rozpatrywały propozycje Białorusi o opracowaniu programуw międzypaństwowych “Mikroelektronika Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej XXI stulecia” oraz “Biotechnologie”. Rozpoczyna się przygotowanie programu docelowego — “Zdrowie narodуw Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej”. Mуwiąc o najbliższej perspektywie Prezydent Białorusi zaznaczył konieczność przeprowadzenia jednolitej polityki w ramach Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. Przypomniał on głowom państw o inicjatywie rosyjskiej strony w sprawie stworzenia jednolitej struktury łączącej możliwości państw w dziedzinie energetyki jądrowej. “Wspуlna zaangażowana praca ekspertуw i kierownikуw branży energetycznych w niedługim czasie przyniesie konkretne skutki w stworzeniu wieloaspektowej bazy prawnej dotyczącej kwestii udostępnienia zasobуw energetycznych oraz tranzytu, rozwoju nowych i odtwarzalnych źrуdeł energii” — jest przekonany Aleksander Łukaszenko. Prezydent Białorusi zaproponował kolegom, aby polecili głowom rządуw regularne sprawdzanie kierownikуw rad branżowych w sprawach wykonania programуw docelowych i projektуw Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej z udzieleniem prezydentom corocznego sprawozdania. Szczegуlną uwagę należy przy tym poświęcić zabiegom przyczyniającym się do uproszczenia ruchu potokуw towarowych na przestrzeni Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ po przejęciu pełnomocnictw przewodniczącego po W. Putinie, poprowadził Aleksander Łukaszenko. Stwierdził on, że organizacja już niewątpliwie istnieje, ale istniejące zagrożenia takie jak terroryzm międzynarodowy, przestępczość transnarodowa, handel narkotykami oraz inne wymagają dalszego doskonalenia. Ogуlnie rzecz biorąc, odnotowano, że najczęściej używanym słowem było słowo “transformacja”.

Prezydent opowiedział o priorytetach przewodniczenia Białorusi w OUBZ. I tak oznajmił on o konieczności zorganizowania skutecznego systemu koordynacji w handlu zagranicznym: “Tylko wspierając się nawzajem w organizacjach międzynarodowych możemy bronić i promować zarуwno nasze interesy zbiorowe, jak i narodowe”. Poza tym, jak wynika ze słуw A. Łukaszenki, niewątpliwym priorytetem jest wspуłdziałanie w dziedzinie wspуłpracy wojenno-technicznej. Mińsk rуwnież dołoży wszelkich starań, aby stworzyć skuteczny system reagowania na sytuacje nadzwyczajne o charakterze naturalnym i technologicznym. Kierunek ten, zdaniem prezydenta, powinien być ściśle powiązany z działalnością kontrterrorystyczną OUBZ. Wśrуd konkretnych projektуw można wymienić propozycję Aleksandra Łukaszenki dotyczącą przeprowadzenia w przyszłym roku na Białorusi ćwiczeń w zakresie zwalczania skutkуw sytuacji nadzwyczajnej powstałej w wyniku aktu terrorystycznego.

Podsumowując wyniki obydwуch szczytуw na konferencji prasowej Aleksander Łukaszenko zaznaczył nadzwyczajnie konstruktywny charakter negocjacji. Zgodzili się z nim wszyscy jego koledzy. Nursułtan Nazarbajew i Islam Karimow stwierdzili bezprecedensowy charakter przeprowadzonej otwartej i szczerej wymiany zdań, podkreślając, że od dawna nie było czegoś takiego. Wyniki pracy też potwierdzają tę opinię. Prawie we wszystkich sprawach wpisanych do porządku obrad podjęto konkretne decyzje. Jeśli chodzi o Unię Celną, wszystkie wewnątrzpaństwowe procedury związane z ukształtowaniem jej podstaw prawnych powinny być rozwiązane przed końcem tego roku. Jeśli zaś chodzi o działalność międzynarodową — prezydenci zaakceptowali odpowiednią koncepcję. Co do dalszego doskonalenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego — w tej sprawie uchwalona została specjalna deklaracja polityczna… Aleksander Łukaszenko określił ujęcie przez białoruską stronę swoich konkretnych zadań w okresie przewodniczenia w OUBZ w sposуb następujący: “Naszą wspуlną z Federacją Rosyjską troską i odpowiedzialnością jest granica zachodnia. Powinniśmy jej chronić jak najlepiej. Wszystkie kwestie, ktуrymi będziemy się zajmować, uzyskały aprobatę nie tylko głуw państw, lecz rуwnież profesjonalistуw, ktуrzy będą wykonawcami naszych decyzji”.

Słowem, prezydenci ujawnili najważniejsze — kwestie wspуłpracy gospodarczej i politycznej państw rozpatrywane są w ścisłym powiązaniu z problematyką zapewnienia bezpieczeństwa jako głуwnej podstawy pozytywnego rozwoju procesуw integracyjnych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...