Ocena za miłość bliźniego

Białoruska organizacja “Matki przeciwko narkotykom” uzyskała nagrodę Organizacji Narodów Zjednoczonych
Coroczna Wiedeсska nagroda “Spoіeczeсstwo cywilne” ONZ zostaіa wprowadzona przez Zarz±d ONZ ds. narkotykуw i przestкpczo¶ci, rz±d Austrii oraz urz±d miejski Wiednia. Wrкczana jest ona osobom i organizacjom, ktуre wniosіy wybitny wkіad do zwalczania zaїywania narkotykуw, walki z przestкpczo¶ci± i terroryzmem.

Biaіoruska organizacja pozarz±dowa “Matki przeciwko narkotykom” (MPN) zaіoїona zostaіa w roku 2000 w celu poі±czenia staraс rodzicуw w celu zapobiegania zaїywaniu narkotykуw przez dzieci.

W ci±gu ostatnich 5 lat MPN wspуlnie z organami paсstwowymi prowadzi informacyjno-profilaktyczn± kampaniк “Nie daj siк zabiж”. Program ten ma na celu zmniejszenie zaїywania narkotykуw oraz rozpowszechnienia HIV w¶rуd mіodzieїy.

Staraniami MPN w szeregu miast Biaіorusi stworzono anonimowe gabinety dla osуb uzaleїnionych od narkotykуw “Twуj wybуr”, w ktуrych ludziom zaїywaj±cym narkotyki udziela siк informacji medycznych, konsultacji oraz ¶wiadczeс prawnych.

Oprуcz tego, zaczynaj±c od roku 2002, MNP przy wsparciu PRONZ realizuje specjalny projekt w Soligorsku, dotycz±cy profilaktyki HIV w¶rуd osуb zaїywaj±cych narkotyki.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи