Obwód pożytecznych spraw

Aleksander Łukaszenko spotkał się z gubernatorem obwodu Moskiewskiego Borysem Gromowym
Osoba generaіa Gromowa nie potrzebuje specjalnego przedstawienia. Jak zaznaczyі Aleksander Јukaszenko, na Biaіorusi da siк znaleјж niewielu ludzi, ktуrzy nie znaj± imienia “bohatera-afgaсca”, dowуdcy 28 armii Biaіoruskiego Okrкgu Wojskowego w drugiej poіowie lat 80-tych. Lata sіuїby na Biaіorusi, wedіug samego generaіa, pozostawiіy najlepsze wspomnienia o tej ziemi i jej ludziach. Dzisiaj, kiedy Borys Gromow zostaі wybitnym politykiem, te ciepіe uczucia staіy siк podstaw± solidnej i poїytecznej dla obu stron wspуіpracy pomiкdzy krajem i regionem Rosji.

Tк poїyteczno¶ж da siк zmierzyж za pomoc± caіkiem konkretnej wielko¶ci — poziomu obrotu towarowego. W porуwnaniu z rokiem 2000, nazwanym przez Borysa Gromowa momentem zwrotnym w rozwoju stosunkуw obustronnych w zwi±zku z podpisaniem umowy o wspуіpracy, na pocz±tek roku bieї±cego zakres wzajemnego handlu zwiкkszyі siк 2.2 razy — do 982,9 mln. dolarуw. Przy tym Aleksander Јukaszenko jest pewien, їe wynik roku 2005 bкdzie jeszcze bardziej imponuj±cy i poziom miliona dolarуw zostanie osi±gniкty.

Boris Gromow podziela tк pewno¶ж. “Dla obwodu Moskiewskiego Biaіoru¶ jest najwaїniejsza w¶rуd byіych republik radzieckich, w tym w zakresie obrotu towarowego. Mamy wiele wspуlnego”, — powiedziaі gubernator. Przy tym kierownictwo obwodu Moskiewskiego ma zamiar w dalszym ci±gu budowaж swoj± pracк tak, їeby stosunki pomiкdzy regionem a Biaіorusi± umacniaіy siк. W czerwcu-lipcu przyszіego roku planuje siк zorganizowaж Dni Biaіorusi w obwodzie Moskiewskim. Podobne przedsiкwziкcia zawsze staj± siк katalizatorem rozwoju wspуіpracy. Borys Gromow zaprosiі wszystkie obwody Biaіorusi wzi±ж udziaі w tej akcji na duї± skalк. Natomiast z obwodem Miсskim obwуd Moskiewski zawiera bezpo¶redni± umowк o wspуіpracy.

Aleksander Јukaszenko nazwaі obwуd Moskiewski jednym z najbardziej perspektywicznych partnerуw Biaіorusi w Rosji. On wyraziі przekonanie, їe wizyta gubernatora obwodu Moskiewskiego bкdzie sprzyjaіa dalszemu rozwojowi stosunkуw obustronnych. “Gotowi jeste¶my zrobiж dla obwodu Moskiewskiego wszystko. Widzimy, w jakim stopniu pomagacie w naszym d±їeniu i pragnieniu pracowaж w Federacji Rosyjskiej i w obwodzie Moskiewskim”, — podkre¶liі Prezydent. Dlatego zasіugi kierownictwa obwodu zostaіy odznaczone nagrodami Biaіorusi. Boris Gromow za znaczny wkіad do rozwoju stosunkуw gospodarczych, naukowo-technicznych i kulturowych pomiкdzy Biaіorusi± i obwodem Moskiewskim zostaі odznaczony orderem “Przyjaјс narodуw”. Orderem Honoru zostali odznaczeni zastкpca przewodnicz±cego rz±du obwodu Moskiewskiego — minister ds. regionуw obwodu Moskiewskiego Wasylij Gromow i minister ds. stosunkуw gospodarczych z zagranic± rz±du obwodu Moskiewskiego Tigran Karachanow.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter