Obrót towarowy osiąga rekord

Białoruś i Mołdawia rozszerzają wolny handel
Według ocen ekspertуw w ciągu najbliższych lat udział bezcłowego obrotu towarowego może osiągnąć 85 procent w łącznym zakresie handlu białorusko-mołdawskiego. Szczegуlnie szybko będzie zwiększać się eksport towarуw wyprodukowanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii naukowych z Białorusi.
Ambasador Białorusi w Mołdawii Wasyl Sakowicz niedawno omуwił z zastępcą ministra spraw zagranicznych i integracji europejskiej Mołdawii Eugenią Kistrugą stan i perspektywy białorusko-mołdawskich stosunkуw gospodarczych. Według oficjalnych informacji w roku 2005 wykonane zostały wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i wspуłpracy handlowo-gospodarczej. W trakcie negocjacji jako najważniejsze wydarzenia zaznaczono wizytę na Białoruś premiera, prezydenta Akademii Nauk Mołdawii oraz kolejne posiedzenie komisji międzyrządowej ds. wspуłpracy handlowo-gospodarczej. W ubiegłym roku strony osiągnęły rekordowy obrуt towarowy, ktуry przekroczył 170 milionуw dolarуw. Mołdawia zainteresowana jest białoruską tarcicą, technologiami przemysłowymi i energetycznymi, nawozami, tekstyliami, niektуrymi artykułami spożywczymi. Białoruś zaś zwiększa import mołdawskich owocуw i warzyw, tytoniu oraz produktуw ich przetwуrstwa, zaplanowane jest białoruskie wsparcie naukowo-technologiczne rozwoju wydobycia ropy naftowej i petrochemii w Mołdawii. Zwiększają się rуwnież dostawy na Białoruś z Mołdawii sadzonek upraw owocowo-warzywnych, winogronu, nasion kukurydzy, do Mołdawii zaś — sadzonek białoruskiego lnu, materiałуw do sztucznego zalesienia.
E. Kistruga między innymi poinformowała o zamiarze mołdawskiej strony “przenieść do płaszczyzny praktycznej rozwiązania kwestii wspуłpracy na szczeblu ministerstw i regionуw branżowych”. W najbliższym czasie zaplanowane są wizyty na Białoruś ministra rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii Anatola Gorodzienki oraz ministra przemysłu i infrastruktury Władimira Antosija. Osiągnięto wstępne ustalenia co do założenia wspуlnych przedsiębiorstw przykładowo w 10 branżach, w tym w dziedzinie transportu i energetyki. Realizacja projektуw żeglownych Długawa — Dniepr, Niemen — Bug — Dniepr oraz innych analogicznych projektуw na zachodzie byłego ZSRR może przyczynić się do zwiększania dunajsko-czarnomorskiego tranzytu ładunkуw rуwnież przez Mołdawię. Zaznaczono rуwnież “pożyteczność” zbadania białoruskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jednocześnie obniża się lub likwiduje cła w handlu wzajemnym, taryfy na wzajemny tranzyt ładunkуw i pasażerуw. W ciągu roku 2005, na przykład, zakres mołdawskiego tranzytu w handlu zagranicznym zwiększył się prawie trzykrotnie, natomiast liczba białoruskich turystуw do Mołdawii wzrosła prawie o połowę.
Rozwуj białorusko-mołdawskich stosunkуw posiada rуwnież znaczenie regionalne: po pierwsze, z inicjatywy Mołdawii Białoruś zaczynając od ubiegłego roku stała się zrzeszonym członkiem-obserwatorem Czarnomorskiego Zrzeszenia Wspуłpracy Gospodarczej. Po drugie zaś Mołdawia, będąca od roku 2002 krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlowej, popiera przystąpienie Białorusi do ŚOH.

Waleria Stasiuk
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?