Obiektywny portret

Powszechny spis ludności zostanie przeprowadzony na Białorusi w październiku 2009 roku
Powszechny spis ludno¶ci zostanie przeprowadzony na Biaіorusi w paјdzierniku 2009 roku.

Nawet w epoce technologii informacyjnych bardziej doskonaіego sposobu sprawdzenia liczby ludno¶ci zamieszkuj±cej kraj oraz tego, kim s± ci ludzie, nikt jak na razie nie wymy¶liі. W 2009 roku podczas kolejnego spisu ludno¶ci Biaіorusinуw znуw policz±. Przygotowania do tak powaїnych badaс prowadzone s± bardzo aktywnie. Oto kilka ciekawych szczegуіуw.
Wszyscy obywatele kraju zostan± spisani 14–24 paјdziernika przyszіego roku poprzez badania opinii spoіecznej. W miastach licz±cych ponad 24 tysi±ce mieszkaсcуw bкd± zorganizowane stacjonarne placуwki, do ktуrych mog± siк zwrуciж obywatele, ktуrzy z dowolnych przyczyn nie chc± odpowiadaж na pytania listуw spisowych w miejscu zamieszkania w obecno¶ci osуb upowaїnionych. Program spisu ludno¶ci Biaіorusi 2009 roku zawiera 37 pytaс z siedmiu podstawowych blokуw. Dotycz± one demograficznych, gospodarczych, edukacyjnych charakterystyk spoіeczeсstwa. Przeprowadzi “inwentaryzacjк” spoіeczeсstwa okoіo 50 tysiкcy osуb.
— Spis ludno¶ci 2009 na Biaіorusi (jego logo juї zostaіo zatwierdzone) bкdzie kosztowaі okoіo 1,5 dolara w przeliczeniu na jedn± osobк — wyja¶niі dziennikarzom na konferencji prasowej w Miсsku minister statystyki i analiz Wіodzimierz Zinowski. — Z budїetu paсstwa przeznaczono ponad 20 miliardуw biaіoruskich rubli. Pomocy udziel± takїe organizacje miкdzynarodowe, miкdzy innymi UNFPA. Listy spisowe uіoїono w jкzyku biaіoruskim i rosyjskim (na ї±danie obywateli). Szczegуlnie chcк podkre¶liж: dane osobowe ze spisu ludno¶ci s± poufne, nie mog± byж ujawnione, bкd± wykorzystane wyі±cznie w celach statystycznych. Wyniki badaс pујniej zostan± podstaw± spoіeczno-gospodarczych prognoz rozwoju kraju.
Przyszіy spis ludno¶ci 2009 roku bкdzie o trzy dni dіuїszy od poprzedniego (1999 roku), co rуwnieї podniesie jako¶ж przedsiкwziкcia. Po raz pierwszy na li¶cie pytaс znalazіy siк dane o miкdzynarodowej i wewnкtrznej migracji — bкd± zbierane informacje z ostatnich 5 lat, co organizatorzy uznali za uzasadnione.
Rzecz jasna spis ludno¶ci, jak kaїde wiкksze przedsiкwziкcie, wymaga czasu i funduszy. Zasуb informacyjny jednak jest obecnie ceniony na caіym ¶wiecie bardziej niї pieni±dze. Na podstawie uzyskanych danych bкd± sporz±dzane plany gospodarcze i spoіeczne, bкdzie budowana polityka paсstwowa. Wreszcie jest po prostu ciekawie dowiedzieж siк, jak siк zmieniі kraj od czasуw ostatniego spisu. ludno¶ci przeprowadzonego 10 lat temu.

Anatol Niezwanski
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи