Żołnierze wirtualnego frontu

Białoruscy kiberpiloci wchodzą do piątki najlepszych w rankingu światowym
–Nie podejrzewali¶my nawet, їe niewinne pasjonowanie siк grami komputerowymi, ¶ci¶lej mуwi±c, awiasymulatorami, przeksztaіci siк z czasem w co¶ wiкkszego — opowiada dowуdca BY Wital Niekraszewicz. — Najpierw tylko latali¶my. Obcowali¶my przez Internet z ludјmi z rуїnych krajуw. Wymieniali¶my informacje o Drugiej Wojnie ¶wiatowej, dyskutowali¶my o walorach i wadach modeli samolotуw. Pујniej pojawiі siк pomysі, aby zebraж Biaіorusinуw w jedn± druїynк. Okazaіo siк, їe jest nas bardzo duїo! Postanowili¶my czas od czasu siк spotykaж, wspуlnie lataж, a do swoich sygnaіуw wywoіawczych dodaж abrewiaturк BY. Ze zdziwieniem dowiedzieli¶my siк, їe wiкkszo¶ж z nas to juї doro¶li trzydziestoletni faceci.

Niedіugo eskadra doі±czyіa do “Wirtualnego Frontu Wschodniego” — internetowego projektu, ktуry bardzo ¶ci¶le, dosіownie dzieс po dniu, odtwarza wydarzenia sprzed 60 lat. Biaіorusini, lataj±cy na cyfrowych kopiach samolotуw swoich dziadkуw, zaczкli walkк z “asami” “trzeciego reichu”, ktуrymi zostali wirtualni lotnicy z Niemiec, Wіoch, Austrii, Finlandii. Nawiasem mуwi±c nasi chіopaki najczк¶ciej zwyciкїali w takich dwubojach.

Prawie kaїdy pilot wirtualny, czy jak oni sami siebie nazywaj±, wirpl, po wylataniu kilkuset godzin na my¶liwcach i szturmowcach z czasуw Drugiej Wojny ¶wiatowej staje siк swojego rodzaju historykiempraktykiem. Nie ze sіyszenia wiedz± oni o takich szczegуіach sterowania samolotem, ktуrych zwykіy, “gabinetowy” uczony nie potrafi zrozumieж. Na przykіad, їe w pierwszych modelach my¶liwca I-16 pod siedzenia podkіadano patelniк. Robiono to, aby przynajmniej w jakim¶ stopniu siк ochroniж — fotel po prostu nie miaі pancernego oparcia. Chіopaki nie jeden raz їaіowali, їe w wirtualnym samolocie nie da siк podіoїyж patelni. W їadnym podrкczniku historii nie znajd± paсstwo odpowiedzi na pytanie, dlaczego wielu radzieckich lotnikуw podczas dwuboju powietrznego podnosiіo “kopuік” w kokpicie i przykrкcaіo lusterko wsteczne, jak w samochodzie. Dosyж czкsto podczas walki wirple BY zachowuj± siк w ten sam sposуb. Przecieї z powodu specyficznej konstrukcji kokpitu tylko w ten sposуb da siк spostrzec przeciwnika, ktуry siadі na ogon.

— A jednego razu w przededniu 9 maja powstaі pomysі odnalezienia prawdziwego lotnika Drugiej Wojny ¶wiatowej — opowiada Wital. — W koсcu trafili¶my na Aleksandra Sergiejewicza Szackiego, weterana, ktуry zestrzeliі w swoim czasie 8 niemieckich samolotуw. Mieli¶my o czym rozmawiaж! Pierwsze spotkanie trwaіo sze¶ж godzin. “Zadajecie mi takie pytania — powiedziaі on — ktуre zadawaі mi tylko techniczny personel lotnisk na froncie! Sk±d moїecie to wiedzieж?”. Wtedy zaproponowali¶my frontowcowi, aby po 60 latach znowu usiadі za sterem swojego samolotu. Aleksander Sergiejewicz opowiedziaі, jak zestrzeliі pod Stalingradem swуj pierwszy samolot JU-87. Odtworzyli¶my tк sytuacjк. Oczywi¶cie, na pocz±tku weteranowi byіo ciкїko. Przecieї warunki caіkowicie rуїni± siк od tych, w ktуrych walczyі. Ale Aleksander Sergiejewicz szybko siк przyzwyczaiі i zestrzeliі w koсcu ten “Junkers”. Mimo їe po raz pierwszy usiadі przy komputerze w wieku 83 lat!

Mуwi siк, їe gry komputerowe s± szkodliwe. To zaleїy od gier. Na przykіad w “Il-2- szturmowiec” — symulatorze, ktуrym posіuguj± siк kiberpiloci, nie posiadaj±cy odpowiedniego przygotowania czіowiek nie potrafi zagraж od razu. Musi najpierw zapoznaж siк z literatur± techniczn±, po¶wiкconymi aerodynamice ksi±їkami, podstawom sterowania aparatem lataj±cym. W wirtualnej szkole lotniczej kursanci studiuj± przez pуі roku a pierwszy lot bojowy maj± tylko po dokіadnym zbadaniu wszystkich podstaw sztuki lotniczej, po tym, jak odczuj±, jak ga¶nie silnik my¶liwca I-16 przy nagіych wiraїach oraz po tym, jak zobacz± pкkniкcia na pancernej szybie czoіowej o grubo¶ci 2 cm po uderzeniu pocisku, wystrzelonego z armaty niemieckiego samolotu.

— Ale najwaїniejsze to nawet nie nauczanie wszystkich zawiіo¶ci lotu –jest przekonany Wital Niekraszewicz. — Najwaїniejsze jest to, їe chіopaki, ktуrzy przychodz± do nas po rozrywkк, juї wkrуtce naprawdк zachwycaj± siк histori±, zaczynaj± rozumieж, w jaki sposуb i kto wіa¶nie zdobyі to zwyciкstwo. I pујniej w sposуb uargumentowany tіumacz± zdziwionym Amerykanom, їe to nie szeregowy Rajan i jego ratownicy wygrali Drug± Wojnк ¶wiatow±.

Dymitr Korsak
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter