Nowy początek

Istnieje rok kalendarzowy — zaczyna się 1 stycznia. I istnieje realny — zgodnie z odczuciem. Oczywiście trzymamy się powszechnie przyjętych norm. Czasami jednak sprawdzamy zegarek i osobistą percepcję pory roku, która na nas bezpośrednio wpływa. W styczniu i lutym wciąż jest zima i czas jak gdyby się spływa z ubiegłorocznym. W marcu natomiast rzeczywiście zaczyna się nowe obliczanie czasu. Wiosenne — odnowione. Nowy początek. Nie przypadkiem właśnie wówczas w skali państwa podsumowuje się wszystko, co zrobiono w ubiegłym roku. Zawsze potrzebny jest czas, by poważnie przeanalizować sukcesy i wady, osiągnięcia i to, co uniknęło uwadze.
Istnieje rok kalendarzowy — zaczyna się 1 stycznia. I istnieje realny — zgodnie z odczuciem. Oczywiście trzymamy się powszechnie przyjętych norm. Czasami jednak sprawdzamy zegarek i osobistą percepcję pory roku, ktуra na nas bezpośrednio wpływa. W styczniu i lutym wciąż jest zima i czas jak gdyby się spływa z ubiegłorocznym. W marcu natomiast rzeczywiście zaczyna się nowe obliczanie czasu. Wiosenne — odnowione. Nowy początek. Nie przypadkiem właśnie wуwczas w skali państwa podsumowuje się wszystko, co zrobiono w ubiegłym roku. Zawsze potrzebny jest czas, by poważnie przeanalizować sukcesy i wady, osiągnięcia i to, co uniknęło uwadze.
O tym, jak bardzo poważna rozmowa miała miejsce w trakcie posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta, można się dowiedzieć z naszej publikacji “Aktywa są, ale i pasywa na razie są duże”. Bieżący rok jest szczegуlny — połowa pięciolatki. Od niego w znacznym stopniu zależy, jak spisze się gospodarka w ciągu 5 lat. Jednostka pomiaru jest prosta — osiągnięcie celуw, wyznaczonych przez Ogуlnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe. Przypominając o tym prezydent szczegуłowo przeanalizował wszystkie aspekty działalności rządu. Właśnie on ma odegrać kluczową rolę, podnosząc poziom gospodarczy do określonych wskaźnikуw. Skoro tak jest, należy krytycznie przeanalizować wszystkie wady w pracy, ktуre będą hamować ruch. Ocena prezydenta była surowa. Wiele rzeczy należy skorygować. Chociaż zasług obecnego składu sztabu gospodarczego Aleksander Łukaszenko nie ujmował, przede wszystkim z tego powodu, że na Białorusi nie doszło do zapaści gospodarczej. W dalszej rozmowie prezydent był ostry. Skrytykował działalność rządu, a raporty wicepremierуw bardziej były podobne do egzaminu, ktуry musieli zdać.
Co wynikało z rozmowy w trakcie posiedzenia Rady Ministrуw?
Linia strategiczna na ten rok jest powszechnie znana — modernizacja zakładуw. Każdy odpowiedzialny kierownik powinien myśleć o rozwiązaniu tego zadania. Kryterium efektywności rуwnież określono — nie mniej 60 tysięcy dolarуw USA zyskуw na jedną zatrudnioną osobę. Rada Ministrуw i Bank Narodowy powinny zwrуcić uwagę na kilka ważnych spraw.
Po pierwsze zapewnić zachowanie zrуwnoważenia gospodarki. Eksport powinien wzrosnąć prawie do 60 miliardуw dolarуw USA. To głуwny czynnik przywrуcenia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Po drugie system bankowy powinien wyrуwnać stopy kredytуw rublowych i walutowych. Prezydent żąda: “Nadszedł czas obrуcić banki twarzą do gospodarki”. Po trzecie wszyscy powinni szukać innych źrуdeł zasobуw. Kredyty zagraniczne na korzystnych dla kraju warunkach są mile widziane. Po czwarte powołanie się na brak zasobуw dla modernizacji nie jest akceptowane. Po piąte należy stworzyć warunki do realizacji inicjatywy gospodarczej. Zadanie modernizacji gospodarki jest wspуlne — państwa i sektora prywatnego.
Po szуste aspekt społeczny modernizacji. Powinny być bezpośrednio związane wzrost wydajności pracy i podniesienie wielkości wynagrodzenia i realnych dochodуw ludności.
Tło rozwiązania wszystkich zadań określono krуtko — Rok Oszczędzania. Rozsądny stosunek do zasobуw jest najważniejszy.
Modernizacja. Dalsza liberalizacja warunkуw prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektуw innowacyjnych. Zwiększenie wielkości eksportu. Na wykonaniu tych najważniejszych zadań powinien skupić się rząd w ciągu najbliższych miesięcy. Napisaliśmy o tym w publikacji “Nie tyle ilość, ile jakość”.
Dla modernizacji gospodarki na Białorusi istnieje podstawa prawna, uważa minister gospodarki Mikołaj Snopkow. Państwo wesprze budowę nowych i modernizację działających przedsiębiorstw poprzez system środkуw wspomagających. Chodzi przede wszystkim o uproszczony tryb wyrуwnania oprocentowania kredytуw. Wymaganie jest jedno — projekty muszą być opłacalne, z możliwością szybkiego zwrotu kosztуw. Ogromne inwestycje bez maksymalnego zwrotu dzisiaj nie mają sensu.
W ciągu ostatnich siedmiu lat w przemysł Białorusi zainwestowano ponad 31 miliardуw dolarуw USA. Premier Michał Miaśnikowicz uważa, że należy przeznaczyć więcej środkуw na jedną z najważniejszych branż gospodarki. Są tu jednak swoje niuanse: “W chwili obecnej, gdy kraj rozpoczął modernizację na szeroką skalę, na pierwszym planie należy umieścić efektywność. Żadnej modernizacji na rzecz modernizacji. Każdy zainwestowany rubel może przynosić 2 — 3 ruble wartości dodanej. Opłacalność przeważnej większości projektуw powinna stanowić 3, najwyżej 5 lat”.
Istnieje szczegуlny popyt na inicjatywę kierownikуw zakładуw. Oni najlepiej znają się na koniunkturze rynku, obliczają perspektywę na wiele lat. Listy najważniejszych projektуw innowacyjnych i inwestycyjnych są już przygotowane. Z 1350 zgłoszonych do przetargu wybrano 711. Branże są bardzo rуżne — od farmaceutyki po nanotechnologie.
Modernizacja to nie tylko nowoczesne zakłady i technologie. Kolejny nie mniej ważny jej element to modernizacja stosunkуw gospodarczych. 800 zakładуw może być zaproponowanych do inwestowania krajowym lub zagranicznym biznesmenom. Ich listę sporządziło Ministerstwo Gospodarki.
Szczegуlna uwaga nadawana jest regionom. Poważne zmiany ma przeżyć struktura ich gospodarki. Powstała jeszcze za czasуw ZSRR, obecnie hamuje rozwуj małych miast. Chodzi o to, że atmosferę gospodarczą na prowincji tworzy wąskie grono przedsiębiorstw kształtujących dochуd globalny, zbudowanych 30 — 40 lat temu. Wiele jest przestarzałych technicznie i technologicznie, ich produkcja nie jest konkurencyjna. Lecz to właśnie o nie opiera się rozwуj regionуw. Rozwiązaniem może być budowa w regionach nowych przedsiębiorstw i zakładуw.
Eksport to jeden z podstawowych priorytetуw białoruskiej gospodarki. W ubiegłym roku kraj po raz pierwszy w ciągu ostatnich 10 lat osiągnął dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Oznacza to, że kraj więcej sprzedawał na rynku zagranicznym niż kupował. Eksperci uważają, że na utrwalenie korzystnej dla kraju tendencji wpłynęła rуwnież Unia Celna i Wspуlna Przestrzeń Gospodarcza. W ubiegłym roku w znacznym stopniu — prawie o 2 miliardy dolarуw USA zwiększył się eksport do Rosji i o 130 milionуw dolarуw USA — do Kazachstanu. Wniosek: rezerwa wzrostu eksportu — w zwiększeniu liczby produkowanych towarуw dzięki nowym rodzajom produkcji o wysokiej wartości dodanej. Zadanie całkiem realne na tle modernizacji gospodarki na szeroką skalę. Wynikiem rozwoju Białorusi w 2013 roku powinien być jakościowy wzrost gospodarczy kraju i na tej podstawie podniesienie poziomu życia każdego mieszkańca kraju.
Szlachetne cele, konkretne zadania, przemyślane mechanizmy ich osiągnięcia i decyzje. Wszystko jest na swoim miejscu. Czas jednak nie wybacza opуźnienia. Tym bardziej, że teraz leci szybciej niż kiedykolwiek.

Wiktor Charkow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости