Nowe spojrzenie na codzienność

W stołecznym muzeum Współczesnej Sztuki Plastycznej odbyła się prezentacja albumu fotograficznego malarza Artura Klinowa “Gorad SONca” (Miasto Słońca)
Album fotograficzny stanowi wynik piкcioletniej pracy malarza. Obejmuje okoіo 100 zdjкж oraz esej “Gorad SONca”. Pomysі fotoprojektu polegaі na tym, aby odtworzyж unikalno¶ж i urok Miсska nie drog± banalnego utrwalenia sіynnych zabytkуw i obiektуw architektonicznych, lecz drog± poszukiwania wizerunku miasta.
W albumie zastosowano sposуb ujкcia materiaіu, ktуry autor okre¶liі jako “wizualny poemat”. Album skіada siк z trzech czк¶ci: czerwonej, niebieskiej i biaіej. Pierwsza czк¶ж “Gorad Sonca” obejmuje monumentalno¶ж zabytkуw epoki radzieckiej i majestatyczno¶ж form. Druga czк¶ж — “Gorad SONca” — przedstawia miсskie podwуrka, ciche uliczki i miкkkie cienie Starego Miasta.

Finaіowa czк¶ж albumu “Gorad SON” (Miasto SEN) — odzwierciedla przezroczysto¶ж i czysto¶ж zimowego, pokrytego ¶niegiem Miсska.

W eseju “Gorad SONca” Artur Klinow przedstawia koncepcjк absolutnej architektonicznej unikalno¶ci Miсska. Jego zdaniem, Miсsk jest jedyn± najbardziej peіn± realizacj± projektu wzniesienia Idealnego Miasta, wystкpuj±c± obecnie w ¶wiecie. Poniewaї kaїde miasto ma swoje idealne symbole — godіo, hymn i flagк, dowolna utopia spoіeczna teї ma swуj symbol — Idealne Miasto. Zdaniem autora, utopia spoіeczna nie moїe staж siк rzeczywisto¶ci±, ale moїe byж zrealizowana jako projekt nie tyle spoіeczny, ile architektoniczno-urbanistyczny. Ten wіa¶nie projekt “komunistycznego wariantu utopii”, jak uwaїa A. Klinow, zostaі najpeіniej zrealizowany w powojennym Miсsku.

“Moim zdaniem, jest to dosyж interesuj±cy projekt — mуwi o albumie malarza kulturoznawca Wacіaw Oreszko. — Jest to nowe spojrzenie na Miсsk zarуwno oficjalny, jak i ten, ktуrego czasem nie zauwaїamy. Z jednej strony Klinow spostrzega Miсsk jako malarz, z drugiej za¶ strony widzimy przesadzony, glamurowy Miсsk”.

Projekt fotograficzny “Gorad SONca” jest czк¶ci± duїego projektu A. Klinowa, ktуry ma na celu “samou¶wiadomienie Miсska w mitologemie Miasta Sіoсca”

Sergiusz Pulsza
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter