Nowe odliczanie

[b]Białoruś i Ukraina uzgadniają stanowiska w zakresie gospodarki i polityki[/b]Demarkacja granicy, wspólne działania w ramach integracji euroazjatyckiej, rozszerzenie współpracy gospodarczej, kooperacja produkcyjna, założenie wspólnych przedsiębiorstw i zakładów budowy maszyn rolnych to wcale nie pełny wykaz tematów, które rozpatrywano w trakcie negocjacji w Kijowie prezydentów Białorusi i Ukrainy Aleksandra Łukaszenki i Wiktora Janukowycza.
Białoruś i Ukraina uzgadniają stanowiska w zakresie gospodarki i polityki

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko ze swoim ukraińskim kolegą Wiktorem Janukowyczem na uroczystej ceremonii spotkania w KijowieDemarkacja granicy, wspуlne działania w ramach integracji euroazjatyckiej, rozszerzenie wspуłpracy gospodarczej, kooperacja produkcyjna, założenie wspуlnych przedsiębiorstw i zakładуw budowy maszyn rolnych to wcale nie pełny wykaz tematуw, ktуre rozpatrywano w trakcie negocjacji w Kijowie prezydentуw Białorusi i Ukrainy Aleksandra Łukaszenki i Wiktora Janukowycza.
Od razu po przybyciu do Kijowa Aleksander Łukaszenko udał się do parku Wiecznej Sławy, gdzie upamiętniono najważniejsze karty historii Ukrainy. Bohaterskie i tragiczne. Prezydent złożył wieniec przed grobem Nieznanego Żołnierza, uczcił pamięć ofiar wielkiego głodu.
W przeciągu całego okresu niepodległości Białorusi i Ukrainy stosunki pomiędzy naszymi państwami zawsze były konstruktywne i pełne szacunku. “Z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie” — ta życiowa mądrość najbardziej pasuje polityce Mińska i Kijowa.
Zaufanie, właściwe kontaktom między Mińskiem i Kijowem, sprzyja rozszerzeniu kontaktуw gospodarczych biznesmenуw naszych państw. Ukraina jest dla Białorusi trzecim pod względem wielkości wymiany handlowej i eksportu partnerem handlowym na świecie. Białoruś w handlu zagranicznym Ukrainy zajmuje czwarte miejsce po Rosji, Chinach i Niemczech. Przy tym Mińsk ma stabilnie dodatkowe saldo w dwustronnym handlu.
W ubiegłym roku wzajemna wymiana handlowa osiągnęła rekordowej wielkości prawie 8 miliardуw dolarуw. Przy tym wielkość białoruskiego eksportu stanowiła 5,6 miliarda dolarуw. Na Ukrainie działa ponad sto struktur sieci dystrybucyjnej, promującej nasze wyroby i ich liczba ciągle rośnie.
Pozytywną dynamikę zanotowano rуwnież w innych dziedzinach wspуłpracy. W ostatnim czasie Kijуw coraz bardziej interesuje się integracją euroazjatycką, gdzie Mińsk odgrywa ważną rolę. Stref wspуlnych działań jest coraz więcej. Dyskusja na temat perspektyw białorusko-ukraińskich stosunkуw była najważniejsza w trakcie oficjalnej wizyty Aleksandra Łukaszenki w Kijowie.

O integracji
“Bardzo wiele mуwi się o Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej i stanowisku Ukrainy. Po raz kolejny chciałbym podkreślić, i jest to nasze wspуlne stanowisko, i Rosji, i Kazachstanu: bardzo chcemy widzieć Ukrainę we Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej i w Unii Euroazjatyckiej” — powiedział prezydent Białorusi po rozmowie z ukraińskim kolegą Wiktorem Janukowyczem.
Aleksander Łukaszenko doradził nie robić zamieszania z tego powodu. “W tym, że Ukraina prowadzi negocjacje z UE, nie ma nic nadzwyczajnego. Federacja Rosyjska prowadzi rozmowy z Unią Europejską o nowej umowie, Kazachstan prowadzi takie rozmowy o nowej umowie z Unią Europejską i Ukraina prowadzi rozmowy — powiedział białoruski przywуdca. — Nie chcielibyśmy tylko, by Ukraina podpisała z innymi organizacjami taką umowę, ktуra uniemożliwiłaby integrację we Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej i w przyszłości z Euroazjatycką Unią Gospodarczą”.
Wiktor Janukowycz powiedział, że utworzenie Unii Celnej odbyło się bez udziału Ukrainy w tym procesie. W tym okresie trуjka państw podjęła wiele działań. Zdaniem przywуdcy państwa ukraińskiego, by Ukraina mogła dołączyć do postanowień Unii Celnej, należy stworzyć odpowiednie narzędzia. Jednym z nich było podpisanie w Mińsku 31 maja memorandum o zacieśnieniu wspуłpracy pomiędzy Ukrainą i Euroazjatycką Komisją Gospodarczą. “Ta decyzja podyktowana została wyłącznie interesami gospodarczymi Ukrainy i tradycyjnymi stosunkami pomiędzy państwami Unii Celnej i Ukrainą” — stwierdził Wiktor Janukowycz.

O granicy
W ramach oficjalnej wizyty Aleksandra Łukaszenki na Ukrainie podpisany został protokуł wymiany listуw ratyfikacyjnych umowy między państwami o granicy państwowej z 12 maja 1997 roku. Wiktor Janukowycz w związku z tym powiedział, że ten dokument pozwoli wystartować demarkacji wspуlnej granicy. Według niego jak najszybsze zakończenie tego procesu sprzyja rozwojowi międzyregionalnej wspуłpracy granicznej.

O wzajemnym handlu
Ukrainie zależy na jak najszybszym wejściu Białorusi do Światowej Organizacji Handlu, oświadczył Wiktor Janukowycz w trakcie rozmуw z przywуdcą państwa białoruskiego Aleksandrem Łukaszenką w szerszym gronie. Mуwiąc o dwustronnym handlu, Wiktor Janukowycz zwrуcił uwagę na to, że Białoruś i Ukraina mają poważny potencjał, ktуry nie jest wykorzystywany w pełnym zakresie.
Prezydent Białorusi z kolei oświadczył, że kraje mają za sobą poważną drogę od zwykłego handlu do założenia wspуlnych przedsiębiorstw. Aleksander Łukaszenko podkreślił, że białoruska strona zamierza założyć więcej wspуlnych przedsiębiorstw na terytorium Ukrainy.
Poza tym Białoruś gotowa jest wziąć udział w programach odrodzenia rolnictwa na Ukrainie. Białoruska strona chce nie tylko dostarczać pojazdy i sprzęt, ale i założyć wspуlne zakłady, by modernizacja rolnictwa odbywała się na podstawie nowoczesnych technologii.
Aleksander Łukaszenko zwrуcił rуwnież uwagę na szerokie możliwości Białorusi i Ukrainy we wspуłpracy w zakresie przewozуw drogowych, kolejowych i morskich.
Przywуdca państwa białoruskiego powiedział, że w trakcie negocjacji przywуdcy dwуch państw umуwili się aktywizować kontakty handlowo-gospodarcze Białorusi i Ukrainy i w pierwszej kolejności w zakresie kooperacji produkcyjnej jako najbardziej zaawansowanej formy wspуłpracy. Największe perspektywy upatrują w rozwoju wspуlnych przedsiębiorstw w branży budowy maszyn rolnych, produkcji pojazdуw komunikacji miejskiej.
Prezydent Białorusi podkreślił, że jednym z priorytetуw jest wspуłpraca w branży energetycznej. Strony umуwiły się aktywizować ją, w tym w zakresie kształcenia kadry dla energetyki jądrowej, co dla Białorusi, budującej elektrownię atomową, jest szczegуlnie aktualne.
Aleksander Łukaszenko uważa, że istotny potencjał ma rozszerzenie kontaktуw międzyregionalnych. Jego zdaniem należy pogłębiać istniejące więzi partnerskie białoruskich regionуw ze wszystkimi 24 obwodami Ukrainy, Krymem, Kijowem i Sewastopolem.
Ważnym tematem negocjacji prezydentуw była wspуłpraca w dziedzinie kulturalnej i humanitarnej. Zakłada się, że w przyszłym roku na Ukrainie odbędą się Dnie Kultury Białoruskiej, a w 2015 roku — Dnie Kultury Ukrainy na Białorusi.
Prezydent Białorusi powiedział, że odbyła się konstruktywna i bardzo szczera rozmowa z ukraińskim kolegą w szerokim zakresie dwustronnych stosunkуw.

[b]O dwustronnej perspektywie
Jeśli chodzi o bilateralną wspуłpracę, stref wspуlnych interesуw jest sporo. Rozmawiając z dziennikarzami, Wiktor Janukowycz dużo mуwił o procesach modernizacji w państwie. Podobna strategia realizowana jest rуwnież na Białorusi. Podczas rozmуw poruszono temat programu odrodzenia rolnictwa Ukrainy na wielką skalę. Białorusini prawie przeszli tę drogę. Możemy pomуc radą, czynem i potrzebnym sprzętem. Tym bardziej, że jest zainteresowanie ukraińskiej strony. Ukraina interesuje się rуwnież białoruskim potencjałem tranzytowym. W chwili obecnej trwa opracowanie obopуlnie korzystnych projektуw transgranicznej sprzedaży energii elektrycznej, ropy naftowej, rozwoju szlakуw handlowych między portami Morza Czarnego i Bałtyku. W zakresie logistyki jest sporo obiecujących projektуw. W bezpośrednich kontaktach gospodarczych kierunek rуwnież jesz znany: od zwykłego handlu do ściślejszej kooperacji produkcyjnej. Kilka wspуlnych zakładуw już działa w obu państwach. Kraje demonstrują zainteresowanie stymulowaniem tego kierunku. Jednym słowem paleta wzajemnych interesуw jest bardzo szeroka. Prezydenci nie ukrywali, że aż po wspуłpracę wojskowo-techniczną. Wszystkie pomysły są realne. Najważniejsze, że jest wola polityczna do ich realizacji. Ten sygnał dał się odczytać bardzo wyraźnie. Rządom polecono opracowanie konkretnych projektуw.
W Kijowie Aleksander Łukaszenko spotkał się rуwnież z przewodniczącym Rady Najwyższej Włodzimierzem Rybakiem. Spotkanie miało podobną tonalność, co negocjacje prezydentуw.

Wasyl Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости