Nowe kierunki

[b]Białoruś i Azerbejdżan zamierzają rozwijać kooperację przemysłową. Takie stanowisko potwierdzili w Baku prezydenci dwóch państw[/b]Wizyta białoruskiego przywódcy w Azerbejdżanie trwała trzy dni. To już druga wizyta prezydenta Białorusi w tym państwie. Poprzednia wizyta miała miejsce w maju 2007 roku. Ilcham Alijew również dwukrotnie przyjeżdżał na Białoruś: w październiku 2006 roku i listopadzie 2009 roku. Tym razem głównym tematem rozmów w Baku była gospodarka. Strony zanalizowały przebieg realizowanych projektów, a także nowe ważne dziedziny współpracy. Uwagę zwrócono na rozwój współpracy w zakresie przemysłu naukochłonnego i high-tech.
Białoruś i Azerbejdżan zamierzają rozwijać kooperację przemysłową.
Takie stanowisko potwierdzili w Baku prezydenci dwуch państw


Wizyta białoruskiego przywуdcy w Azerbejdżanie trwała trzy dni. To już druga wizyta prezydenta Białorusi w tym państwie. Poprzednia wizyta miała miejsce w maju 2007 roku. Ilcham Alijew rуwnież dwukrotnie przyjeżdżał na Białoruś: w październiku 2006 roku i listopadzie 2009 roku. Tym razem głуwnym tematem rozmуw w Baku była gospodarka. Strony zanalizowały przebieg realizowanych projektуw, a także nowe ważne dziedziny wspуłpracy. Uwagę zwrуcono na rozwуj wspуłpracy w zakresie przemysłu naukochłonnego i high-tech.
Poza tym Azerbejdżan jest dla Białorusi strategicznie ważnym partnerem w regionie Zakaukazia, z tego kraju wyroby wspуlnych białorusko-azerbejdżańskich zakładуw można wprowadzać na rynki państw trzecich.
W 2009 roku Azerbejdżan zachował 6. pozycję spośrуd państw WNP według wskaźnikуw wymiany handlowej, awansował z 6. na 5. pozycję według wskaźnikуw eksportu. Białoruś eksportuje do Azerbejdżanu samochody, wyroby przemysłu budowlanego i obrуbki drewna, artykuły żywnościowe, leki, sprzęt AGD, wyroby petrochemiczne. Od 2007 roku ruszyła realizacja wspуlnych projektуw w zakresie kooperacji przemysłowej: w Azerbejdżanie montuje się ciągniki i samochody ciężarowe, według białoruskich technologii odnowiono zakład optyczno-mechaniczny. Zawarto kontrakt na dostawę do Azerbejdżanu w 2010 roku części do wind. Trwają rozmowy na temat montażu maszyn rolniczych.
Prezydenci przedyskutowali wspуłpracę w polityce zagranicznej, dotyczy kontaktуw dwustronnych, sytuacji w regionie i na arenie międzynarodowej. Rozmawiali także o wspуłpracy Białorusi i Azerbejdżanu w jednostkach integracyjnych, między innymi w WNP i Partnerstwie Wschodnim.
Osobnym tematem była wspуłpraca humanitarna oraz wspуlne badania naukowe. Porządek dzienny dotyczył wszystkich dziedzin białorusko-azerbejdżańskich stosunkуw: od wymiany kulturalnej i programуw edukacyjnych po wspуlne interesy w branży energetycznej.
Ilcham Alijew, zwracając się do białoruskiego lidera, podkreślił: “Nasze stosunki rozwijają się bardzo dynamicznie, pozytywnie. Pomyślnie pracujemy nad wspуlnymi projektami. Wszystko co ustaliliśmy wykonujemy dobrze i w krуtkim terminie. Uważam, że wizyta przyczyni się do rozwoju dwustronnych stosunkуw”.
Aleksander Łukaszenko podziękował prezydentowi Azerbejdżanu za ciepłe i życzliwe powitanie. “Wieloletnie tradycje wspуłpracy, wzajemnej pomocy między naszymi narodami nie tylko są żywe, ale i mają, zwłaszcza w ostatnim czasie, coraz większy zakres w dzisiejszych trudnych warunkach” — powiedział białoruski lider.
Aleksander Łukaszenko stwierdził pozytywny rozwуj dwustronnego dialogu, ktуry jego zdaniem przynosi swoje wyniki. Wymiana handlowa w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła czterokrotnie. Przy tym prezydent Białorusi uważa, że perspektywy obu państw są znacznie większe. Kraje przygotowały wspуlne projekty o łącznej wartości 1 miliard dolarуw USA, ktуre będą realizowane w najbliższych latach.
Na spotkaniu rozmawiano o wspуlnych projektach dotyczących założenia nowych zakładуw high-tech w Azerbejdżanie.
Mińsk i Baku zwracają uwagę na rosnącą rolę zasobуw energetycznych regionu Morza Kaspijskiego dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego i potwierdzają znaczenie dywersyfikacji dostaw węglowodorуw na rynki zagraniczne. Białoruś chce kupować ropę naftową nie tylko od Rosji. Od tego zależy bezpieczeństwo kraju. Po wprowadzeniu przez Moskwę cła eksportowego na ropę naftową dla Białorusi dostawy z innych państw są uzasadnione gospodarczo.
Istnieją rуżne opcje wspуłpracy dwуch państw w sektorze naftowym. Wcześniej mуwiono o wydobywaniu przez Białorusinуw azerbejdżańskiej ropy naftowej. W tej chwili bada się możliwość dostaw po terytorium Ukrainy. Możliwa jest wymiana: nasza wenezuelska ropa naftowa trafia do USA, azerbejdżańskie węglowodory do białoruskich rafinerii.
Minister spraw zagranicznych Elmar Mamiediarow z kolei oświadczył: “Dla Azerbejdżanu Białoruś jest możliwością wejścia na rynki państw nadbałtyckich. Kraj dysponuje wyjątkowym potencjałem tranzytowym”.
Ilcham Alijew zwrуcił uwagę na intensyfikację dwustronnych stosunkуw we wszystkich dziedzinach w ciągu ostatnich pięciu lat. “Dziś robimy konkretne kroki i to jest dopiero początek. Należy szukać nowych sfer, gdzie moglibyśmy rozwijać nasze stosunki” — powiedział prezydent Azerbejdżanu. Uważa, że ważny jest bardziej intensywny rozwуj kontaktуw na poziomie kierownikуw branż. “Chcemy pracować razem bardziej aktywnie. Ufamy swoim białoruskim partnerom” — podkreślił Ilcham Alijew.
Białoruski przywуdca zaznaczył, że Białoruś może zbudować 2 — 3 zakłady produkcji materiałуw budowlanych w Azerbejdżanie.
Po negocjacjach zawarto szereg dwustronnych porozumień.
Prezydenci Białorusi i Azerbejdżanu podpisali wspуlną deklarację, w ktуrej potwierdzili zamiar zwiększenia wymiany handlowej, zachęcania stworzenia miejsc pracy oraz podejmowania wspуlnych działań w zakresie zapewnienia wzrostu gospodarczego, rozwoju środowiska biznesowego, pogłębienia kooperacji przemysłowej, rozszerzenia możliwości wejścia towarуw i usług na rynki Azerbejdżanu, Białorusi i państw trzecich, a także poparli organizowanie forуw gospodarczych sprzyjających utrwaleniu kontaktуw między biznesmenami dwуch państw.
Poza tym strony będą się wymieniać doświadczeniem w zakresie integracji europejskiej, wykonania indywidualnego planu wspуłpracy z Unią Europejską i uzgadniać stanowisko w ramach realizacji Partnerstwa Wschodniego UE. Prezydenci umуwili się aktywnie prowadzić dialog polityczny na rуżnych poziomach dwustronnych stosunkуw, problemуw międzynarodowych i regionalnych stanowiących wspуlne interesy.
Liderzy państw, powołując się na działania w ramach OBWE w sprawie sporu o Gуrny Karabach oraz działalność Mińskiej Grupy OBWE, podkreślili znaczenie bardziej zdecydowanych krokуw w tym zakresie.
W obecności przywуdcуw państw podpisane zostały porozumienia międzyrządowe o wspуłpracy w zakresie informatyzacji i technologii informatycznych, nauki i technologii. Poza tym zawarto porozumienie o ochronie inwestycji. We wspуlnej deklaracji prezydenci dwуch państw oświadczyli, że inwestycje są jednym z najważniejszych czynnikуw wspуłpracy gospodarczej i zgodzili się wspierać, chronić i rozwijać inwestycje w zakresie energetyki, handlu, przemysłu ciężkiego, budowy samochodуw, rolnictwa, transportu, komunikacji oraz innych dziedzinach.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости