Nowe imiona na płytach pamięci

Został wydany trzytomowy zbiór utworów pisarzy Białorusi, zaginionych podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej
Projekt zostaі zrealizowany wydawnictwem “Bieіaruski knihazbor” na zamуwienie i za ¶rodki republikaсskiej fundacji “Porozumienie i pojednanie”. 46 imion w trzech tomach zbioru utworуw “Pіyty pamiкci”, sporz±dzonym przez profesora Alesia Bielskiego. Caіa generacja literacka, nadzieja kultury ojczystej. Ludzie, ktуrzy w wiкkszo¶ci mieli 20, 25, 30 lat…
Prezentacja zbioru utworуw staіa siк jedn± z ostatnich imprez, przeprowadzonych w starym budynku Biblioteki Narodowej, ktуra gotowa jest prznie¶ж siк do swojego “diamentu”.

Utalentowani pisarze i poeci ginкli na frontach, w Leningradzie podczas blokady, w obozach koncentracyjnych, gettach, w lochach SS i SD… W zbiorze utworуw jest wiele odkryж. Na przykіad, moїna zapoznaж siк z twуrczo¶ci± literatуw, ktуrzy pisali na jidysz. Moїna znaleјж teї spu¶ciznк literack± pisarzy z duchowieсstwa: rozstrzelanego w roku 1943 kapіana prawosіawnego Aleksandra Kowsza, zamкczonego przez hitlerowcуw ksiкdza Piotra Prostego, zaginionego w roku 1944 w Warszawie kapіana protestanckiego Galjasza Lewczyka… Po przeczytaniu “Pіyt pamiкci” moїna gікbiej zrozumieж zarуwno tragediк narodu, ktуry straciі swoich najlepszych przedstawicieli, jak i bogactwo kultury krajowej. Zdumiewaj± teї fragmenty z romansu o wynalezieniu broni atomowej Zmitroka Astapienko, zaginionego bez wie¶ci w Karpatach. S± teї listy Wiery Choruїej, w ktуrych rewolucjonistka wygl±da jako bohaterka utworu lirycznego. Wzrusza jasna, przeraјliwa poezja Mikoіy Surnaczewa, zaginionego w walce wrкcz pod Berlinem w wieku 28 lat. S± dobre i bіyskotliwe utwory dla dzieci Rachil Broches, zmarіej w Minskim getcie w roku 1942. Wstrz±sa przed¶miertny list poety i dziaіacza podziemia Iwana Denisenko, rozstrzelanego po dіugich torturach. Ten list doszedі do nas jakim¶ cudem. “Pіyty pamiкci” — to nie tylko dla historii. To jest waїne dla kaїdego z nas.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter