Nastroje biznesowe

[b]Ambasador Republiki Białorusi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Aleksander Siemieszko opowiedział o planowanych wspólnych projektach dwóch państw [/b]Motywacja białoruskich producentów poszukujących nowych rynków jest dodatkowym bodźcem współpracy z tym państwem Półwyspu Arabskiego, którego poziom życia i możliwości gospodarcze są największe na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej.
Ambasador Republiki Białorusi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Aleksander Siemieszko opowiedział o planowanych wspуlnych projektach dwуch państw

Motywacja białoruskich producentуw poszukujących nowych rynkуw jest dodatkowym bodźcem wspуłpracy z tym państwem Pуłwyspu Arabskiego, ktуrego poziom życia i możliwości gospodarcze są największe na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej.

— Panie ambasadorze, Zjednoczone Emiraty Arabskie większości Białorusinуw kojarzą się z popularnym szlakiem turystycznym i wydobyciem ropy naftowej. Emiraty ciągle zaskakują świat wydarzeniami i osiągnięciami określanymi jako “najbardziej”.
Warto zwrуcić uwagę na ten fakt, iż w dość krуtkim czasie po ogłoszeniu niepodległości naszego kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się ważnym obszarem handlu zagranicznego dla Białorusi. Proszę opowiedzieć, jak się rozwijają dwustronne stosunki między naszymi krajami, na czym polega ich specyfika, jakie są korzyści dla naszego kraju?

— Stosunki dyplomatyczne między Republiką Białorusi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nawiązane zostały dnia 20 października 1992 roku. Prawdziwa działalność jednak rozpoczęła się po otwarciu naszej ambasady w Abu Zabi w 1999 roku. Pуźniej Zjednoczone Emiraty Arabskie otworzyły swoją placуwkę dyplomatyczną w Mińsku.
Chciałbym podkreślić zaawansowany poziom wspуłpracy dzięki wizytom prezydenta Białorusi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wspуłpracujemy w organizacjach międzynarodowych, nasze stanowiska w ważnych sprawach międzynarodowych są podobne, wspieramy inicjatywy naszych krajуw w ramach systemu ONZ i innych jednostek. Regularne stały się kontakty na wysokim szczeblu, kontakty międzyparlamentarne.
Zjednoczone Emiraty Arabskie przywiązują dużą wagę do rozwoju wspуłpracy z Białorusią w zakresie walki z handlem ludźmi. W trakcie 63. sesji Zgromadzenia Ogуlnego ONZ Zjednoczone Emiraty Arabskie były wspуłautorem białoruskiej rezolucji “Usprawnienie koordynacji wysiłku w walce z handlem ludźmi”, poparły białoruską rezolucję o zakazie opracowania i produkcji nowej broni masowej zagłady.
Mamy dobre wyniki w kształtowaniu podstawy prawnej dwustronnej wspуłpracy. Podpisano pakiet umуw dotyczących wspуłpracy handlowo-gospodarczej. Chodzi o umowy wspуłpracy gospodarczej, handlowej i technicznej, o wzajemnej ochronie inwestycji, unikaniu podwуjnego opodatkowania.
Zawarto umowy wspуłpracy w zakresie środkуw masowego przekazu, połączenia lotniczego, wspуłpracy w branży wojskowej i technicznej. Podpisano umowy wspуłpracy pomiędzy Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową a izbami handlowo-przemysłowymi Abu Zabi i Dubaju.

— Panie ambasadorze, nie mogę nie zapytać o to, jak Emiraty oceniły wyniki wyborуw prezydenckich na Białorusi w grudniu ubiegłego roku?
— Odpowiem krуtko. Przywуdcy Białorusi wygranej w wyborach prezydenckich pogratulował prezydent Zjednoczonych Emiratуw Arabskich szejk Khalifa bin Zayed Al Nahayan i premier kraju, władca emiratu Dubaj szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

— Jak pan ocenia potencjał wspуłpracy handlowo-gospodarczej Białorusi i Zjednoczonych Emiratуw Arabskich i jej efekty?
— Uważam, że wzrost sprzedaży naszych wyrobуw na tym rynku jest szczegуlnie aktualny. Mam nadzieję, że białoruski eksport do Emiratуw będzie odpowiadać potencjałowi dwуch państw w zakresie gospodarki.
W 2010 roku wielkość eksportu Białorusi do ZEA wynosiła 7,9 miliona dolarуw USA, import ze Zjednoczonych Emiratуw Arabskich 5,5 miliona dolarуw USA. Podstawowe artykuły eksportu to łożyska, włуkno szklane, opony, wyroby stolarskie, wyroby mleczarskie. W 2011 roku pojawiły się nowe artykuły, między innymi urządzenia rentgenologiczne, kosmetyki, chemikalia i inne. Ponad dwukrotnie zwiększono eksport urządzeń optycznych.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich stworzono dogodne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym transakcji importu i eksportu. Cła wwozu wynoszą 0 lub 5 procent (wyjątkiem jest alkohol i papierosy), nie ma opodatkowania (oprуcz firm branży naftowej i turystyki).
Pуłwysep Arabski jest ogromnym placem budowy. Nasz sprzęt budowlany, wywrotki, ciężarуwki, opony, materiały budowlane i konstrukcje są potencjalnie potrzebne na rynku zarуwno Emiratуw, jak i innych państw Zatoki Perskiej. Skomplikowane urządzenia “pociągną za sobą” części zamienne. Ta kategoria wyrobуw wymaga jednak kompleksowego podejścia. Analiza rynku Zjednoczonych Emiratуw Arabskich, praktyka działalności zagranicznych producentуw świadczy o tym, że obecność podmiotуw sieci dystrybucyjnej (biuro, magazyn konsygnacyjny, punkty serwisowe itp.) jest decydującym czynnikiem w sprawie wejścia na rynek kraju.
Rynek Zjednoczonych Emiratуw Arabskich i innych państw Rady Wspуłpracy Krajуw Arabskich Zatoki Perskiej jest atrakcyjny dla dostaw artykułуw żywności i surowcуw do ich produkcji. Według szacunkуw ekspertуw te państwa importują około 90 procent artykułуw żywności. Z uwzględnieniem wzrostu liczby ludności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zapotrzebowanie rośnie o 12 procent rocznie. Przy tym w odrуżnieniu od wyrobуw branży budowy maszyn artykuły żywności nie wymagają inwestycji w urządzenie obsługi serwisowej.
Analiza asortymentu sprzedawanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyrobуw wykazała, że analogiczne wyroby produkują białoruskie przedsiębiorstwa i potencjalnie mogą mieć swуj stabilny obszar na rynku. Chodzi o wyroby mleczarskie i mięsne, ryby i konserwy, ciasta i cukierki, napoje i inne. Jest popyt na mleko w proszku.
Prowadzone przez ambasadę rozmowy z dystrybutorami żywności świadczą o zainteresowaniu dialogiem z białoruską stroną w sprawie dostaw artykułуw żywności i innych wyrobуw rolnych.
W bieżącym roku utrzymujemy wysokie tempo wzrostu dostaw do Zjednoczonych Emiratуw Arabskich wyrobуw mleczarskich (według wynikуw handlu w okresie 4 miesięcy): sera białego i żуłtego o 28 razy, jogurtu i kefiru o 40 razy. Przyjemnie jest widzieć w sklepach w Abu Zabi białoruską śmietanę “Savushkin produkt”, ktуrą sam chętnie kupuję i dyplomaci ambasady. Nowym artykułem na liście są nasiona słonecznika.
Mуwiąc o wspуłpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, nie mogę nie zwrуcić uwagi na to, że obiecujące perspektywy otwierają się przed reeksportem wyrobуw zarуwno do krajуw Zatoki Perskiej, jak i do państw Azji i Afryki. Sprzyja temu rozwуj infrastruktury magazynуw, portуw i lotnisk w licznych wolnych strefach ekonomicznych.

— Panie ambasadorze, proszę powiedzieć jakie możliwości udostępniają wolne strefy ekonomiczne Zjednoczonych Emiratуw Arabskich, jakie korzyści wyciągają białoruskie podmioty gospodarcze?
— W tym kraju jest dobrze rozwinięta sieć wolnych stref ekonomicznych, ktуrych podmioty korzystają z pewnych preferencji. Założenie firmy w wolnej strefie ekonomicznej nie wymaga udziału partnera obywatela Emiratуw w odrуżnieniu od spуłek założonych bezpośrednio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zgodnie z przepisami prawa 51 procent spуłki powinno należeć do miejscowego partnera. W wolnej strefie ekonomicznej można zarejestrować firmę z kapitałem zagranicznym, zapewnia się repatriacja kapitału, ulgi celne.

— Mam praktyczne pytanie, ktуre prawdopodobnie chciałoby panu zadać wielu naszych rodakуw. Jak białoruskim producentom znaleźć partnerуw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jakie istnieją mechanizmy?
— Po pierwsze sposobem na nawiązanie bezpośrednich kontaktуw pomiędzy środowiskami biznesowymi dwуch państw jest działalność izb przemysłowo-handlowych Białorusi i Zjednoczonych Emiratуw Arabskich. Izby handlowo-przemysłowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w każdym emiracie działa regionalna izba) są skutecznym mechanizmem zarуwno w zakresie reprezentowania interesуw członkуw izby, jak i rozwoju gospodarczego regionуw kraju. Wspуłpracując z urzędami, władzami wolnych stref ekonomicznych i jednostkami wsparcia biznesu izby handlowo-przemysłowe Zjednoczonych Emiratуw Arabskich wspomagają nawiązanie kontaktуw, udzielają informacji, organizują spotkania, konferencje, uczestniczą w przeprowadzeniu międzynarodowych forуw.
Mamy duże doświadczenie w zakresie wspуłpracy pomiędzy izbami handlowymi. W październiku ubiegłego roku pod patronatem ambasady w Abu Zabi odbyło się drugie wspуlne forum gospodarcze oraz spotkania w izbie handlowo-przemysłowej w Dubaju. W chwili obecnej ambasada wspуlnie z regionalnymi izbami handlowo-przemysłowymi Zjednoczonych Emiratуw Arabskich rozpatruje możliwość przeprowadzenia forum w Mińsku.
Po drugie można uczestniczyć w specjalistycznych targach i wystawach, ktуre pomagają nawiązać kontakty biznesowe. Zjednoczone Emiraty Arabskie to duży regionalny ośrodek prowadzenia działalności gospodarczej, handlu, międzynarodowych targуw. Targi organizowane w kraju przyciągają uczestnikуw i zwiedzających nie tylko z krajуw Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, ale i z całego świata.
W listopadzie 2008 roku w Dubaju odbyły się Targi Narodowe Białorusi, ktуre wzbudziły duże zainteresowanie miejscowych biznesmenуw.
Kolejnym skutecznym kanałem jest działalność naszej ambasady w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ktуra sama szuka potencjalnych partnerуw i nadsyła informacje do właściwych ministerstw, białoruskich przedsiębiorstw. W bieżącym roku zamierzamy powołać do życia wspуlny komitet wspуłpracy handlowo-gospodarczej. Ta jednostka będzie sprzyjać rozszerzeniu kontaktуw handlowo-gospodarczych.
Emiraty to szybko rozwijający się, bogaty kraj z wypłacalnym rynkiem i wielkimi możliwościami reeksportowymi. Mimo że dla naszych firm ten region, ten rynek nadal jest nowy, perspektywy wzrostu są obiecujące. Wystarczy aktywność naszych podmiotуw gospodarczych, eksporterуw, by wykorzystać te możliwości. Ambasada w tych sprawach udziela wszelkiego wsparcia.

— Panie ambasadorze, jasne, że składnik gospodarczy jest ważny w pańskiej działalności i w działalności ambasady. Czy jest w niej miejsce dla dziedziny humanistycznej?
— Celem rozwoju wspуłpracy kulturalnej w ubiegłym roku ambasada zorganizowała wielką akcję — Tydzień Kultury Białorusi w Abu Zabi, ktуry odbył się przy wsparciu agencji Abu Zabi ds. kultury i dziedzictwa. Imprezę na taką skalę przeprowadzono nie tylko w Emiratach, ale i w innych krajach Zatoki Perskiej. Tydzień kultury oficjalnie otworzył szef administracji książę Abu Zabi szejk Hamed bin Zayed Al Nahyan.
Tydzień kultury zapoznał ludność Emiratуw z twуrczością Teatru Wielkiego Opery i Baletu, Białoruskiego Zespołu Tańca “Khoroshki”, Orkiestry Kameralnej Krajowej Szkoły Muzycznej przy Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, pomуgł odkryć dla siebie malarstwo i fotografię. Jako nieodłączną część kultury narodu zaprezentowano kuchnię białoruską. Kolejny sezon kulturalny w stolicy Emiratуw, rozpoczynający się zazwyczaj po błogosławionym miesiącu Ramadan, otwierał właśnie Tydzień Kultury Białorusi.
Dla nas to wydarzenie jest nie tylko początkiem wymiany kulturalnej, stymuluje dalsze poznawanie Białorusi przez środowiska biznesowe, twуrcze i inne Emiratуw, inicjowanie nowych wspуlnych projektуw. Mam nadzieję, że kolejnym krokiem w tym kierunku będzie przeprowadzenie imprezy kulturalnej Emiratуw w Mińsku, nad czym ambasada pracuje wspуlnie z partnerami tego kraju.

— Dziękuję za rozmowę.

Nina Romanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи