Nastawienie – RZECZOWE

Białoruska delegacja wyjeżdżająca na Albion ma przed sobą konkretne zadanie: zaprezentować możliwości inwestycyjne kraju
Biaіoruska delegacja wyjeїdїaj±ca
na Albion ma przed sob± konkretne zadanie: zaprezentowaж moїliwo¶ci inwestycyjne kraju.

Symbolem londyсskiej gieіdy staіa siк ogromna dynamiczna rzeјba “¬rуdіo” postawiona w budynku na placu Paternoster. To szklana rura o wysoko¶ci kilku piкter, w ktуrej po nici w gуrк i w dуі poruszaj± siк biaіe kule z napisanymi na nich nazwami spуіek uczestnicz±cych w przetargach. Ruch wedіug pomysіu autora ukazuje dynamikк rynku kapitaіowego. Byж moїe wkrуtce w¶rуd kulek w tej rzeјbie pojawi± siк rуwnieї symbolizuj±ce biaіoruskie przedsiкbiorstwa.
W listopadzie w Londynie odbкdzie siк Biaіoruskie Forum Inwestycyjne. Biaіoruska delegacja pojedzie na Albion maj±c przed sob± konkretne cele: prezentacja moїliwo¶ci inwestycyjnych kraju, przyci±gniкcie potencjalnych partnerуw biznesowych i inwestorуw oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego paсstwa za granic±. Innymi sіowy, je¶li zagraniczny inwestor jest bierny w swoim d±їeniu pracowaж z biaіoruskimi przedsiкbiorstwami, rodzimy biznes sam przyjdzie do jego domu i zaprezentuje swoje zalety.
Organizatorem Biaіoruskiego Forum Inwestycyjnego z naszej strony jest Narodowa Agencja Inwestycyjna przy bezpo¶rednim wspуіdziaіaniu z Ministerstwem Gospodarki i MSZ, z strony angielskiej — firma Eventica, a takїe Ambasada Biaіorusi w Wielkiej Brytanii. Jak poinformowali organizatorzy, forum rozpocznie siк od posiedzenia plenarnego, w ktуrego ramach zaplanowano wyst±pienie biaіoruskiego premiera Sergiusza Sidorskiego oraz kierownikуw wpіywowych organizacji miкdzynarodowych i inwestorуw zagranicznych, ktуrzy z powodzeniem zrealizowali projekty inwestycyjne na Biaіorusi. Wіa¶nie w taki sposуb potencjalni partnerzy zagraniczni zobacz± bogat± prezentacjк potencjaіu gospodarczego. Po posiedzeniu plenarnym ruszy praca sekcji tematycznych, gdzie bкd± przedstawione konkretne projekty inwestycyjne. Ustalono, їe praca sekcji odbкdzie siк w nastкpuj±cych zakresach: “Dziaіalno¶ж bankowa i ubezpieczeniowa”, “Inwestycje w przemy¶le, kompleksie petrochemicznym i energetyce”, “Inwestycje w gospodarce rolnej, przemy¶le spoїywczym i lekkim”, “Regiony, wolne strefy ekonomiczne, maіy i ¶redni biznes Biaіorusi — priorytetowe formy przyci±gniкcia inwestycji zagranicznych”.
Na razie trudno robiж prognozy, jakie konkretne wyniki przyniesie wizyta biaіoruskiej delegacji do Londynu. Jednak to, їe Londyсska gieіda papierуw warto¶ciowych jest zainteresowana przyci±gniкciem biaіoruskich spуіek na swoje placуwki, nie budzi їadnych w±tpliwo¶ci. Jak o¶wiadczyі dyrektor LSE sekcji paсstw WNP John Edwards, ogуlna objкto¶ж inwestycji w akcje biaіoruskich spуіek moїe osi±gn±ж “co najmniej kilku miliardуw dolarуw”. Zdaniem specjalisty najwiкkszy potencjaі pod wzglкdem przeprowadzenia IPO posiadaj± przedsiкbiorstwa przerobu ropy naftowej i petrochemiczne. Chociaї najbardziej przygotowane do emisji akcji dla ich rotacji na gieіdzie s± biaіoruskie banki, miкdzy innymi Belarusbank od dawna mуwi o swojej gotowo¶ci do tego kroku. Oprуcz tego czoіowe biaіoruskie banki maj± duїe do¶wiadczenie wspуіpracy miкdzynarodowej, dlatego caіkiem moїliwe, їe na londyсskiej placуwce kapitaіowej wkrуtce pojawi± siк ich obligacje i akcje.

Aleksander Bieсko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter