Mamy ich wiele. Jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych jest związana ze świętami Bożego Narodzenia

Narod jest silny dzięki swoim tradycjom

Mamy ich wiele. Jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych jest związana ze świętami Bożego Narodzenia

206444-23 (Копировать).jpg
BELTA

Na scenie Pałacu Re­publiki w obecności Patriarszego Egzar­chy całej Białorusi Alaksandr Łukaszen­ka wręczył nagrody Za Odrodzenie Du­chowe, nagrody spe­cjalne prezydenta dla działaczy kultury i sztuki oraz Białoruski Szczyt Sportowy. Niezwykle uroczyste chwile. Symbolizu­ją wdzięczność ludziom, których praca i działalność przynosi sławę całemu kra­jowi. Honorujemy rodaków, którzy dają nam kolejne powody do dumy, czynią nas bardziej zjednoczonymi, dzęki nim jesteśmy mocniejsi. Prezydent złożył ży­czenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i zwrócił uwagę na to, że uroczystość nie przez przypadek organizowana jest w tym świątecznym okresie. Wiara w war­tości chrześcijańskie, tradycje moralne i estetyczne jest jednym z najważniej­szych czynników rozwoju narodu biało­ruskiego, zachowania jego jedności. Do czego może doprowadzić pogarda nimi, pokazują dramatyczne, wręcz tragicz­ne wydarzenia w sąsiednim państwie. Niestety fala konfliktów na tle narodo­wościowym i wyznaniowym, zagrożenia terrorystycznego nakryła cały świat. Pre­zydent zwrócił się do zgromadzonych gości i wszystkich obywateli ze słowami z Ewangelii według świętego Łukasza:


W tych warunkach szczególnej wartości nabywają jedność i solidarność narodu. Jak mówi Ewangelia: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pusto­szeje i dom na dom się wali.


Historia uczy nas, że tylko pokój i zgoda są trwałym fundamentem dobro­bytu każdego kraju. Naród Białorusi za­wsze chciał żyć i budować w oparciu o pracowitość, sprawiedliwość i wzajem­ną pomoc. Dlatego od dawna honoro­wani są ludzie, którzy pracują na rzecz zachowania tych podstawowych zasad moralnych.


Prezydent wymienił zasługi laurea­tów nagrody Za Odrodzenie Duchowe, cenione przez państwo i społeczeństwo: Nagradzamy tych, którzy poświęci­li swoje życie miłosierdziu i pomocy bliźnim.


Jednym z podstawowych zadań państwa jest stworzenie warunków dla realizacji młodych obywateli, gotowych ofiarować swoje umiejętności i zdolno­ści Ojczyźnie. W tym uroczystym dniu uhonorowano osoby, które codziennie pracują, by wykonać to zadanie. Ten rok jest rokiem 70. rocznicy zwycię­stwa, przypomniał Alaksandr Łuka­szenka: Na Białorusi robi się wszystko dla zachowania pamięci o nim. Bronimy prawdy historycznej i staramy się uczyć od niej. Dzięki pracy, talentom działaczy kultury w ubiegłym roku otwarto nowo­czesny budynek Muzeum Historii Wiel­kiej Wojny Ojczyźnianej i stworzono nową ekspozycję w twierdzy w Brescie.


Prezydent wręczył nagrodę dyrekto­rowi twierdzy w Brescie Ryhorowi Ba­siukowi.


Nasz kraj jest otwarty na doświad­czenie innych państw, jednak badając kulturę innych narodów ważne jest nie rozpłynąć się w niej, nie stracić własnej tożsamości. Na nagrody zasługują lu­dzie, którzy tworzą współczesne utwory w różnych gatunkach, opierając się o nasze dziedzictwo w dziedzinie sztuki, światopogląd i tradycje.


Dziesięć nagród specjalnych pre­zydenta przyznano za wybitne prace artystów, zespołów i instytucji kultury. Wysokie nagrody otrzymali sportow­cy, którzy wsławili kraj na arenie mię­dzynarodowej. Ubiegły rok był bogaty w wydarzenia sportowe. Gościliśmy mistrzostwa świata w hokeju na lo­dzie mężczyzn. Nasi sportowcy godnie wystąpili na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Zasłużyli na wyróżnienie. Szczególna wdzięczność należy się tre­nerom, którzy wychowują dziś przy­szłych mistrzów. Sportowcy i trenerzy robią wielką sprawę. Prezydent przypo­mniał, że zdrowie narodu, wychowanie fizyczne i sport były i nadal są jednym z priorytetów państwa:


Chcemy, by zdrowy tryb życia, zamiłowanie do sportu i aktywnego wy­poczynku wśród ludzi w różnym wieku stały się dobrą tradycją. I oczywiście nasz kraj powinien się wzbogacać wspa­niałymi zwycięstwami zawodowych sportowców, którzy związali swoje życie z wielkim sportem.


Alaksandr Łukaszenka szczerze po­dziękował laureatom za przykład słżenia społeczeństwu i miłości do ziemi ojczystej. Uroczystość potwierdziła zna­ną prawdę: dobre uczynki zawsze są wy­nagradzane. Kraj jest znany z takich do­konań. A osoby pełniące tę misję zawsze będą zasłużenie honorowani.


 

Uładzimir Chromaŭ


Na temat


Nagrody prezydenta Za Odrodzenie Duchowe przy­znano zespołom autorskim i pracowniczym za aktywną działalność.


Wśród laureatów nagro­dy jest zespół w składzie proboszcza wspólnoty re­ligijnej Parafia świątyni ikony Matki Bożej Wszyst­kich Strapionych Radość” w Minsku Diecezji Minskiej Białoruskiego Kościoła Pra­wosławnego protojereja Ihara Karascialowa i docent Białoruskiego Państwowe­go Uniwersytetu Pedago­gicznego imienia Maksima Tanka Maryny Kraŭcowej. Dzięki ich staraniom w pa­rafii powstały warsztaty szkoleniowo-wytwórcze do socjalizacji osób z poważny­mi schorzeniami.


Laureatem nagrody został również zespół Teatru Wiel­kiego Opery i Baletu Repub­liki Białorusi, który wcielił w życie tematykę narodowo-historyczną w balecie Wi­told.


Wśród laureatów znalazł się także zespół internatu dla weteranów wojny i pracy, którzy wiele zrobili na rzecz rozwoju państwowego sy­stemu opieki społecznej, realizacji idei miłości do człowieka i miłosierdzia w społeczeństwie.


Laureatem nagrody został zespół Krajowego Ośrodka Edukacyjno-Uzdrowiskowe­go dla Dzieci Zubronak, któ­ry osią

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter