Минск
+11 oC
USD: 2.04
EUR: 2.26

Na wagę głosu

Na posiedzeniu Centralnej Komisji Wyborczej zatwierdzono kalendarzowy plan rozpoczętej kampanii wyborczej
Oczywi¶cie w pierwszej kolejno¶ci zbiуr tych dokumentуw powinien zainteresowaж tych, ktуrzy wezm± bezpo¶redni udziaі w kampanii wyborczej. Wedіug prognoz ekspertуw na wybory prezydenckie zamierza wystawiaж swoj± kandydaturк 6-7 kandydatуw, reprezentuj±cych bardzo szeroki segment polityczny. Moїna powiedzieж, їe dla nich juї zaczкіo siк odliczanie wsteczne, kaїda minuta jest na wagк zіota. W Centralnej Komisji Wyborczej nadmieniono, їe zgodnie z Konstytucj± Prezydentem moїe zostaж wybrany obywatel Biaіorusi w wieku nie mnie niї 35 lat, posiadaj±cy prawo wyborcze i zamieszkaіy na staіe w naszym kraju w ci±gu nie mniej niї 10 lat bezpo¶rednio przed wyborami. Kandydaci na prezydenta wysuwani s± przez obywateli kraju drog± zbierania podpisуw. Wіa¶ciwie, aby skutecznie przej¶ж rejestracjк, pretendent powinien zіoїyж do Komisji nie mniej niї 100 tysiкcy podpisуw wyborcуw, ktуre musi uzbieraж jego grupa inicjatywna, licz±ca nie mniej niї 100 osуb. A propos, zgodnie z planem kampanii wyborczej wysuwanie kandydatуw rozpoczyna siк 80 dni (29 grudnia) i koсczy siк 50 dni (27 stycznia) przed dniem wyborуw. Rejestracja kandydatуw na prezydenta bкdzie trwaіa w okresie od 12 do 21 lutego. Do 18 marca za¶ bкdzie trwaіa najbardziej napiкta czк¶ж kampanii wyborczej — agitacyjna.

Nie zapomniano w Centralnej Komisji Wyborczej rуwnieї o dziennikarzach. W swoim postanowieniu Centralna Komisja wyja¶niіa uprawnienia przedstawicieli mediуw, na¶wietlaj±cych przebieg kampanii wyborczej.

Dziennikarze maj± prawo do obecno¶ci na dowolnych posiedzeniach komisji wyborczej oraz w lokalach wyborczych po okazaniu dokumentu potwierdzaj±cego ich status. “Postanowienie to skierowane jest na zapewnienie gіуwnej zasady kampanii wyborczej — zasady jawno¶ci” — powiedziaіa w zwi±zku z tym Przewodnicz±ca Centralnej Komisji Wyborczej Lidia Jermoszyna.

Anatol Pietrowski
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...