Na powszechny on-line czeka się z niecierpliwością

Wszystkie szkoły zostaną podłączone do jednolitej sieci edukacyjnej
Wszystkie szkoіy zostan± podі±czone do jednolitej sieci edukacyjnej.
Nauka i Internet obecnie s± ¶ci¶le zwi±zane. Duїo poїytecznych informacji, bez ktуrych trudno siк obej¶ж uczniom i studentom, przechowuje siк w sieci. Jednak gdy dla uczelni wyїszych naturalne jest korzystanie z nowoczesnych technologii, szkoіy, zwіaszcza wiejskie, maj± z tym problem. Niedawno minister edukacji Aleksander Radјkow o¶wiadczyі, їe przed koсcem roku we wszystkich uczelniach ogуlnoksztaіc±cych bкdzie Internet. Byж moїe nie przyczynia siк to do zasadniczych zmian, ale na pewno jest to dobra wiadomo¶ж.
— Dostкp do globalnej sieci jest prawie we wszystkich szkoіach. Problem polega na tym, їe “jako¶ж” Internetu na razie jest rуїna — mуwi dyrektor Gіуwnego Centrum Informatyczno-Analitycznego Ministerstwa Edukacji Mikoіaj Listopad. — W niektуrych szkoіach s± linie dedykowane, w niektуrych dawnym sposobem podі±cza siк do Internetu za pomoc± zwykіego modemu. W tym przypadku szybko¶ж poі±czenia jest wzglкdnie maіa — okoіo 19–30 kbit/s. Planujemy w najbliїszej przyszіo¶ci zapewniж 85 procentom szkуі szybko¶ciowy Internet, a przeciкtn± szybko¶ж poі±czenia doprowadziж do 512 kbit/s.
Wedіug specjalistуw obecnie szkoіy maj± pieni±dze na nabycie nowoczesnego sprzкtu, jak rуwnieї ¶rodki na wyposaїenie klas komputerowych. W bieї±cym roku szkolnym uczniowie kilkudziesiкciu szkуі ¶rednich bкd± mogli korzystaж z najnowocze¶niejszych urz±dzeс.
Kolejny ciekawy projekt to stworzenie w kraju jednolitej sieci edukacyjnej, ktуra poі±czy wszystkie szkoіy ¶rednie, uczelnie wyїsze i szkoіy zawodowe. Jakie moїliwo¶ci daje to uczniom i pedagogom? Jak siк wydaje, nauka bкdzie іatwiejsza dla tych uczniуw, ktуrzy mieszkaj± w wiejskich miejscowo¶ciach. Bкd± mieli moїliwo¶ж byж on-line z rуwie¶nikami z Miсska, miast obwodowych. Nauczyciele bкd± mogli wymieniaж siк do¶wiadczeniem ze swoimi kolegami, organizowaж konferencje i warsztaty. Dla kaїdej szkoіy zostanie stworzona swoja wіasna strona internetowa.

Mikoіaj Kiryіow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи