Na drodze dialogu

W Białoruskim Domu Przyjaźni i Stosunków Kulturowych z krajami zagranicznymi odbyła się prezentacja Moskiewskiego Domu Narodowości
W Biaіoruskim Domu Przyjaјni i Stosunkуw Kulturowych z krajami zagranicznymi odbyіa siк prezentacja Moskiewskiego Domu Narodowo¶ci. Go¶cie chкtnie opowiedzieli o swoim “dziecku”, mуwili o waїno¶ci realizowanych programуw narodowo-kulturowych i narodowo-edukacyjnych (70 procent mieszkaсcуw rosyjskiej stolicy nie pochodzi z Moskwy), wziкli udziaі w kilku “okr±gіych stoіach”, jeden z ktуrych odbyі siк w Miсskim Domu Miіosierdzia. Duїe do¶wiadczenie w pracy moskiewskich kolegуw wzbudziіo szczegуlne zainteresowanie rуwnieї dlatego, їe na Biaіorusi teї rozpatruje siк moїliwo¶ж otwarcia tego rodzaju centrum miкdzynarodowo¶ciowego.

W tych dniach w Miсsku odbywaіa siк rуwnieї miкdzynarodowa konferencja naukowa “Chrze¶cijaсska etyka solidarno¶ci przeciw przemocy i okrucieсstwu” zorganizowana przez Chrze¶cijaсskie Centrum Edukacyjne imienia ¶wiкtych Cyryla i Metodego oraz Zakіad dialogu religijnego i komunikacji miкdzywyznaniowych przy Synodzie Biaіoruskiej Cerkwi Prawosіawnej. Do udziaіu w forum zaproszono przedstawicieli elity naukowej oraz dziaіaczy religijnych gіуwnych konfesji i tradycyjnych religii: prawosіawnych, katolikуw, luteranуw, ewangelickich chrze¶cijan-baptystуw, Judejczykуw i muzuіmanуw zarуwno z Biaіorusi, jak i z krajуw Europy Zachodniej i WNP.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи