Na cześć patriarchy

Setnej rocznicy z dnia urodzin Andrzeja Bembela, słynnego białoruskiego rzeźbiarza, została poświęcona wystawa jego dzieł w Narodowym Muzeum Sztuki
Nawet nie maj±ca nic wspуlnego ze sztuk± osoba, ktуra nigdy nie zwiedzaіa muzeуw, widziaіa utwory tego rzeјbiarza. Przecieї Bembel jest jednym z autorуw zespoіu pami±tkowego “Brzeska twierdza -bohater”, Kurhanu Sіawy, pomnika-obelisku Zwyciкstwa na placu o tej samej nazwie w Miсsku.

Biaіoruski pawilon na najwiкkszej wystawie osi±gniкж gospodarki narodowej byіego Zwi±zku Radzieckiego w Moskwie ozdobiony byі jego autorstwa sze¶ciometrow± rzeјb± kobiety z wieсcem w rкku, wyіoїona zіot± smalt±. Majestatyczna Biaіorusinka uosabiaіa boginiк urodzaju. Na otwartej niedawno wystawie w muzeum przedstawiony zostaі maіy br±zowy model tej rzeјby. Jest tu rуwnieї portret rzeјbiarski Janki Kupaіy, z ktуrym rzeјbiarz spotykaі siк wiele razy.

Kolekcja Narodowego Muzeum Sztuki obejmuje dwadzie¶cia piкж prac Bembela. Najsіynniejsza z nich po¶wiкcona jest Mikoіajowi Hasteli. Staіa siк ona jedn± z kluczowych w biaіoruskim rzeјbiarstwie radzieckim. Wielu innych bohaterуw Wielkiej Wojny Ojczyјnianej Bembel uosobiі po osobistych spotkaniach z nimi, kiedy wezwano go do pracy twуrczej do Moskwy — do sztabu ruchu partyzanckiego.

Z okazji setnej rocznicy z dnia urodzin patriarchy biaіoruskiego rzeјbiarstwa w kraju wyemitowana zostaіa specjalna koperta pocztowa z obrazkiem fragmentu zespoіu pami±tkowego “Brzeska twierdza-bohater”. Na znaczku pocztowym za¶ — portret Andrzeja Bembela.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter