Mozaika rekordów

10 najważniejszych dla Białorusi wydarzeń sportowych mijającego roku
Przeniesienie roku

Nazwisko Aleksandra Gleba znane jest juї od dawna. Wychowanek szkoіy piіki noїnej miсskiego “Dynama” jeszcze w wieku mіodzieсczym opu¶ciі Biaіoru¶. Najlepszy w ci±gu ostatnich lat piіkarz Biaіorusi przeniуsі siк do mіodzieїowej druїyny niemieckiego “Schtuttgarta”, gdzie wіa¶nie rozpoczкіa siк jego droga do sіawy. Po zostaniu w wieku 20 lat jednym z liderуw niemieckiego klubu, Gleb zmusiі do zwrуcenia na siebie uwagi funkcjonariuszy czoіowych klubуw europejskich. Okoіo dziesiкciu druїyn pragnкіo wiedzieж go w swoim skіadzie, lecz walkк o utalentowanego piіkarza wygraі londyсski “Arsenal”. Przeniesienie Gleba do “Arsenalu” staіo siк chyba najgіo¶niejszym transferem lata.

Powrуt roku

Julia Niesterenko gwaіtownie weszіa do liczby najlepszych wspуіczesnych sportowcуw na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Po sensacyjnym zwyciкstwie na najbardziej prestiїowym dystansie na 100 metrуw na zawsze wpisaіa ona swoje nazwisko do historii ¶wiatowego sportu. Ale potem “Biaіa Bіyskawica”, jak przezwali j± dziennikarze, miaіa ciкїki okres: dіugo nie wystкpowaіa przez chorobк, i wielu pochopnie skre¶liіo Niesterenko z listy. Powrуt odbyі siк na mistrzostwach ¶wiata w Helsinki. W praktyce zawodniczej Julia wykazaіa wstrz±saj±c± po tak dіugiej przerwie kondycjк i
ponownie ulokowaіa siк w¶rуd najmocniejszych biegaczek ¶wiata.

Osiіek roku

Szkoіa biaіoruskiej ciкїkiej atletyki w ¶wiecie znana jest od dawna: kto nie zna mistrzуw olimpijskich Walerego Szaryja, Aleksandra Taranienko, Aleksandra Kurіowicza?.. Nowa generacja biaіoruskich atletуw teї zaczyna zajmowaж pierwsze pozycje. Na mistrzostwach ¶wiata w Katarze Biaіorusin Andrzej Rybakow, wystкpuj±cy w kategorii do 85 kilogramуw, ustaliі nowy rekord ¶wiata w rwaniu, pokonuj±c ciкїar 185 kilogramуw.

Wiara roku

W bieї±cym roku tenisistka Wiktoria Azarenko wygraіa dwa turnieje z serii “Wielkiego Szlema”: otwarte mistrzostwa Australii i otwarte mistrzostwa USA. Na razie jednak prowadziіa ona tylko w kategorii mіodzieїowej. Jednak juї teraz wszyscy specjali¶ci jednogіo¶nie twierdz±, їe za kilka lat Biaіorusinka moїe dokonaж rewolucji w dorosіym tenisie, zrzucaj±c z piedestaіu obecnych liderуw. Posiada ona wspaniaіe dane i co najwaїniejsze — nie brakuje jej pracowito¶ci.

Katarzyna pierwsza

Katarzyna Karsten zawsze jest pierwsza. W mijaj±cym roku nikt nie mуgі dorуwnaж niezwyciкїonej Karsten czyli, jak j± przezwano — Katarzynie Wielkiej — na mistrzostwach ¶wiata w wio¶larstwie akademickim, ktуre odbyіy siк w Japonii. Jest to trzeci tytuі mistrzowski w karierze niezwyciкїonej Biaіorusinki.

Kwartet roku

Kobieca druїyna sztafetowa w skіadzie: Jelena Niewmierїycka, Natalia Soіogub, Oksana Drahun i Julia Niesterenko na mistrzostwach ¶wiata w lekkiej atletyce sensacyjnie zdobyіa “br±z”. Je¶li powiemy, їe nikt nie oczekiwaі od biaіoruskich biegaczek takiego rozpкdu — nie powiemy nic. Od tej chwili Biaіoru¶ zajmuje jedn± z czoіowych pozycji w¶rуd najszybszych druїyn ¶wiata.

Nadzieja roku

Nadzieja Ostapczuk wygraіa w ubiegіym roku wszystko, co siк daіo wygraж. Biaіoruska zawodniczka w pchniкciu kul± prowadziіa na mistrzostwach ¶wiata i Europy, zwyciкїaіa w kolejnych etapach Pucharu ¦wiata. Їadna konkurentka z liczby grandуw nie mogіa dorуwnaж nowej gwieјdzie, ktуra jaskrawo bіysnкіa na lekkoatletycznym nieboskіonie.
Nadzieja Ostapczuk jest absolutn± mistrzyni± i gіуwn± nadziej± Biaіorusi na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie!

Rzut mіotem roku

Najgіo¶niejsz± rywalizacj± na tym samym forum lekkoatletycznym staіa siк walka dwуch biaіoruskich miotaczy mіotem — Iwana Tichona i Wadzima Diewiatowskiego. Prawdziwe show, urz±dzone przez atletуw, ktуrzy prowadzili na przemian, utrzymywaіo w napiкciu widzуw i specjalistуw aї do ostatniej prуby. W wyniku najlepszym zostaі bardziej do¶wiadczony i wyprуbowany w powaїnych walkach Tichon. Diewiatowski byі drugi. Ale ich rywalizacja na tym siк nie skoсczyіa.
Zdobywca nagrody srebrnej obiecaі zrewanїowaж siк na Igrzyskach Olimpijskich w roku 2008.

Poraїka roku

Dotychczas krwawi± rany po poraїce w olimpijskiej kwalifikacji hokejowej, ktуra odbyіa siк w Rydze w lutym. Jedyn± przepustkк na Igrzyska w Turynie, o ktуr± walczyіy reprezentacje Јotwy, Biaіorusi, Polski i Sіowenii, zdobyli gospodarze turnieju. O wszystkim decydowaі ostatni bezpo¶redni pojedynek Biaіorusinуw i Јotyszy, ktуrzy przed tym meczem nie zaznali poraїek. W trzeciej czк¶ci Biaіoru¶, ktуrej pasowaіby nawet remis, prowadziіa — 4 do 2, ale potrafiіa przez 4 minuty przepu¶ciж 3 kr±їki hokejowe i w wyniku przegraіa. Szok, je¶li nie wiкcej. Niepowodzenie to kosztowaіo Michaіowi Zacharowemu stanowiska gіуwnego trenera reprezentacji…

Powoіanie roku

Po poraїce w Rydze miejsce przy sterze gіуwnej druїyny kraju kierownictwo Biaіoruskiej Federacji hokeju powierzyіo kanadyjskiemu specjali¶cie, kierownikowi klubu NHL “Washington Capitals” Glenowi Hanlonowi. Kanadyjczyk w peіni siк sprawdziі. W najkrуtszych terminach udaіo mu siк zjednoczyж druїynк, przywrуciж jej zwyciкski duch, i na mistrzostwach ¶wiata w Wiedniu Biaіorusini wykonali postawione przed nimi zadanie — trafili do dziesi±tki najmocniejszych druїyn planety, demonstruj±c atakuj±cy, nowoczesny hokej.

Sergiusz Koczkin
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter