Беларусь Сегодня

Минск
+24 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Monety stają się deficytem

Zaczynając od roku 2002 Bank Narodowy usiłuje “rozkręcić” wewnętrzny rynek monet pamiątkowych, i obecnie zakres sprzedaży emitowanych przez niego monet corocznie zwiększa się prawie 2 razy
Opowiedziaі o tym kierownik Gіуwnego Zarz±du Operacji emisyjno-kasowych Banku Narodowego Wіodzimierz Sokoі w pierwszym dniu miкdzynarodowej konferencji numizmatycznej “Obieg pieniкdzy na terenie Biaіorusi: przyszіo¶ж i teraјniejszo¶ж”, ktуra odbyіa siк w Miсsku.

Niektуre monety z nowych emisji obecnie rozkupuje siк dosіownie w ci±gu kilku dуb. Wydaje siк, їe najszybciej sprzedan± monet± byі “Lis” ze wstawk± diamentow±. Jej warto¶ж sprzedaїna wynosiіa okoіo 150 dolarуw USA, natomiast obecnie na rynku numizmatycznym kosztuje ona 3 razy droїej.

Nabycie wielu monet ze starych emisji jest teraz dosyж skomplikowane. W szczegуlno¶ci w Gіуwnym Zarz±dzie Banku Narodowego dla Miсska i obwodu Miсskiego obecnie istniej± tylko 3 rodzaje srebrnych monet. Ale Bank Narodowy stopniowo emituje dodatkowe nakіady tych monet, ktуre nie zostaіy do koсca wybrane, i dostarcza je na rynek.

Zdaniem specjalistуw Banku Narodowego, zwiкkszenie zainteresowania monetami ma kilka powodуw. Naleїy do nich wysoka jako¶ж monet, ich stosunkowo niska cena oraz starania Banku Narodowego, skierowane na promowanie monet na rynku. Na przykіad, jak powiedziaіa Swetіana Nierasowa, podczas emisji monet po¶wiкconych obrzкdom narodуw Biaіorusi, uwzglкdniono moїliwo¶ж wykorzystania ich jako prezentуw na ¶wiкta. Natomiast seria “Bajki narodуw ¶wiata” od pocz±tku pomy¶lana zostaіa tak, aby sprzedawaж j± na miкdzynarodowym rynku numizmatycznym.

Wiele monet sprzedaje siк nie tylko na terenie Biaіorusi, lecz rуwnieї poza jej granicami. Z nakіadu monety “Lis”, licz±cego pуіtora tysi±ca egzemplarzy, za granic± sprzedano ponad tysi±c monet. Ј±cznie poza granicami Biaіorusi Bank Narodowy sprzedaі okoіo 50 tysiкcy monet. Przyczyniіa siк do tego rуwnieї wysoka jako¶ж monet, ktуra w bieї±cym roku uzyskaіa uznanie miкdzynarodowe. Osi±gniкcia te nie pozostaіy bez uwagi. Jak wynika ze sіуw Wіodzimierza Sokoіa, po zwyciкstwie na konkursach do Banku Narodowego zaczкіy wpіywaж propozycje wspуіpracy od dealerуw zagranicznych.

W ci±gu ostatnich lat Bank Narodowy rozszerzyі rуwnieї nomenklaturк emitowanych monet. Juї wyemitowano 19 serii monet, w bieї±cym roku planuje siк rozpoczкcie emisji jeszcze dwуch. Pierwsza seria po¶wiкcona bкdzie osobowo¶ciom, ktуre wniosіy znaczny wkіad w ksztaіtowanie siк biaіoruskiej paсstwowo¶ci. Rozpocznie j± moneta, po¶wiкcona legendarnemu poіockiemu ksiкciu Wsiesіawowi Czarodziejowi, kontynuacj± za¶ stanie siк moneta po¶wiкcona wіadcom ksiкstwa — Rogwoіodowi i Rognedzie.

W przyszіym roku Bank Narodowy rozpocznie emisjк serii monet “Tradycje rodzinne Sіowian”. Bкd± one odzwierciedlaіy znacz±ce wydarzenia w їyciu czіowieka — wesela, urodziny, oblewanie mieszkania itp. Wydaje siк, їe jest to rуwnieї chwyt marketingowy Banku Narodowego.

Niektуre serie juї dobiegaj± koсca. W bieї±cym roku zawieszono emisjк serii monet “Zabytki architektury Biaіorusi”, w przyszіym za¶ roku planuje siк skoсczyж seriк “Miasta Biaіorusi”.

Wіodzimierz Tarasow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи