Mohylew zestarzał się o 150 lat

Zawdzięcza to nowym znaleziskom archeologicznym
Niedawno skoсczyіy siк prace wykopaliskowe w centrum miasta. Archeolodzy znaleјli szcz±tki cegіy, ceramiki i szklane paciorki. “Drobiazgi” te o wielu ¶wiadcz±. Pochodz± one z X–XII stuleci. Oznacza to, їe juї wtedy w rejonie parku Gorkiego, znajduj±cego siк w centrum Mohylewa, istniaіo umocowane grodzisko, a zatem datк powstania miasta moїna przenie¶ж przynajmniej o 150 lat wstecz.

— Spody garnkуw oznakowane s± trуjzкbami — opowiada kierownik prac wykopaliskowych, doktor habilitowany nauk historycznych Igor Marzaliuk. — Jest to wiarygodny wskaјnik tego, їe wytwarzano je nie dla prostego ludu. Szklane bransolety уwcze¶nie zakіadaіy tylko mieszkanki miasta lub їony druїynnikуw. Tym bardziej, їe w¶rуd odnalezionych fragmentуw biїuterii wystкpuj± egzemplarze, wytworzone w modnym wtedy stylu “a la Bizancja”.
Archeolodzy wykopali dosyж duїy teren dawnego zamczyska. I odkryli tragediк, ktуra rozegraіa siк tu ponad siedemset lat temu.

— Jeste¶my pewni, їe kiedy¶ w tym rejonie znajdowaіa siк cerkiew. Spalono j± do szczкtu w czasie napadu Tataro- Mongoіуw — opowiada Igor Aleksandrowicz. Miasto zrujnowano najprawdopodobniej w roku 1240 lub trochк pујniej. Bitwa byіa krwawa. Wszкdzie s± ¶lady spalenisk, pancerne groty strzaі i fragmenty oszczepуw, skaleczone zwіoki ludzi…

Ale jak siк okazaіo, ludzie pozostawili swуj najstarszy “autograf” na pagуrku w centrum miasta o wiele wcze¶niej niї w X stuleciu. Niedaleko gіуwnego miejsca prac wykopaliskowych odnaleziono postуj dawnego czіowieka, pozostawiony 10–12 tysiкcy lat temu. W czasach, kiedy po Mohylewskiej ziemi jeszcze spacerowaіy tygrysy.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter