Mińsk – Pekin: ruch naprzeciw

Grudniowa wizyta Aleksandra Łukaszenki do Chin stała się znaczącym wydarzeniem w międzynarodowych stosunkach Białorusi
Niew±tpliwie, gіуwnym momentem pobytu Prezydenta Biaіorusi Aleksandra Јukaszenki w Pekinie byіo spotkanie z Hu Tsiсtao — Prezesem ChRL, Sekretarzem Generalnym KC PKCh oraz Prezesem Centralnego Komitetu Wojskowego ChRL. Kierownik Chin serdecznie powitaі swojego biaіoruskiego kolegк. “Pozostaje Pan najlepszym przyjacielem chiсskiego narodu, — powiedziaі on Aleksandrowi Јukaszence. — Zawsze po¶wiкca Pan ogromn± uwagк chiсsko-biaіoruskiej przyjaјni i wnosi bardzo waїny wkіad w rozwуj stosunkуw pomiкdzy naszymi paсstwami. Bardzo to doceniam”.

Prezydent podziкkowaі Hu Tsiсtao za serdeczne przyjкcie. Jak wynika z jego sіуw, їyczliwa atmosfera, w ktуrej odbywaіa siк wizyta, jest caіkiem zgodna z duchem biaіorusko-chiсskich stosunkуw. Przecieї pod wzglкdem wspуіpracy z Chinami kilka ostatnich lat moїna nie przesadzaj±c nazwaж kluczowymi. “W swoim czasie nie mogli¶my nawet wyobraziж sobie, їe bкdziemy mieli obrуt towarowy w wysoko¶ci pуі miliarda dolarуw z tak odlegіym paсstwem. Dzisiaj juї przekroczyli¶my ten poziom”, — zaznaczyі Aleksander Јukaszenko. A przecieї stosunki dyplomatyczne niezaleїnej Biaіorusi z Chinami nawi±zano juї w 1992 roku. Ale na pocz±tku wspуіpraca biznesowa rozwijaіa siк raczej samoczynnie. Tak byіo, dopуki chiсskiemu kierunkowi w polityce zagranicznej nie nadano znaczenia priorytetowego. Wcze¶niej Aleksander Јukaszenko odwiedziі Chiny juї cztery razy. Kaїde spotkanie na szczeblu najwyїszym stawaіo siк katalizatorem aktywizacji obopуlnie korzystnej wspуіpracy pomiкdzy obydwoma paсstwami. Dlatego obecny obrуt towarowy w wysoko¶ci pуі miliarda dolarуw traktuje siк wyі±cznie jako wynik tymczasowy. Specjali¶ci mуwi± o realnej moїliwo¶ci czterokrotnego zwiкkszenia tego wskaјnika w ci±gu kilku najbliїszych lat.

Sіuszno¶ci tych ocen dowodz± dokumenty, podpisane na podstawie wynikуw negocjacji Aleksandra Јukaszenki i Hu Tsiсtao. Gіуwnym z nich jest wspуlna deklaracja Chin i Biaіorusi, zatwierdzona podpisami gіуw obydwуch paсstw. W istocie jest to program strategiczny, w ktуrym okre¶lono gіуwne polityczne i gospodarcze kierunki dalszego rozwoju stosunkуw pomiкdzy obydwoma krajami. Cechuje go jedno¶ж d±їenia do jeszcze gікbszego i bardziej nasyconego dialogu miкdzypaсstwowego, ktуry ma byж wypeіniony konkretnymi sprawami.

A propos, logiczn± kontynuacj± utrwalonych w deklaracji postanowieс byіo jeszcze ponad dziesiкж zawartych umуw miкdzyrz±dowych i miкdzybranїowych, na przykіad, w sprawie wspуіpracy w dziedzinie turystyki. Przed podpisaniem tego dokumentu ustawodawstwo Chin nie pozwalaіo na bezpo¶redni± wspуіpracк zagranicznych firm turystycznych z firmami chiсskimi. Teraz dla Biaіorusi problem ten zostaі rozwi±zany, a zainteresowanie blisko 80 biaіoruskich firm turystycznych opanowaniem chiсskiego kierunku w biznesie rozwija siк na podstawie umowy. Jest to rуwnieї wkіad do skarbonki przyszіego wzrostu wzajemnego obrotu towarowego. S± nim rуwnieї dokumenty, okre¶laj±ce tryb wspуіpracy nad projektem organizacji pracy na Biaіorusi trzeciej sieci telefonii komуrkowej standardu GSM — BeST. Przy tym strona chiсska bкdzie nie tylko dostarczaж wyposaїenie dla nowego operatora, lecz udzieli na jego zakup ulgowej poїyczki. Podsumowuj±c, naleїy powiedzieж, їe wszystkie podpisane dokumenty maj± charakter konkretnej pracy w najbliїszej przyszіo¶ci. Dotycz± one wspуіpracy w dziedzinie nauki, edukacji, finansуw, prasy i druku, bezpo¶rednich obustronnych kontaktуw organуw wіadzy lokalnej. Natomiast podstaw± wcielenia tych pomysіуw w їycie pozostaje blisko¶ж (je¶li nie identyczno¶ж) pogl±dуw stron w wielu kwestiach.
“Mamy absolutnie identyczne pozycje na arenie miкdzynarodowej oraz jednolite pogl±dy konceptualne na system ¶wiatowy, — powiedziaі na ten temat Aleksander Јukaszenko. — Nie mamy їadnych problemуw w stosunkach wzajemnych. Nasze stosunki to naprawdк stosunki przyjacielskie”.

Jak wynika ze sіуw Prezydenta, wiкkszo¶ж chiсskiego do¶wiadczenia juї jest wykorzystywana na Biaіorusi. Zasada rozwoju bez niszczenia podstaw jest w jednakowym stopniu wіa¶ciwa polityce obydwуch krajуw. I daje to obfite plony w postaci potкїnego wzrostu gospodarki zarуwno na Biaіorusi, jak i w Chinach. A podstaw± skutecznej wspуіpracy staіo siк wzajemne porozumienie pomiкdzy krajami w wielu dziedzinach.

“Omawiaj±c kwestie polityczne, zrozumieli¶my, їe nie mamy їadnych rozbieїno¶ci w rozumieniu procesуw, zachodz±cych obecnie w ¶wiecie, — zaznaczyі Aleksander Јukaszenko, mуwi±c o swoim spotkaniu z Prezesem ChRL Hu Tsiсtao. — Mamy absolutnie identyczne punkty widzenia. Jeste¶my za ¶wiatem wielobiegunowym. Jeste¶my za brakiem interwencji do wewnкtrznych spraw innych paсstw. Jeste¶my za suwerenno¶ci± i niezaleїno¶ci±. Za swobodnym rozwojem paсstw. Jeste¶my za tym, aby w stosunkach pomiкdzy krajami nie stosowano podwуjnych standardуw i interwencji wojskowej do ich spraw wewnкtrznych”. Jak wynika ze sіуw Prezydenta, kierownik Chin zaproponowaі, aby w dalszym ci±gu intensywno¶ж kontaktуw miкdzypaсstwowych utrzymywaж na tym samym poziomie. Przecieї wіa¶nie one staj± siк katalizatorami rozwoju wspуіdziaіania w kaїdej dziedzinie.

Do projektуw wspуіpracy biaіorusko-chiсskiej zaangaїowane zostan± liczne przedsiкbiorstwa. Wykaz organizacji, ktуre prowadz± biznes w Chinach, moїe staж siк bardzo pokaјny. Otworzono drogi wspуіpracy w dziedzinie turystyki, edukacji, nauki i zaawansowanych technologii, w tym rуwnieї opanowania kosmosu.

Chiсska strona bierze na siebie uregulowanie wielu kwestii dotycz±cych finansowania wspуlnych projektуw. Przy tym nie jest to akcja jednorazowa. Chiny zamierzaj± stale okre¶laж limity kredytowania biaіoruskiej gospodarki. Przewiduje siк, їe roczne sumy finansowania bкd± zbliїone do miliarda dolarуw.

Jeden z gіуwnych politycznych wynikуw wizyty moїna okre¶liж jako sensacjк. Jak wynika ze sіуw Aleksandra Јukaszenki, kierownictwo Chin zaprosiіo Biaіoru¶ do udziaіu w pracy Szanghajskiej Organizacji Wspуіpracy. Jest to bardzo dynamicznie rozwijaj±ca siк struktura, w ktуrej czoіowe pozycje zajmuj± Rosja i Chiny. W jej pracy rуwnieї uczestnicz± Indie i Pakistan.

“Tworzy siк potкїny o¶rodek siіy”, — zaznaczyі Prezydent. — Dla nas duїe znaczenie ma obecno¶ж w tej organizacji nawet w charakterze obserwatorуw. Region ten aktywnie rozwija siк i w perspektywie gіуwne wydarzenia na skalк planetarn± bкd± odbywaіy siк wіa¶nie tutaj”. Zasіuguje na uwagк fakt, їe wedіug wynikуw wstкpnych konsultacji z przedstawicielami paсstw czіonkowskich Szanghajskiej Organizacji Wspуіpracy Biaіoru¶ uzyskaіa wszechstronne wsparcie swojego d±їenia do przyst±pienia do tej organizacji.

Dymitr Kriat
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи