Melodie liści klonu

W Mohylewie z sukcesem odbył się IX Międzynarodowy festiwal muzyczny “Złoty szlagier”
Wymowniej od wszystkich entuzjastycznych pochwaі o ubiegіym forum piosenkarskim ¶wiadczy jeden fakt: wszystkie koncerty szіy przy wypeіnionej widowni — posіuchaж dawnych popularnych piosenek, zobaczyж ulubionych ¶piewakуw przyszіo okoіo 10 tysiкcy ludzi. Wyst±pienia uczestnikуw “Szlagiera” wszyscy chкtni mogli obejrzeж na Pierwszym Kanale Narodowym. Ale co¶-nieco¶ pozostaіo za kadrem telewizyjnym…

Stwarzaj±c symbol “Zіotego szlagiera” uczestnicy festiwalu wysadzili aleje klonow±. Planuje siк, їe aleja zapocz±tkuje park imienia “Zіotego szlagiera”. Pod czas nastкpnych festiwalуw kaїdy z jego uczestnikуw wysadzi drzewo. Zreszt±, po raz pierwszy w tym roku zostaіa wprowadzona waluta festiwalu — “kloniki”. Tymi banknotami uczestnicy “Szlagiera” rozliczali siк w kawiarni i restauracji, ktуre obsіugiwaіy festiwal.

Najbardziej ekstrawagancka konferencja prasowa zostaіa udzielona przez uczestnikуw projektu miкdzynarodowego “Salsa boys”, ktуrzy reprezentowali program “Rytmy festiwalu brazylijskiego”. Arty¶ci postanowili nie opowiadaж o taсcach w stylu latynoskim, tylko pokazaж je. I… bezpo¶rednio w centrum prasowym dla korespondentуw rozpoczкli naukк podstawowych ruchуw samby.

W konkursie zespoіуw wokalno-instrumentalnych imienia Wіodzimierza Mulawina grand prix –popiersie piesniara z br±zu roboty rzeјbiarza Aleksandra Botwinienka i nagrodк pieniкїn±, wynosz±c± pуіtora tysi±ca dolarуw, — wrкczono miсskiemu zespoіowi “Psalmiary”. Szkoda, їe konkurs miaі status krajowy — w nim tym razem nie brali udziaіu zespoіy z innych krajуw.

Moїna powiedzieж, їe ¶wiкto piosenki udaіo siк. Moїliwie, їe festiwal, ktуry tymczasem odbywa siк raz na dwa lata, znуw stanie siк corocznym. Organizatorzy mуwi±, їe taka idea juї istnieje, i je¶li siк uda j± zrealizowaж, widzowie zostan± mile zdziwieni.

Paweі Minczenko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter