Marki gwarantują jakość,

czyli: Co może zwiększyć konkurencyjność białoruskich producentów artykułów konsumpcyjnych
czyli: Co moїe zwiкkszyж konkurencyjno¶ж biaіoruskich producentуw artykuіуw konsumpcyjnych.

Biaіoruski rynek konsumpcyjny szybko nabiera obrotуw. Uzasadniaj± to dogodne warunki: gospodarka rozwija siк, rosn± realne dochody ludno¶ci i zdolno¶ж nabywcza obywateli. Roczny detaliczny obrуt towarowy w kraju wynosi juї 20 miliardуw dolarуw. To pokaјna kwota. Wydawaіoby siк ten wskaјnik powinien korzystnie wpіyn±ж na los krajowych producentуw towarуw konsumpcyjnych. Jednak dzi¶ ten segment przeїywa pewny okres przej¶ciowy. Zbyt szybko przeciкtny Biaіorusin pod wzglкdem dostatku zbliїa siк do klasy ¶redniej nie w radzieckim, lecz w europejskim ujкciu. Im wiкkszy jest dostatek, tym wiкcej wymagaс ma nabywca. Cena juї nie jest gіуwnym czynnikiem konkurencyjno¶ci na rynku konsumpcyjnym. Dla nabywcy waїne znaczenie ma jako¶ж towaru, znana marka, wygl±d produktu i wizerunek producenta. Za te “niematerialne” skіadniki nabywca jest gotуw pіaciж wiкcej.
Jakie produkty s± lepsze — krajowe czy zagraniczne — moїna dyskutowaж w nieskoсczono¶ж. Takie debaty s± raczej bezskuteczne. W naszym kraju produkuje siк duїo dobrej produkcji, cenionej na rynkach zagranicznych. Ale mamy pod dostatkiem towarуw o niskiej pіynno¶ci, ktуrych moїna siк “pozbyж” tylko za pomoc± zasobуw administracyjnych. Jako¶ж towarуw producentуw zagranicznych rуwnieї nie zawsze jest bez zarzutu. Przy czym zarуwno producentуw z krajуw Wspуlnoty Niepodlegіych Paсstw, jak i z krajуw europejskich. Paсstwa unijne sіyn± ze swoich wysokich standardуw i wymagaс, ale i tam zdarzaj± siк gіo¶ne skandale. Jedna z ostatnich “cudownych” historii dotyczyіa wіoskiego sera, ktуry, jak siк okazaіo, robiono z surowca o bardzo w±tpliwym pochodzeniu, tym nie mniej pomy¶lnie sprzedawano go w ci±gu kilku lat na rynkach europejskich.
Zreszt± biaіoruskich konsumentуw w mniejszym stopniu interesuje “narodowo¶ж” producenta. Ludzie zaczynaj± ceniж marki. Portfelem gіosuj± juї nie na geograficzne pochodzenie producenta, lecz na markк handlow±. Wіa¶nie ona gwarantuje zarуwno jako¶ж produktu, jak i okre¶lone charakterystyki i wizerunek.
Multinarodowe marki handlowe zajmuj± mocne pozycje w swoich segmentach na ¶wiatowych rynkach konsumpcyjnych. Wcale nie chodzi tu o jako¶ж lub unikalno¶ж produktu, tylko o image. Korporacje transnarodowe maj± moїliwo¶ж akumulowania znacznych ¶rodkуw finansowych i zainwestowania setek milionуw dolarуw w technologie marketingowe i komunikacyjne. Lwi± czк¶ж obrotуw biaіoruskiemu rynkowi reklamowemu przynosz± akcje duїych miкdzynarodowych marek. Pod wzglкdem objкto¶ci budїetуw marketingowych w kraju rywalizowaж z nimi mog± tylko operatorzy telefonii komуrkowej i organizatorzy loterii. Krуtko mуwi±c firmy, ktуre nie maj± їadnego do czynienia do produkcji towarуw konsumpcyjnych.
Wydatki na promowanie produkcji powszechnego uїytku na razie s± bardzo skromne. Na marketing i reklamк wiкkszo¶ж krajowych przedsiкbiorstw wydaje okoіo 2–3 procent caіego obrotu — mizerne kwoty na tle rozwiniкtych krajуw. Cуї na to poradziж, gdy zuїycie kapitaіu trwaіego wynosi 60–70 procent, gіуwnym priorytetem staje siк modernizacja produkcji. Proces ten znacznie siк aktywizowaі w naszych fabrykach i zakіadach produkcyjnych. Co prawda przedsiкbiorstwa czкsto nie mog± wyj¶ж z bікdnego koіa: nowe wyposaїenie i technologie pozwalaj± produkowaж towary wysokiej jako¶ci, zbywalne dziкki swojej cenie, ale objкto¶ж sprzedaїy nie zwiкksza siк. Jest jedna prosta przyczyna: w sklepach musz± rywalizowaж z markowymi produktami. W wyniku nowe moce produkcyjne s± obci±їone tylko czк¶ciowo, termin opіacalno¶ci projektуw wydіuїa siк, skuteczno¶ж gospodarcza i rentowno¶ж s± znacznie niїsze niї przewidywaі biznesplan. Niestety wіa¶nie stworzenie jako¶ciowych marek handlowych w kraju “nawala”.
Oczywi¶cie prawie we wszystkich krajach swoich producentуw wspiera paсstwo. Jednak zapeіniж rynek rodzimymi towarami czкsto udaje siк tylko dziкki rozwojowi produkcji licencyjnej i kontraktowej. Dziкki tej strategii przekracza wszystkie wskaјniki zastкpowania importu branїa tytoniowa. Biaіoruscy producenci opanowali produkcjк kontraktow± papierosуw pod multinarodowymi markami handlowymi. W wyniku udziaі produkcji zagranicznej na rynku tytoniowym jest minimalny. Pozostali producenci towarуw konsumpcyjnych staraj± siк konkurowaж z firmami zagranicznymi, a nie prуbuj± nawi±zaж z nimi korzystnej wspуіpracy. Eksploatacja obcych marek handlowych pozwoliіaby znacznie zwiкkszyж objкto¶ж produkcji rodzimych cukiernikуw, producentуw sprzкtu domowego. Nie wstyd produkowaж jako¶ciowego towaru pod obc± mark± handlow±. Taka strategia pozwoli ulepszyж wskaјniki gospodarcze wielu przedsiкbiorstw, zmniejszyж import, zmniejszyж objкto¶ж “szarych” dostaw na biaіoruski rynek.
Edward GRAMOWICZ, prezes firmy “British American Tobacco Trading Company”:
— Produkcja kontraktowa i licencyjna opіaca siк, gdy przedsiкbiorstwo posiada dodatkowe moce. Je¶li s± obci±їone na 80–90 procent, nie ma sensu produkowaж towarуw pod obcymi markami handlowymi. Je¶li moce nie s± caіkowicie obci±їone, zlecenia innych producentуw pozwol± zmniejszyж wydatki administracyjne, a wiкc i koszty wіasne swojej produkcji, co na pewno pozytywnie wpіynie na czynnik cenowy jej konkurencyjno¶ci na rynku.
Rozwуj tego kierunku na Biaіorusi jest obiecuj±cy. W kaїdym segmencie towarуw konsumpcyjnych jest kilku producentуw transnarodowych, ktуrzy zajmuj± czoіowe pozycje na ¶wiecie. Towary prawie wszystkich tych “rekinуw” juї s± na rynku kraju. Uwaїam, їe kaїda z takich ¶wiatowych korporacji gotowa jest do wzmocnienia swojego wpіywu z pomoc± mechanizmu organizacji produkcji kontraktowej. Wszystko zaleїy od warunkуw, na ktуrych mog± przyj¶ж na rynek krajowy.

Aleksy Swirydenko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter