Maria Burani-Procaccini: „… Otworzyć wspólny front w Europe”

Utrwalenie i rozwój stosunków międzyparlamentarnych stało się głównym tematem spotkania z parlamentarno -rządową delegacją Włoch, które odbyło się w Radzie Republiki
Jak o¶wiadczyіa gіowa wіoskiej delegacji komisji parlamentarnej ds. dzieciсstwa Maria Burani-Procaccini, biaіoruscy i wіoscy parlamentarzy¶ci „musz± otworzyж wspуlny front w Europie”. Duїe znaczenie wіoska strona przywi±zuje rуwnieї rozwojowi wspуіpracy w dziedzinie humanitarnej. W szczegуlno¶ci, podkre¶liіa Pani Burani-Procaccini, Wіochy zawsze gotowe s± do udzielenia pomocy biaіoruskim dzieciom, zwіaszcza tym, ktуre ucierpiaіy wskutek katastrofy Czarnobylskiej. W trakcie spotkania omуwiono rуwnieї kwestiк moїliwo¶ci uproszczenia procedur adopcji dzieci-sierot przez wіoskich obywateli.
Prezes staіej komisji do spraw miкdzynarodowych i bezpieczeсstwa narodowego Rady Republiki Mikoіaj Czerginiec w imieniu biaіoruskiej strony poparі inicjatywк biaіoruskich kolegуw dotycz±c± rozwoju ¶ci¶lejszych stosunkуw miкdzyparlamentarnych oraz wyraziі serdeczn± wdziкczno¶ж za pomoc w uzdrowieniu biaіoruskich dzieci.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи